Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Evenementenbeleid gemeente De Bilt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid gemeente De Bilt
CiteertitelEvenementenbeleid gemeente De Bilt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid geeft invulling aan afdeling 7 van hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, art. 2:24
 2. Algemene plaatselijke verordening, art. 2, lid 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2014nieuwe regeling

18-11-2014

Biltbuis 26-11-2014

cv 10-10-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid gemeente De Bilt

 

 

Afdeling 7. Evenementen

Evenementenbeleid de gemeente De Bilt

Inhoudsopgave

Samenvatting 5

Indienen aanvraag, termijnen en volledigheid. 5

Evenementlocaties en relatie met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 5

Communicatie 7

Evaluatie 7

1 Algemeen 9

 • 1.

  1 Wat is een evenement? 9

 • 1.

  2 Categorie-indeling 9

2 Aanvraag- en vergunningsverlening procedure 11

 • 2.

  1 Randvoorwaarden 11

 • 2.

  2 Indienen van een aanvraag 12

 • 2.

  3 Termijnen, tijdig indienen en onvolledige aanvraag 12

 • 2.

  4 Aanvullende vergunningen en ontheffingen 13

 • 2.

  5 Evenementen en bestemmingsplannen 14

 • 2.

  6 Gebruik gemeentelijke accommodaties 18

 • 2.

  7 Vooroverleg 19

 • 2.

  8 Leges 19

 • 2.

  9 Gemeentelijke faciliteiten 19

 • 2.

  10 Eindtijden 19

 • 2.

  11 Advisering 20

 • 2.

  12 Communicatie 20

 • 2.

  13 Bezwaar- en beroep 21

 • 2.

  14 Evaluatie 21

3 Voorschriften 22

 • 3.

  1 Openbare orde en veiligheid 22

 • 3.

  2 Verkeer en vervoer 25

 • 3.

  3 Geneeskundige inzet 26

 • 3.

  4 Geluid en geluidhinder 26

 • 3.

  5 Milieu 27

 • 3.

  6 Schade 27

 • 3.

  7 Toezicht 28

 • 3.

  8 Subsidie 28

4 Bijlagen 29 4

Voorwoord

In de gemeente De Bilt vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Het gemeentebestuur staat positief tegenover het houden van evenementen waarbij een breed publiek betrokken is en de voorkeur gaat uit naar het samenwerken met betrouwbare organisatoren. Evenementen zorgen voor een afwisselend cultureel aanbod voor jong en oud, verhogen de betrokkenheid van inwoners en zorgen voor een economische spin-off/ omzetverhoging voor lokale ondernemers binnen de gemeente. Evenementen brengen veel leven in de brouwerij en maken het wonen en recreëren in De Bilt prettig.

De andere kant van de medaille is dat evenementen ook overlast kunnen opleveren voor de directe omgeving, denk bijvoorbeeld aan geluid of belemmeringen voor verkeer. Evenementen en (enige) overlast zijn niet van elkaar los te koppelen. Aspecten als het aantal bezoekers, de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, het soort evenement, openbare orde- en veiligheidsaspecten, duur van het evenement of geluid zijn bepalend voor de belasting die het evenement heeft op de omwonenden in een gebied. Ook zijn er natuurlijk grenzen aan de inzet van gemeentelijke diensten en de politie. Om een evenement veilig te laten verlopen en om de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden, moet een evenement daarom aan een aantal regels voldoen.

In dit evenementenbeleid staat aan welke voorwaarden een evenement in de gemeente De Bilt moet voldoen. Het geeft antwoord op vragen van organisatoren zodat de vergunningaanvraag soepeler verloopt, betrokken partijen efficiënter kunnen samenwerken en draagt daarmee bij aan een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Het beleid is opgesteld in overleg met de hulpdiensten, organisatoren van evenementen en verschillende betrokken adviseurs binnen de gemeentelijke organisatie.

Leeswijzer

Het evenementenhandboek is opgebouwd uit drie delen. In hoofdstuk 1 wordt een algemene beschrijving geven van een evenement. Hoofdstuk 2 geeft de aanvraagprocedure en vergunningverleningproces weer. Hoofdstuk 3 deel bevat de voorschriften, eisen en aandachtspunten waar een organisator rekening mee moet houden. Hoofdstuk 4 geeft de overige zaken met betrekking tot evenementen. 5

Samenvatting

Evenementenvergunning

Wettelijk kader

gelet op het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2:24, 2:25 Algemene plaatselijke verordening gemeente De Bilt 2009;

Begrip evenement

De beleidsregels hebben betrekking op evenementen zoals beschreven in artikel 2:24 van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2009 van de gemeente De Bilt (APV).

