Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongen

Subsidieverordening centrummanagement gemeente Dongen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening centrummanagement gemeente Dongen 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020nieuwe regeling

02-07-2020

gmb-2020-172639

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening centrummanagement gemeente Dongen 2020

De raad van de gemeente Dongen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Subsidieverordening centrummanagement gemeente Dongen 2020:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen

 • convenant: het tussen de gemeente Dongen en de ondernemersvereniging gesloten convenant centrummanagement Dongen;

 • ondernemersvereniging: ondernemersvereniging Dongen Promotion, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 40271770;

 • perceptiekosten: de uitvoeringskosten van de gemeente Dongen voor inventarisatie, heffing en inning van reclamebelasting, bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures inzake reclamebelasting en overige uitvoeringskosten;

 • raad: gemeenteraad van de gemeente Dongen;

 • reclamebelasting: Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Dongen.

 • subsidie voor centrummanagement: de subsidie voor centrummanagement als bedoeld in het convenant die ten laste komt van de ontvangen heffingen op grond van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Dongen.

Artikel 2. Verhouding Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017

 • 1.

  De Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017 is van toepassing op de subsidie voor centrummanagement.

 • 2.

  Voor zover deze verordening afwijkt van de Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017 dan wel toepassing van de Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017 en bijbehorende besluiten strijdig zijn met deze verordening, prevaleert hetgeen in deze verordening is bepaald.

Artikel 3. Subsidieplafond

De subsidie voor centrummanagement bedraagt maximaal het bedrag aan ontvangen heffingen op grond van de reclamebelasting verminderd met de perceptiekosten.

Artikel 4. Aanwijzing ondernemersvereniging

De ondernemersvereniging wordt aangewezen als de enige partij die op grond van deze verordening subsidie voor centrummanagement kan aanvragen.

Artikel 5. Subsidieverlening

Het college kan subsidie voor centrummanagement verlenen voor één kalenderjaar aan de ondernemersvereniging op een daartoe gedane schriftelijke aanvraag.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

 • 1.

  De ondernemersvereniging dient vóór 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar een schriftelijk verzoek om subsidie in bij het college.

 • 2.

  De ondernemersvereniging dient vóór 1 november als nadere uitwerking van het verzoek om subsidie een begroting en een activiteitenplan per deelgebied (centrumgebied en de aanloopstraten) over te leggen. De geplande activiteiten voor het komende jaar moeten betrekking hebben op de in het convenant opgenomen doelen.

 • 3.

  Het toekennen van de subsidie vindt plaats in de vorm van een subsidiebeschikking nadat de raad de reclamebelasting voor het betreffende subsidiejaar heeft vastgesteld.

Artikel 7. Bevoorschotting

De subsidie wordt vóór 1 september van het kalenderjaar door middel van een voorschot van maximaal 90% van de bruto-opbrengst van reclamebelasting (zijnde de naar verwachting te ontvangen heffingen op grond van de reclamebelasting verminderd met de naar verwachting te maken perceptiekosten van 10%) aan de ondernemingsvereniging overgemaakt.

Artikel 8. Verantwoording

 • 1.

  De ondernemingsvereniging dient vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop subsidie betrekking heeft bij het college rekening en verantwoording af te leggen over de gesubsidieerde activiteiten.

 • 2.

  De verantwoording bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten uit het activiteitenplan per deelgebied (centrumgebied en de aanloopstraten). zijn verricht en de in het convenant benoemde prestatieafspraken zijn nagekomen.

 • b.

  een financieel verslag (jaarrekening) met een overzicht van de activiteiten per deelgebied (centrumgebied en aanloopstraten) en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten met daarin een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

 • c.

  een accountantsverklaring over de financiële verantwoording.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor vaststelling van belang zijn, worden overlegd of op een andere wijze worden weergegeven.

Artikel 9. Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt de subsidie definitief vast binnen 13 weken na ontvangst van een (volledige) verantwoording.

 • 2.

  Vermindering van ontvangen heffingen op grond van de reclamebelasting en oninbaarheid van deze heffingen kunnen leiden tot vaststelling van de subsidie voor centrummanagement op een lager bedrag.

 • 3.

  Indien minder aan voorschotten is uitgekeerd dan de netto-opbrengst van de reclamebelasting, zal de gemeente dit bedrag overmaken samen met de eerstvolgende betaling van een voorschot.

 • 4.

  Indien meer aan voorschotten is uitgekeerd dan de netto-opbrengst van de reclamebelasting, verplicht de ondernemersvereniging zich om alsdan de te veel uitbetaalde subsidie binnen een periode van 1 jaar terug te betalen.

 • 5.

  De gemeente is bevoegd het terug te betalen bedrag te verrekenen met de uit te betalen subsidie van het dan lopende kalenderjaar.

 • 6.

  Het definitief vaststellen van de subsidie vindt plaats in de vorm van een subsidiebeschikking.

Artikel 10. Subsidieregelingen

Het college kan bij nadere regeling vaststellen welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor zover van toepassing, wordt hierin tevens bepaald hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

Artikel 11. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald, als daaraan vasthouden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 2.

  Het college treft in alle gevallen waarin deze verordening en subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is de nodige voorzieningen of neemt de nodige beslissingen.

 • 3.

  Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 september 2020.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening centrummanagement gemeente Dongen 2020.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van 2 juli 2020,

De raad voornoemd,

De griffier,

C.M.S. Vissers MSc

De voorzitter,

drs. M.C. Starmans - Gelijns