Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Beleidsregels sandwich- en driehoeksborden 2013 Gemeente De Ronde Venen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sandwich- en driehoeksborden 2013 Gemeente De Ronde Venen
CiteertitelBeleidrsregels sandwich- en driehoeksborden De Ronde Venen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke verordening, artikel 1.2; artikel 1.5; artikel 1.7; artikel 1.8; artikel 2.10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2013Nieuwe regeling

02-07-2013

Witte Weekblad, 11-07-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sandwich- en driehoeksborden 2013 Gemeente De Ronde Venen

 

Het college van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het gebruik van de openbare ruimte en de openbare weg ten behoeve van sandwich-/driehoeksborden kan leiden tot problemen als gevaar en/of hinder bij het gebruik van de weg en aantasting van het uiterlijke aanzien van het straatbeeld;

 

overwegende dat het gelet op het belang van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen voor het plaatsen van sandwich-/driehoeksborden gewenst is beleidsregels vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in met name afdeling 4.1.1 en titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 en 2.10 lid 2 en lid 5 sub c Algemene Plaatselijke Verordening gemeente De Ronde Venen;

 

B E S L U I T E N:

vast te stellen de volgende “Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden 2013”

Artikel 1 Administratieve bepalingen

 • 1.

   

  • a.

   De schriftelijke melding, als bedoeld in artikel 2.10, lid 5, sub c van de Algemene Plaatselijke Verordening, kan verzonden worden via een elektronische mail, integraleveiligheid@derondevenen.nl

  • b.

   De melding voor het plaatsen van posters ten behoeve van een evenement of activiteit kan ook schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

 • 2.

  De melding moet ten minste inhouden:

  • a.

   de dagtekening;

  • b.

   een omschrijving van het evenement of activiteit waartoe de posters worden geplaatst;

  • c.

   de periode waarin de posters worden geplaatst;

  • d.

   naam en adres van de aanvrager;

  • e.

   ondertekening;

  • f.

   onder e. is niet van toepassing indien de melding elektronischverzonden is.

 • 3.

  Bij het niet voldoen aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt de melding niet in behandeling genomen, als er aan de voorwaarden niet binnen twee weken alsnog is voldaan.

Artikel 2 Algemene bepalingen over sandwich-/driehoeksborden

 • 1.

  Er is binnen de gehele gemeente een maximum van 85 vaste frames gesteld. 20 van deze frames zijn ter beschikking gesteld aan de gemeente en deze kunnen worden gebruikt door plaatselijke organisaties en verenigingen. De frames kunnen tweezijdig gebruik worden. Dit houdt dus in dat de verenigingen en organisaties 40 posters kwijt kunnen in 20 frames.

   

  • a.

   Er is voor de plaatselijke organisaties en verenigingen een maximum van 40 posters gesteld. Er kan aan meerdere aanvragers toestemming worden verleend mits dit het maximale van 40 niet overschrijdt

  • b.

   Er blijven voor het aankondigen van commerciële activiteiten en evenementen 65 frames over, deze frames zijn tweezijdige te gebruiken. Er is hierdoor een maximum van 130 posters vastgesteld ten behoeve van het exploiteren van commerciële evenementen en activiteiten.

 • 2.

  De posters mogen voor de periode van maximaal 14 dagen worden geplaatst in de gemeentelijke frames, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken. De volgende voorwaarden gelden:

  • a.

   de posters dienen direct na het verstrijken van de 14 dagen of in ieder geval de eerstvolgende dag nadat het evenement of de activiteit heeft plaatsgevonden te worden verwijderd.

  • b.

   als dit wordt nagelaten en de gemeente tot verwijdering over moet gaan, komen de kosten hiervan voor rekening van de aanvrager.

  • c.

   de posters mogen pas worden geplaatst nadat de aanvrager hierover schriftelijk in kennis is gesteld.

 • 3.

  De partijen die jaarlijks terugkomende activiteiten en evenementen organiseren mogen in de weken 1 en 2 hun planning sturen naar integraleveiligheid@derondevenen.nl. Hierbij geldt dat zij bij hun planning een melding doen die aan de voorwaarden voldoet zoals gesteld in artikel 1 lid 2.

  • a.

   Degene die incidenteel gebruik willen maken van de gemeentelijke frames dienen minimaal 8 weken voordat zij hun evenement of activiteit willen aankondigingen een melding hiervan te doen.Hierbij geldt dat gunning geschiedt op basis van datum van binnenkomst.

  • b.

   Als meerdere aanvragers met dezelfde rechten in dezelfde periode gebruik willen maken van de gemeentelijke frames, dan zal er een verdeling worden gemaakt.

 • 4.

  Politieke partijen mogen gedurende 14 dagen vóór de politieke verkiezingen per partij maximaal 10 posters laten plaatsen. Gedurende deze 14 dagen is er geen ruimte voor andere aanvragers, indien politieke partijen gebruik maken van de gemeentelijke frames.

 • 5.

  De aankondigingen voor evenementen en activiteiten mogen niet discriminerend zijn of tot discriminatie of geweld aanzetten, noch de openbare zedelijkheid aantasten.

 • 6.

  Indien het in verband met het ter plaatse uit te voeren openbare werken of om enigerlei andere reden naar het oordeel van het college noodzakelijk is de posters uit de gemeentelijke frames te verwijderen of gemeentelijke frames te verplaatsen geschiedt deze verwijdering of verplaatsing door en voor rekening van de aanvrager dan wel exploitant, op eerste aanzegging door of namens het college.

 • 7.

  Meldingen voor het plaatsen van posters die discriminerend zijn, of tot discriminatie of geweld aanzetten, of de openbare zedelijkheid aantasten, worden geweigerd; deze posters kunnen direct zonder vooraankondiging worden verwijderd. De kosten voor de verwijdering komen voor rekening van de aanvragen dan wel de exploitant.

Artikel 3 Bepalingen over de plaatsing en afmeting van sandwich- driehoeksborden in verband met verkeer, veiligheid en beeldkwaliteit:

 • 1.

  Het aanbrengen van de posters geschiedt zodanig dat:

  • a.

   de verkeersveiligheid niet in gevaar kan komen;

  • b.

   het verkeer en het uitzicht van de verkeersdeelnemers op geen enkele wijze wordt belemmerd;

  • c.

   er een minimale breedte van 1.50 meter voor voetgangersverkeer blijft bestaan;

  • d.

   uitsluitend het plaatsen van borden en/of vaste frames rond de door de gemeente daartoe aangewezen lichtmasten is toegestaan. Hierbij mogen de borden en/of frames niet de mogelijkheid tot onderhoud aan de lichtmasten belemmeren.

  • e.

   een bord en / of frame is maximaal 1.20 meter hoog en 0.80 meter breed is. En deze dient minimaal 10 centimeter vanaf de grond te worden geplaatst.

  • f.

   borden en/of frames mogen niet in of op de weg of permanent aan straatmeubilair zijn verankerd en geen schade aan de weg veroorzaken.

  • g.

   borden en/of dienen een ordelijk aanzien te hebben en geen aanleiding te geven tot vervuiling van de openbare weg.

  • h.

   Posters mogen alleen worden geplaatst in de gemeentelijke frames. Evenementen en activiteiten mogen niet aangekondigd worden door middel van andere soort middelen dan de vaste frames op de door het college vastgestelde locaties. Indien er andere middelen zoals bijvoorbeeld kartonnen borden worden aangetroffen in de gemeente, dan worden die per direct op kosten van de overtreder verwijderd.

 • 2.

  Het college kan voor een periode van maximaal drie jaar een overeenkomst aangaan met een commerciële marktpartij. Daarbij behoudt zij zich het recht voor, als de exploitant niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, éénzijdig de overeenkomst te verbreken.

  • b.

   De exploitant mag maximaal 85 frames verspreidt over de kernen van de gemeente bevestiging op aangewezen straatmeubilair. Van deze 85 frames stelt de exploitant 20 frames ter beschikking aan de gemeente. De overige 65 frames mogen commercieel en niet commercieel worden geëxploiteerd.

  • c.

   het college behoudt het recht om indien zij van mening is dat de geëxploiteerde posters schade berokkenen zoals genoemd in de artikelen 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 en 2.10 lid 2 en lid 5 sub c Algemene Plaatselijke Verordening gemeente De Ronde Venen de posters terstond te (laten) verwijderen.

Artikel 4 Doelmatigheidsbepaling

Het college kan toestaan dat wordt afgeweken van deze beleidsregels wanneer strikte toepassing ervan in het belang van de openbare ruimte niet kan worden gerechtvaardigd of indien er anderszins geen onoverkomelijke bezwaren zijn om van de beleidsregels af te wijken.

Artikel 5 Aanwijzingen bevoegd gezag

In het belang van de openbare orde, de veiligheid en bruikbaarheid van de weg kunnen door het college of namens hen handelende functionarissen, door of namens de commandant van de brandweer, en door of namens de districtschef van de politie aanwijzingen worden gegeven over het plaatsen/geplaatst hebben van sandwich-/driehoeksborden. De aanvrager dient deze aanwijzingen onmiddellijk en stipt in acht te nemen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels sandwich-driehoeksborden De Ronde Venen 2013”.

Artikel 8 Vervanging bestaand beleid

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt de vastgestelde beleidsnotitie van 1 november 2006 (Nota sandwich- driehoeksbordenbeleid De Ronde Venen) ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013

Bijlage  

bijlage 1