Indienen aanvraag, termijnen en volledigheid.

 • 1.

  Aanvragen voor een evenementenvergunning en een ontheffing geluidhinder moeten digitaal worden aangevraagd via www.debilt.nl. Bij een aanvraag evenementvergunning moet in ieder geval een draaiboek en een plattegrond/situatietekening worden toegevoegd.

 • 2.

  Een vergunningaanvraag voor een groot evenement moet naast een draaiboek en een plattegrond/situatietekening aanvullend nog een calamiteitenplan, een mobiliteitsplan, een beveiligingsplan, een geluidsplan en een gezondheidsplan te bevatten.

 • 3.

  De indiener van een onvolledige aanvraag wordt, gelet op artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, éénmaal een redelijke termijn gegund om de aanvraag compleet te maken. De wettelijke behandeltermijn wordt daarmee opgeschort. Als de ontbrekende gegevens niet of niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd wordt de aanvraag om vergunning geweigerd. Deze regel wordt stringent toegepast

 • 4.

  Omdat de gemeente ernaar streeft om vergunningen voor (grote) evenementen 6 weken voor de evenementdatum af te geven worden de aanmelding- en indieningtermijnen in artikel 2:25 APV eveneens stringent toegepast.

Evenementlocaties en relatie met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

a. Algemeen

Naast de bepalingen uit de APV is het noodzakelijk om te bezien of het houden van een evenement wel strookt met de bestemming die een evenementlocatie heeft in het geldende bestemmingsplan.

Ingeval er sprake is van strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, is een omgevingsvergunning/beheersverordening nodig op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierdoor wordt het strijdige gebruik ten behoeve van het evenement, in afwijking van het bestemmingsplan toegestaan. De mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan wordt gegeven in artikel 4 onderdeel 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De vergunningen worden verleend met in 6

acht neming van het beleid artikel 2.12 Wabo (afwijkend gebruik/”kruimelgevallen”). In dat beleid zijn de toestsinggronden opgenomen op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Van strijd met het bestemmingsplan wordt gesproken als een activiteit door bijv. duur, omvang, frequentie en ruimtelijke impact voor de omgeving gevolgen zal hebben voor de ter plaatse geldende bestemming.

b. Specifieke locaties

1.De gemeente kiest er voor om voor bepaalde gronden en bouwwerken in de gemeente

waar zeer regelmatig en/of grote evenementen plaatsvinden, en die in verband daarmee om specifieke maatregelen en beperkingen vragen, deze maatregelen en beperkingen in deze beleidsregel vast te leggen. De locaties zijn:

Fort Ruigenhoek: het specifieke beleid voor deze locatie, dat in samenspraak met alle betrokken partijen wordt opgesteld, wordt na vaststelling geacht een integraal onderdeel van dit evenementenbeleid te zijn. Voor het fort is in bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 een regeling opgenomen. Een omgevingsvergunning zal in de meeste gevallen nodig zijn.

Ruigenhoeksepolder: Op deze locatie mag uitsluitend éénmaal per jaar een (grootschalig) evenement plaatsvinden. Vanwege de ligging van deze locatie, zal hier bij een groot evenement een omgevingsvergunning nodig zijn.

Gemeentehuis Jagtlust en omliggende park (inclusief de overplaats): deze mogen uitsluitend gebruikt worden voor evenementen/activiteiten in het kader van nationale feestdagen of met een nationaal karakter zoals koningsdag, 4/5 mei, herdenking Japanse capitulatie, veteranendag. Daarnaast zal uitsluitend voor de overplaats eenmaal per jaar een evenementvergunning worden afgegeven ten behoeve van een circus met een maximale duur van 5 dagen inclusies op- en afbouw.

Gemeentelijke accommodaties: vergunning voor een evenement in een gemeentelijke accommodatie wordt uitsluitend verleend als het één van de navolgende accommodaties betreft:

 • -

  het Dorpshuis “De Groene Daan” te Groenekan.

