Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Regeling Adviescommissie bezwaarschriften rechtspositie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Adviescommissie bezwaarschriften rechtspositie 2011
CiteertitelRegeling Adviescommissie bezwaarschriften rechtspositie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011juridisch-technische en redactionele wijzigingen

09-08-2011

Diemer Nieuws 29-9-2011

11-32-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Adviescommissie bezwaarschriften rechtspositie 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen,

overwegende, dat van de Ondernemingsraad op grond van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden instemming is verkregen;

 

dat met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 12:2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende “Regeling Adviescommissie bezwaarschriften rechtspositie 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  verwerend orgaan: het college van Burgemeester en wethouders (college) van de gemeente Diemen (bestuursorgaan);

 • 2.

  commissie: vaste externe commissie van advies voor rechtspositionele bezwaarschriften;

 • 3.

  gemachtigde: de persoon die door het college is gemachtigd tot het namens hen voeren van verweer op zittingen van de commissie.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen rechtspositionele besluiten van het college;

 • 2.

  de commissie is niet bevoegd tot het behandelen van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen niet-rechtspositionele besluiten;

 • 3.

  het college machtigtéén of meerdere personen om namens haar op te treden als verweerder.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  de commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden;

 • 2.

  de voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen;

 • 3.

  het college benoemt één of meerdere plaatsvervangende leden;

 • 4.

  de commissie regelt bij ontstentenis de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  de secretaris van de commissie wordt door het college aangewezen;

 • 2.

  het college wijst tevens één of meer plaatsvangers van de secretaris aan;

 • 3.

  de secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 5 Zittingduur

 • 1.

  de voorzitter en de leden van de commissie zijn voor onbepaalde tijd benoemd;

 • 2.

  de voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen;

 • 3.

  de voorzitter en de leden van de commissie worden in ieder geval ontslagen op het moment dat de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere situaties van het onder 3 van dit artikel gestelde afwijken.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  het bezwaarschrift met de daarbij overlegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolgde de hierna genoemde artikelen van de AWB worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de voorzitter van de commissie.

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  de voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen;

 • 2.

  de voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting;

 • 3.

  indien aan het raadplegen of uitnodigen van deskundigen kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9 Zitting

 • 1.

  de voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarop belanghebbende(n) en de verweerder in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen;

 • 2.

  de voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de AWB;

 • 3.

  indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbende(n) en aan de verweerder.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  de voorzitter nodigt de belanghebbende(n) en de verweerder tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit;

 • 2.

  binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbende(n) of de verweerder onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen;

 • 3.

  de beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbende(n) en de verweerder meegedeeld;

 • 4.

  de voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie alsmede de secretaris nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid van de zitting

De zitting is niet openbaar.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de AWB vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid;

 • 2.

  het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen;

 • 3.

  het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht;

 • 4.

  het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden;

 • 2.

  de uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, aan belanghebbende(n) en verweerder toegezonden.

 • 3.

  de leden van de commissie, belanghebbende(n) en verweerder kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo´n verzoek;

 • 4.

  op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  de commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • a.

  de commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies;

 • b.

  indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter;

 • c.

  van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt;

 • 3.

  het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift;

 • 4.

  het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het college;

 • 2.

  indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid van de AWB, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het college tijdig de beslissing te verdagen;

 • 3.

  van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Geheimhouding

De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de adviescommissie alsmede de (plaatsvervangend) secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit de stukken of uit de behandeling in de adviescommissie bekend is geworden.

Artikel 19 Vergoedingen voorzitter en (plaatsvervangende) leden

De vergoedingen voor de voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden jaarlijks door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 20 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 21 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling Adviescommissie bezwaarschriften rechtspositie 2011”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling Adviescommissie bezwaarschriften rechtspositie 2005 ingetrokken.

Diemen, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,