Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Nadere regels voor de graven en asbezorging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven en asbezorging
CiteertitelRegels voor de graven en asbezorging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Coevorden 2010, art. 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2011nieuwe regeling

21-12-2010

CoevordenHuisAanHuis 16-02-2011

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de graven en asbezorging

 

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelet op artikel 10 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Coevorden 2010;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven en asbezorging.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • b.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • c.

  asbus: een (biologisch afbreekbare) bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

 • 2.

  De particuliere graven worden uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk en 1 asbus dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen.

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het plaatsen van 2 asbussen

 • 2.

  De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het plaatsen van 2 asbussen.

 • 3.

  Het gebruik van biologisch afbreekbare asbussen is niet toegestaan voor plaatsing in particuliere urnengraven, voorzover deze zijn voorzien van een urnenkelder en in particuliere urnennissen.

Artikel 4. Afmetingen graven

De graven hebben een maximale breedte van 90 centimeter en een maximale lengte van 220 centimeter.

Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de maximale afmeting.

Artikel 5. Afmetingen grafkelders

Bij het plaatsen van grafkelders, welke de in artikel 4 genoemde afmetingen te buiten gaan, dient extra grafruimte te worden aangekocht.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven en asbezorging.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van Coevorden op 21 december 2010.

 

de secretaris,

M.N.J. Broers

 

de burgemeester,

B.J. Bouwmeester,