 • -

  het Dorpshuis Hollandsche Rading te Hollandsche Rading.

 • -

  het Dorpshuis Westbroek te Westbroek.

 • -

  het Cultureel en vergadercentrum “H.F. Witte Centrum”, te De Bilt.

 • -

  het dorpshuis en sporthal “De Vierstee” te Maartensdijk.

 • -

  de sporthal “Kees Boekehal” te Bilthoven.

  • 2.

   De gemeente kiest ervoor geen terrein aan te wijzen als specifiek evenemententerrein. Er is geen terrein in de gemeente aanwezig dat daarvoor geschikt is gelet op de belasting die veelvuldig gebruik van zo‟n terrein met zich mee zal brengen. Er zijn tot op heden ook nog geen locaties als zodanig bestemd in een bestemmingsplan. Uitzonderingen hierop zijn de landgoederen “Vollenhove” en “Eykenstein” omdat voor beide (in verband met de landgoederendagen) in het bestemmingsplan wel de mogelijkheid is opgenomen een evenement te houden.

7

Communicatie

Besluiten om een evenementvergunning te verlenen worden bekend gemaakt op de gemeentepagina en in een lokaal verspreid huis-aan-huisblad.

Evaluatie

 • 1.

  Na afloop van grote evenementen wordt op initiatief van de gemeente een evaluatie-gesprek gehouden met de organisator(en) en de betrokken diensten over het evenement en de effectiviteit van de genomen maatregelen. De conclusies uit de evaluatie worden gebruikt bij de voorbereiding en vergunningverlening van toekomstige evenementen.

 • 2.

  Als de organisatie zelf het initiatief wil nemen voor de evaluatie van het evenement, kan zij dit doen in overleg met de unit Vergunningen.

 • 3.

  Indien daartoe specifiek aanleiding bestaat kan ook na afloop van een klein of middelgroot evenement worden besloten om een evaluatiegesprek te houden.

Ontheffing geluidhinder bij evenementen - Zie bijlage document ODRU.

Wettelijk kader

Gelet op het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4:6 Algemene plaatselijke verordening gemeente De Bilt 2009.

In artikel 4:6 van de APV is het verbod opgenomen om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit Milieubeheer door het gebruik van toestellen en apparaten of door handelingen geluidoverlast te veroorzaken. Hiervan kan sprake zijn bij evenementen. Ontheffing van het verbod kan worden verleend. Ter voorkoming van geluidshinder door evenementen wordt ten aanzien van het verlenen van deze ontheffingen en de evenementvergunning bepaalt dat:

 • 1.

  op- en afbouwwerkzaamheden niet in de avond en nachturen (tussen 19.00 en 07.00 uur) mogen plaatsvinden;

 • 2.

  in afwijking van het vorenstaande afbouwwerkzaamheden in deze uren slechts worden toegestaan indien deze werkzaamheden er op gericht zijn om waardevolle zaken (zoals kostbare audio- en lichtapparatuur) veilig te stellen.

 • 3.

  bij buitenevenementen waarbij sprake is van optredens van muziekbands, DJ‟s, etc. de volgende geluidsnormen worden gehanteerd:

  • a.

   groot podium en optreden DJ of liveband voor jong publiek: 87 dB(A) en 102 dB(C) op 30 meter van het podium;

  • b.

   groot podium en optreden band voor een gemengd/ouder publiek: 82 dB(A) en 97 dB(C) op 30 meter van het podium;

  • c.

   klein podium en optreden band voor een gemengd/ouder publiek: 77 dB(A) en 87 dB(C) op 30 meter van het podium.

 • 4.

  door de plaatselijke situatie van een evenement kan in de vergunning de geluidsnorm op een ander beoordelingspunt (dus niet 30 meter van het podium) worden vastgelegd. Dit is het geval bij grote evenementen buiten de bebouwde kom. Vaak is hierbij sprake van een festivalterrein met meer dan één podium. De meetlocatie(s) worden in de vergunning specifiek benoemd of aangegeven op een kaart behorend bij de vergunning.

8

 • 5.

  indien een evenement een hogere geluidsnorm nodig heeft de vergunning met een nadere motivering van het college van burgemeester en wethouders kan worden verleend.

 • 6.

  bij binnenevenementen die plaatsvinden in gebouwen die niet vallen onder de meldingsplicht Wet milieubeheer, voorschriften in maatwerk worden opgelegd. De aanvrager dient vooraf door een deskundige een geluidsonderzoek te laten uitvoeren.

 • 7.

  bij evenementen waarbij, door het specifieke karakter van de activiteiten (zoals crosswedstrijden en stuntshows), geen invloed kan worden uitgeoefend op de geluidproductie in principe uitsluitend vergunning wordt verleend indien de afstand tussen de geluidsbronnen en de meest dichtbij gelegen woning of stiltegebied tenminste 100 meter bedraagt. Indien niet wordt voldaan aan dit afstandscriterium kan de vergunning alleen met een nadere motivering van het college van burgemeester en wethouders verleend worden.

9

1 Algemeen

1.1 Wat is een evenement?

Het evenementenbeleid is gebaseerd op de Algemeen Plaatselijke Verordening 2009 van de gemeente De Bilt (APV). In artikel 2:24 APV staat dat er sprake is van een evenement als het voor publiek toegankelijk is.

Onder een evenement wordt ook verstaan:

 • -

  Een herdenkingsplechtigheid

 • -

  Een braderie

 • -

  Een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

 • -

  Een klein evenement, zoals een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit

Het begrip evenement moet ruim worden geïnterpreteerd. Per aanvraag wordt bekeken of de activiteit valt onder het begrip evenement.

Algemene toetsingsgronden van een evenementenvergunning In artikelen 1:8 en 2:25 van de APV staan de toetsingsgronden beschreven waaraan een vergunningaanvraag wordt getoetst en wat de gronden kunnen zijn om een evenementenvergunning te weigeren. De burgemeester kan een aanvraag om een evenementenvergunning weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Bijlage 1 APV Bepalingen

1.2 Categorie-indeling

In de gemeente De Bilt worden evenementen ingedeeld in de volgende categorieën:

 • -

  Klein evenement (melding)

 • -

  Middelgroot evenement (vergunningplichtig)

 • -

  Groot evenement (vergunningplichtig)

Deze aanduiding geeft het risiconiveau van het evenement aan, de benodigde inzet van de hulpdiensten en of er een vergunning is vereist. Voor kleine evenementen is het niet nodig om een vergunning aan te vragen. Een melding bij de gemeente is voldoende. Voor middelgrote en grote evenementen moet wel een evenementenvergunning worden aangevraagd. 10

Klein evenement

Bij een klein evenement moet gedacht worden aan een straatfeest, buurtbarbecue of een

kleinschalige activiteit. Voor een klein evenement is geen vergunning vereist, maar kan worden

volstaan met een melding indien:

 • -

  Het op één dag plaats vindt

 • -

  Het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen

 • -

  Het evenement plaatsvindt op:

maandag tot en met zaterdag tussen 10.00-24.00 uur; of

zondag tussen 13.00-24.00 uur; of

tijdens de jaarwisseling tot 2.00 uur in de Nieuwjaarsnacht.

-geen muziek ten gehore wordt gebracht op:

maandag tot en met zaterdag voor 07.00 uur of na 23.00 uur;

op zondag voor 13.00 of na 23.00 uur;

ten tijde van de jaarwisseling voor 07.00 uur of na 02.00 uur op nieuwjaarsdag;

 • -

  Er geen samenloop is met andere evenementen in dezelfde wijk

 • -

  Er geen of zeer geringe beperking is van het gebruik van de openbare weg

 • -

  Er geen verkeersmaatregelen nodig zijn

 • -

  Er minimaal 3.5m rijbaan beschikbaar is voor de hulpdiensten

 • -

  Er alleen objecten worden geplaatst die kleiner zijn dan 10 m2

(Voornemen om eerst volgende wijziging APV maximum op te nemen van 5 objecten)

 • -

  Er geen samenloop is met wegopbrekingen en/of hoofdroutes van hulpdiensten

 • -

  Er een organisator is

 • -

  Er minimaal 10 dagen vooraf een melding is gedaan

Middelgroot evenement

Een middelgroot evenement is een evenement, waarvan de aard of de publieksaantrekkelijke werking vanuit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid een zodanig omvang heeft, dat geen ingrijpende maatregelen nodig zijn om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden. Het is een middelgroot evenement als er tussen de 100 en 1000 bezoekers zijn.

