Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Discomfortregeling 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDiscomfortregeling 2011
CiteertitelDiscomfortregeling 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Hoofdstuk 3 CAR-UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011juridisch-technische en redactionele wijzigingen

09-08-2011

Diemer Nieuws 29-9-2011

11-32-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Discomfortregeling 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen;

overwegende dat met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 12:2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende “Discomfortregeling 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  werknemer:

  de ambtenaar die op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst ingevolge de CAR/UWO, werkzaamheden verricht voor de gemeente;

 • 2.

  arbeidspatroon:

de overeengekomen dagen waarop en de tijdstippen waartussen de werknemer zijn werkzaamheden moet verrichten;

3.werkrooster:

de op basis van een geldende werktijdregeling vastgestelde dagen waarop en de tijdstippen waartussen de werknemer zijn werkzaamheden moet verrichten;

4.CAR/UWO

4. de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Artikel 2

De werknemer, die zonder voorafgaande aankondiging op het huisadres wordt opgeroepen om werkzaamheden te verrichten, buiten het voor hem geldend arbeidspatroon of werkrooster, heeft recht op een vergoeding ter compensatie van het daardoor veroorzaakte discomfort.

Artikel 3
 • 1.

  de in artikel 2 bedoelde vergoeding wordt niet toegekend als de werkzaamheden direct voorafgaand dan wel direct aansluitend aan het normaal voor de werknemer geldende arbeidspatroon of werkrooster plaatsvinden;

 • 2.

  de werknemer welke valt onder de werking van de consignatieregeling heeft slechts recht op de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor zover de oproep plaatsvindt buiten de voor hem geldende consignatieregeling;

 • 3.

  er is een samenloop mogelijk met regelingen voor overwerk en reiskosten.

Artikel 4

De hoogte van de in artikel 2 bedoelde vergoeding bedraagt € 50,-- bruto per oproep.

Artikel 5 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel waarin onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als de “Discomfortregeling 2011”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Discomfortregeling 2004 ingetrokken.

Diemen, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,