Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Winkeltijdenverordening Delft 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Delft 1996
CiteertitelWinkeltijdenverordening Delft 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-201601-03-2016wijziging artikel 9

18-02-2016

Gemeenteblad, 1 maart 2016

Onbekend
01-01-201201-03-2016nieuwe regeling

24-11-2011

Stadskrant 4-12-2011

Onbekend
12-06-200617-01-2012nieuwe regeling

01-06-2006

Stadskrant 4-6-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Delft 1996

De raad der gemeente Delft;

gehoord de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Delft;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit:

 • 1.

  vast te stellen: Winkeltijdenverordening Delft 1996

 • 2.

  in te trekken de Winkelsluitingsverordening Delft 1995.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet; Stb 1996, 182

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2. Beslissingstermijn.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 3. Zakelijk karakter van de ontheffing.

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de nieuwe houder van de ontheffing onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekking of wijziging van de ontheffing.

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijk termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5.

Vervallen.

Artikel 6. Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 6 winkels ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 uur en 16.00 uur:

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd, indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de avondwinkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de avondwinkel.

Artikel 7.

Vervallen.

Artikel 8. Openstelling avondwinkel op werkdagen tussen 22.00 en 6.00 uur.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  Aan de ontheffing kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 uur en 6.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9. Openstelling op zon- en feestdagen in verband met toerisme.

De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden in verband met de toeristische aangtrekkingskracht van de stad voor de gehele gemeente niet tussen 9.00 en 20.00 uur.

Artikel 10. In werking treden, overgangsbepalingen.

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Winkeltijdenverordening Delft 1996.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1996

 • 3.

  Ter zake van ontheffingen vallend onder de Winkelsluitingswet/Winkelsluitingsverordening geldt dat ontheffingen die onder goedkeuring van de Winkelsluitingswet/ Winkelsluitingsverordening Delft 1995 zijn verleend, geacht worden ontheffingen te zijn op grond van de Winkeltijdenwet/Winkeltijdenverordening Delft 1996

 • Overgangsbepaling m.b.t. de wijziging van 30 november 2000.

  • 1.

   Gedurende een periode van zes maanden, ingaande op de dag van inwerkingtreding van deze verordening, blijven in afwijking van artikel 9 de openingstijden van 10.00 uur tot 18.00 uur van kracht voor de volgende straten:

   Markt, Kerkstraat, Wijnhaven, Cameretten, Hippolytusbuurt, Koornmarkt tussen Oude Langendijk en Kromstraat, Nieuwstraat, Oude Delft, Peperstraat, Binnenwatersloot, Choorstraat, Voldersgracht, Vrouw Juttenland, Vrouwenregt, Oude Langendijk, Nieuwe Langendijk en Jacob Gerritstraat, Brabantse Turfmarkt vanaf de Jacob Gerritstraat tot aan de zijstraten Molstraat en Molslaan, Burgwal, Beestenmarkt en Molslaan vanaf de Brabantse Turfmarkt tot aan de kruising Beestenmarkt/Kruisstraat.

  • 2.

   Na afloop van de in het eerste lid genoemde overgangsperiode is artikel 9 onverkort van toepassing op de genoemde straten.

   burgemeesterH.V.van Walsum

   secretarisU.Sijtema

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 1996.

Bekendgemaakt op 10 oktober 1996.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 30 november 2000. Bekendgemaakt 28 januari 2001.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 29 januari 2004. Bekendgemaakt 1 februari 2004.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 26 januari 2006. Bekendgemaakt 29 januari 2006.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 1 juni 2006. Bekendgemaakt 4 juni 2006.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 24 november 2011. Bekendgemaakt 4 december 2011.

Laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2016. Bekendgemaakt 1 maart 2016.