Groot evenement

Een groot evenement is een evenement, waarvan de aard of de publieksaantrekkelijke werking vanuit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid dusdanig groot is, dat er extra maatregelen nodig zijn. Van een groot evenement is sprake indien zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoet:

 • -

  Het aantal bezoekers meer dan 1000 bezoekers bedraagt

 • -

  Er verhoogd risico is met betrekking tot de openbare orde: de politie moet buiten de normale taakuitoefening extra capaciteit inzetten

 • -

  Er verhoogd risico is met betrekking tot de volksgezondheid

11

2 Aanvraag- en vergunningsverlening procedure

Wanneer een evenement wordt georganiseerd moet er eerst worden beoordeeld of er voor het evenement een vergunning vereist is. Het opgenomen stroomschema kan hiervoor een hulpmiddel zijn. Wanneer een vergunning is vereist moet rekening worden gehouden met onderstaande beschreven onderdelen.

2.1 Randvoorwaarden

Dit beleid is opgesteld in overleg met de hulpdiensten, organisatoren van evenementen en verschillende betrokken adviseurs binnen de gemeentelijke organisatie. Suggesties die (wettelijk) uitvoerbaar zijn, zijn meegenomen in dit beleid.

Randvoorwaarden die nodig zijn voor een goed verloop van het proces van aanvraag en verlening van een evenementenvergunning. De gemeente streeft ernaar deze voorwaarden zo goed mogelijk na te streven:

 • -

  Er wordt gewerkt volgens de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman

 • -

  één contactpersoon vanuit de gemeente

 • -

  de behandelaar maakt bij grote evenementen een planning per aanvraag: Wie levert wat wanneer aan? Wanneer komt daar feedback op?

 • -

  voorafgaand aan de aanvraag aangeven welke stukken zijn vereist en aan welke norm/regelgeving moet worden voldaan

 • -

  tijdige duidelijke en eenduidige informatie van behandelaar naar organisator en andersom

 • -

  snel duidelijkheid geven over aanvragen en eventuele leemtes in de aanvraag. Denk aan adviezen van de hulpdiensten

 • -

  vergunning voor zover mogelijk ruim op tijd afgeven zodat er nog ruimte is voor bezwaar- en beroep van omwonenden. Voor grote evenementen geldt dat de vergunning minimaal zes weken van te voren moet worden verleend.

 • -

  Organisatoren leveren tijdige en complete aanvragen aan

 • -

  Tijdig advies door adviseurs VRU, ODRU en politie.

Bijlage 1A Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman 12

2.2 Indienen van een aanvraag

De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal aangevraagd via www.debilt.nl. Daar kan ook een standaardaanvraagformulier evenementenvergunning worden gedownload. Een aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en voorzien van alle benodigde gegevens die betrekking hebben op het te organiseren evenement. Daarnaast moeten er in ieder geval een draaiboek en een plattegrond worden toegevoegd.

Voor een groot evenement kunnen aanvullende stukken worden gevraagd, zoals:

 • -

  Calamiteitenplan

 • -

  Vervoer/verkeerscirculatieplan

 • -

  Beveiligingsplan

 • -

  Geluidsplan

De papieren aanvraag evenementenvergunning kan worden gestuurd naar de gemeente De Bilt, ter attentie van de unit Vergunningen (Postbus 300, 3720 AH Bilthoven).

Als er vragen zijn over een evenement is de Unit Vergunningen het aanspreekpunt, telefoonnummer 030 - 22 89 411. Ook als er vragen zijn over voorwaarden die gesteld worden door andere afdelingen of adviserende diensten, is de unit Vergunningen hiervoor het eerste aanspreekpunt.

2.3 Termijnen, tijdig indienen en onvolledige aanvraag

Termijnen

De aanvraagtermijn voor een evenementenvergunning is afhankelijk van het soort evenement dat wordt georganiseerd:

 • -

  Een klein evenement moet minimaal 10 werkdagen voordat het plaatsvindt worden gemeld

 • -

  Een aanvraag voor een middelgroot evenement moet minimaal 8 weken voordat het plaatsvindt worden ingediend

 • -

  Een aanvraag voor een groot evenement moet minimaal 6 maanden voordat het plaatsvindt worden ingediend. Daarnaast dient het evenement voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het plaatsvindt jaar te zijn aangemeld bij de gemeente. De vergunning van een groot evenement moet minstens 6 weken van tevoren worden verleend, zodat belanghebbende genoeg tijd hebben om bezwaar te maken.

