Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Reglement samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Commissie Straatnaamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Commissie Straatnaamgeving
Citeertitelreglement straatnaamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2011nieuwe regeling

19-05-2011

Biltbuis27-07-2011

cv14-07-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Commissie Straatnaamgeving

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt:

Gelezen het voorstel van 14 juli 2011;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende:

REGLEMENT SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE STRAATNAAMGEVING

 

1.De Commissie

De commissie straatnaamgeving is een commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders, hierna te noemen ‘de Commissie’.

2.Taak

De Commissie Straatnaamgeving brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over:

 • a.

  de verdeling van de gemeente in wijken en buurten al dan niet op basis van bouwblokken en het aanduiden met namen, zo nodig aangevuld met nummers of letters, en

 • b.

  het toekennen of wijzigingen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan (toekomstige) woonwijken.

3. Samenstelling en lidmaatschap

 • ·

  De Commissie Straatnaamgeving bestaat uit de volgende leden:

  • a)

   Een voorzitter;

  • b)

   Een secretaris;

  • c)

   2 leden van de Historische Vereniging Maartensdijk;

  • d)

   2 leden van de Historische Kring De Bilt: d’oude school

   • ·

    De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

   • ·

    De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders voor de periode van maximaal 4 jaren. De benoemingsperiode loopt gelijk aan de zittingsperiode van de raad.

   • ·

    De leden verliezen hun lidmaatschap van de commissie op het moment dat zij de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij lid zijn van de commissie.

4. Plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris

De Commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.

5. Tekenen van stukken

 • ·

  De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 • ·

  De stukken van procedurele aard worden ondertekend door de secretaris.

6. Deskundigen

De voorzitter is uit eigen beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan één of meer agendapunten van een vergaderingen van de commissie.

7. Werkwijze

 • ·

  De commissie komt bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht of op verzoek van het college van burgemeester en wethouders. Indien de vergadering op verzoek van het college wordt gehouden, wordt de vergadering binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek daartoe, gehouden.

 • ·

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en de vergaderstukken worden tenminste een week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • ·

  De commissie vergadert slechts indien ten minste vier leden, waaronder de (plaatsvervangend)voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten worden genomen over alle punten die zowel op de agenda van deze als de niet plaatsgevonden vergadering zijn geplaatst.

 • ·

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • ·

  De commissie vergadert en besluit in het openbaar. Artikel 23 van de Gemeentewet is overeenkomstig van toepassing.

 • ·

  Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat, voor zover relevant, de zienswijzen van de leden van de commissie en wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering doch uiterlijk binnen vier weken na de dag van de vergadering van de commissie waarin het advies tot stand is gekomen, schriftelijk ter kennis gebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

8. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • ·

  Dit reglement kan worden aangehaald als het ‘reglement straatnaamgeving’

 • ·

  Het reglement treedt een dag na de bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

de secretaris, de burgemeester,

R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen