Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Subsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid 2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid 2020.
CiteertitelSubsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWelzijn, onderwijs en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR619539/CVDR619539_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2020nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-54309

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid 2020.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het advies van de afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid d.d. 11 februari 2020;

 

gelet op artikel 4:25, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening Coevorden 2019;

 

besluiten:

 

vast te stellen het volgende subsidieplafond voor 2020:

 

 • 1.

  Paragraaf 4.2 Stimuleringsfonds leefbaarheid- wijk- en dorpsbudgetten € 500.000;

 • 2.

  Paragraaf 4.2 Stimuleringsfonds leefbaarheid projecten € 210.000.

 

Op subsidieaanvragen zijn de verdeelregels als bedoeld in artikel 4.2.3, paragraaf 4.2 Stimuleringsfonds leefbaarheid, Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden van toepassing, inhoudende:

 • a.

  burgemeester en wethouders verlenen de subsidie op basis van volgorde ontvangst van een ontvankelijke subsidieaanvraag tot maximaal het subsidieplafond is bereikt;

 • b.

  indien ontvankelijke subsidieaanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, door het verstrekken van subsidie het subsidieplafond overschrijden, dan bepalen burgemeester en wethouders de onderlinge rangschikking van die aanvragen door middel van loting;

 • c.

  indien na sluitingsdatum voor het indienen van een wijk- en dorpsbudget blijkt dat het subsidieplafond wijk- en dorpsbudgetten wordt onderschreden, wordt het subsidieplafond projecten, na het onherroepelijk zijn van de afgegeven beschikkingen wijk- en dorpsbudgetten, verhoogd met de som van de onderschrijding.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Coevorden d.d. 18 februari 2020.

, burgemeester , secretaris

B.J. Bouwmeester B.M. de Vries

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij B&W van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Meer informatie hierover vindt u op https://www.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid, de heer H. Krabman, tel. 14 0524.