De gemeente maakt voor grote evenementen een reële tijdsplanning vanaf het moment van aanvraag tot de vergunningverlening en deelt deze met de organisator. Zodat beiden weten waar zij aan toe zijn, wie wat wanneer moet aanleveren en de vergunning ruim van te voren kan worden verleend. 13

Op tijd indienen van de aanvragen

De burgemeester kan gemotiveerd besluiten een aanvraag buiten behandeling te laten als deze niet binnen de indieningtermijn in de APV is ingediend.

Onvolledige aanvragen

Als in of bij de vergunningaanvraag bepaalde gegevens, plattegronden, verklaringen e.d. ontbreken, is de aanvraag onvolledig en kan de aanvraag inhoudelijk niet worden beoordeeld. Degene die de aanvraag behandelt, informeert de organisator hier meteen over. Voor het aanleveren van ontbrekende stukken wordt een redelijke termijn gesteld waarbinnen de stukken moeten worden aangeleverd. De wettelijke behandeltermijn wordt daarmee opgeschort. Als de ontbrekende gegevens niet of niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan de vergunning buiten behandeling worden gesteld, maar niet dan nadat aan de organisator nog één maal helder is toegelicht hoe deze de aanvraag zou moeten aanvullen.

2.4 Aanvullende vergunningen en ontheffingen

Het kan zijn dat er voor het organiseren van een evenement andere aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Aan de hand van de verstrekte gegevens op het aanvraagformulier beoordeelt de unit Vergunningen welke vergunningen of ontheffingen nog meer nodig zijn en welk bestuursorgaan of welke overheidsinstantie daartoe bevoegd is. De behandelaar koppelt dit meteen terug aan de organisator van het evenement en verstrekt hem de daarvoor benodigde formulieren.

Sommige vergunningen of ontheffingen kunnen niet door de organisator worden aangevraagd, maar moeten worden aangevraagd door de persoon die verantwoordelijk is voor de aanvullende activiteit.

Mogelijk maken onderstaande vergunningen/ontheffingen deel uit van de vergunningsprocedure en moeten deze apart worden aangevraagd, zoals:

-Een gebruiksvergunning op basis van de Brandbeveiligingsverordening

Wanneer bij een evenement een tent wordt geplaatst waarin meer dan 50 personen, of meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar gelijktijdig in aanwezig kunnen zijn, of meer dan 10 personen ‟s nacht in de tent kunnen verblijven, is een gebruiksvergunning nodig.

-Een ontheffing op basis van de Drank- en Horecawet voor het verkopen van zwak alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse.

Als er tijdens het evenement zwakalcoholische dranken worden geschonken en het schenken vindt niet plaats in een café of restaurant met een drankvergunning, dan heeft degene die de alcohol verstrekt een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. Deze ontheffing kan hij of zij aanvragen bij de unit Vergunningen. Met deze ontheffing mogen alleen zwakalcoholische dranken worden geschonken. Dit zijn dranken met maximaal vijftien volumeprocent alcohol. De burgemeester kan de ontheffing verlenen voor bijzondere gelegenheden, zoals 14

evenementen. Hij kan dit doen voor een aaneengesloten periode van maximaal twaalf dagen. De aanvrager van de ontheffing is minimaal 21 jaar oud, mag niet onder curatele staan, dan wel uit het ouderlijke gezag of voogdij ontzet zijn of van slecht levensgedrag zijn. Bovendien moet hij of zij in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne. Als degene die de alcohol verstrekt een ontheffing krijgt, is hij of zij verplicht om toe te zien op een goede verstrekking van alcohol (bijvoorbeeld niet schenken aan jongeren onder de 18 jaar). Voor afgifte van de ontheffing worden leges in rekening gebracht.

-Is er vuurwerk tijdens het evenement, dan moet het bedrijf dat de ontbranding verzorgt een aparte vergunning aanvragen.

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden door een gespecialiseerd bedrijf dat beschikt over een daartoe verleende toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning). Op grond van het Vuurwerkbesluit is het verboden om zonder toestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie vuurwerk af te steken. Afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid, moet voor het afsteken van vuurwerk een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd. Het bedrijf dat de ontbranding verzorgt, moet deze melding doen of een vergunning aanvragen bij de provincie. De organisatie van het evenement hoeft dus zelf geen vergunning aan te vragen voor het afsteken van vuurwerk, maar moet wel het voornemen om een vuurwerkshow te houden in de evenementenvergunning opnemen. Als een organisatie een grotere vuurwerkshow wil houden, is het belangrijk om op tijd voorbereidingen te treffen. De vergunning van de provincie om vuurwerk te mogen afsteken moet namelijk veertien weken voor de vuurwerkshow worden aangevraagd door het ontbrandingsbedrijf (als niet kan worden volstaan met een melding).

-Art. 4 Ontheffing Zondagswet

Op zondagen mogen er niet voor 13.00 uur openbare vermakelijkheden plaatsvinden. De burgemeester kan hiervoor ontheffing verlenen.

2.5 Evenementen en bestemmingsplannen

Relatie met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Naast de bepaling uit de APV is het noodzakelijk om te bezien of het houden van een evenement wel strookt met de bestemming die een evenementlocatie heeft in het geldende bestemmingsplan. Een evenement kan in strijd zijn met de bestemming voor die locatie. Ook al beschikt gemeente De Bilt niet over specifieke bestemmingen voor evenementen, er zal van strijd met het bestemmingsplan niet in alle gevallen sprake zijn. Van strijd met het bestemmingsplan kan worden gesproken als een activiteit door bijv. duur, omvang, frequentie en ruimtelijke impact voor de omgeving gevolgen zal hebben voor de ter plaatse geldende bestemming. Voor kleine evenementen zal er niet snel sprake zijn van strijd met het bestemmingsplan, nu de activiteit naar zijn aard klein in omvang en kortdurend is. De ruimtelijke impact is daarmee heel beperkt. Voor grote evenementen zal dit – begrijpelijkerwijs- 15

anders liggen. Ook de ligging in stedelijk gebied of buitengebied kan meewegen in de beoordeling of een evenement strijdig is met de bestemming.

Ingeval er sprake is van strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, is een omgevingsvergunning nodig op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met deze vergunning wordt het strijdige gebruik ten behoeve van het evenement, in afwijking van het bestemmingsplan toegestaan. De mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan wordt gegeven in artikel 4 onderdeel 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Voor organisatoren van evenementen is het van belang te weten wanneer ze een omgevingsvergunning nodig hebben. Daarom is ervoor gekozen in dit evenementenhandboek een richtlijn te geven in welke gevallen een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

Kleine evenementen

Evenementen die vallen binnen de grenzen van het meldingplichtige “kleine evenement” (artikel 2:24, 2e lid onder e. APV). Deze evenementen zijn in duur, omvang en effecten zo beperkt, dat niet gesproken kan worden van strijd met de ter plaatse geldende bestemming. Een omgevingsvergunning is in deze gevallen niet nodig.

Middelgrote evenementen

Alle evenementen waarvoor een APV-vergunningplicht bestaat maar die niet kunnen worden aangemerkt als een groot evenement ex artikel 2:24, lid 2 onder f. van de APV , de zogeheten “middelgrote evenementen”. Onder omstandigheden kunnen deze evenementen strijd opleveren met de ter plaatse geldende bestemming. In de onderstaande toetsingsmatrix is opgenomen wanneer wij van mening zijn dat geen sprake is van strijd met de geldende bestemming. Ook hier zijn duur, frequentie en omvang medebepalend. Bij strijd met de bestemming moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Grote evenementen

Grote evenementen ex artikel 2:24, lid 2 onder f. van de APV. Bij deze evenementen is sprake van een dermate grote omvang door het bezoekersaantal, maar ook mogelijke effecten op de omgeving gedurende een vaak langere tijd (ook door bijv. de opbouwperiode), dat er zeer waarschijnlijk sprake is van strijd met de geldende bestemming. In deze gevallen is dan ook in vrijwel alle gevallen een omgevingsvergunning noodzakelijk. Gebiedstypering

Klein evenement

Artikel 2:24, lid 2 onder e.

Evenement

Artikel 2:24, lid 1 en lid 2, a t/m d.

Groot Evenement

Artikel 2:24, lid 2 onder f.

Binnen bebouwde kom, binnen bestaande gebouwen

Geen strijdig gebruik/geen omgevingsvergunning

Geen strijdig gebruik mits:

-tijdsduur evenement maximaal 5 dagen inclusief op- en afbouw

Strijdig gebruik/omgevingsvergunning

Bijlage 1: APV bepalingen

Artikel 2:24 Begripsbepaling

1.In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

o a. bioscoopvoorstellingen;

o b. activiteiten, niet zijnde free fight gala’s, kooigevechten of daarmee gelijk te stellen activiteiten, in gebouwen die in de eerste plaats gebruikt worden door cultureel-maatschappelijke instellingen, mits het gebruik past binnen de gebruiksvergunning en de activiteiten op basis van een jaarprogramma bij de burgemeester zijn aangemeld;

o c. sportwedstrijden en –toernooien georganiseerd onder auspiciën van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond;

o d. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

o e. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

o f. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

o g. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

o h. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

2.Onder evenement wordt mede verstaan:

o a. een herdenkingsplechtigheid;

o b. een braderie;

o c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

o d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

o e. een klein evenement, zoals een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit indien:

o 1o. het op één dag plaatsvindt;

o 2o. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

o 3o. het evenement plaats vindt op: - maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 24.00 uur; of - zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur; of - ten tijde van de jaarwisseling tot 02.00 uur op nieuwjaarsdag;

o 4o. geen muziek ten gehore wordt gebracht op: - maandag tot en met zaterdag voor 07.00 uur of na 23.00 uur; - op zondag voor 13.00 of na 23.00 uur; - ten tijde van de jaarwisseling voor 07.00 uur of na 02.00 uur op nieuwjaarsdag;

o 5o. er geen samenloop is met andere evenementen in dezelfde wijk;

o 6o. het evenement geen of een zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare weg veroorzaakt, en het derhalve niet noodzakelijk is om één of meerdere verkeersmaatregel(en) te treffen;

o 7o. er te allen tijde een rijloper van minimaal 3.50 meter beschikbaar blijft ten behoeve van de hulpdiensten;

o 8o. slechts kleine objecten worden geplaatst, bijvoorbeeld een kleine partytent, springkussen, barbecue, e.d. met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

o 9o. er geen samenloop is met wegopbrekingen en/of de hoofdroutes van de hulpdiensten;

o 10o. er een organisator is; en

o 11o. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement op een door de burgemeester vastgesteld formulier daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

o f. een groot evenement: een evenement waarvoor meer dan duizend bezoekers/deelnemers per dag worden verwacht enof regelmatig terugkerende evenementen die als zodanig door de burgemeester zijn aangewezen.

3.Onder evenemententerrein wordt verstaan: de ruimte die in de evenementenvergunning is aangegeven om de activiteiten te laten plaatsvinden en het publiek in staat te stellen daarnaar te kijken of eraan deel te nemen.

Artikel 2:25 Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement zoals bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder e.

 • 3.

  De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding van een klein evenement besluiten om dat te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid is tevens niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1:3 dient een aanvraag om een vergunning ten behoeve van:

o a. een groot evenement uiterlijk zes maanden voor aanvang van het groot evenement te worden ingediend en tevens vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gepland staat te worden aangemeld bij de burgemeester;

o b. een evenement uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement te worden ingediend.

De burgemeester kan in afwijking van het gestelde onder a. en b. de uiterlijke datum van de aanvraag afzonderlijk bepalen in verband met de benodigde voorbereidingstijd.

 • 6.

  In afwijking van de in artikel 1:2 genoemde beslissingstermijn besluit de burgemeester op de aanvraag voor een vergunning voor een groot evenement binnen zes maanden na de dag waarop de aanvraag ontvangen is. De burgemeester kan deze termijn verlengen met twaalf weken.

 • 7.

  De burgemeester kan aan de vergunning voorschriften en beperkingen verbinden met het oog op de in artikel 1:8 bedoelde belangen en ter verzekering van de nakoming van deze voorschriften en beperkingen in de vergunning bepalen dat een waarborgsom moet worden betaald voordat het evenement wordt gehouden.

 • 8.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.