Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

De Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden - Margraten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden 2008, vastgesteld op 24 juni 2008 en de Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Margraten 2008, vastgesteld op 1 juli 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011nieuwe regeling

24-05-2011

De Etalage, 01-06-2011

12IB000150

Tekst van de regeling

Intitulé

De Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;  

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders;

gelet op het advies van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen, Inwonerszaken en Grondgebiedzaken;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN:

De Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Artikel 1. Doelstelling

De verordening heeft tot doel vorm te geven aan de cliëntenparticipatie als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wsw.

Artikel 2. Invulling cliëntenparticipatie

De cliëntenparticipatie wordt als volgt vormgegeven:

door samenstelling van een regionale cliëntenraad Wsw voor de gemeenten Eijsden - Margraten, Maastricht, en Meerssen voor wat betreft de strategische, tactische en operationele beleidszaken.

Artikel 3. Samenstelling

De cliëntenraad Wsw bestaat uit vijf vertegenwoordigers van Wsw-geïndiceerden van de vier gemeenten, waarvan twee vertegenwoordigers uit de gemeente Maastricht en een vertegenwoordiger namens elk van de drie andere gemeenten. De voorzitter wordt door hen aangewezen uit hun midden. De leden zijn geen lid van de ondernemingsraad.

Artikel 4. Taken en bevoegdheid

 • a.

  De Wsw-cliëntenraad kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, zowel gevraagd als ongevraagd adviseren over strategische, tactische als operationele beleidszaken, mits het college bevoegd is daarover te oordelen.

 • b.

  De cliëntenraad kan onderwerpen aandragen die in de overlegvergadering besproken worden.

Artikel 5. Periodiciteit overleg

Het overleg met de gemeente Maastricht vindt plaats:

 • -

  vier maal per jaar met de beleidsmedewerker van de gemeente Maastricht;

 • -

  een maal per jaar met de portefeuillehouder van de gemeente Maastricht.

Artikel 6. Informatievoorziening

De cliëntenraad krijgt gevraagd en ongevraagd alle informatie die ze voor de uitoefening van de taken als omschreven in deze verordening nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

Artikel 7. Benoeming leden
 • a.

  De portefeuillehouder van de gemeente Maastricht benoemt de leden van de cliëntenraad voor de duur van drie jaar.

 • b.

  Benoemingen van leden kunnen met eenzelfde periode (van drie jaar) worden verlengd.

 • c.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt op het moment dat men geen Wsw-indicatie meer heeft van een van de vier gemeenten.

 • d.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht kan met betrekking tot werkwijze, voordracht, benoeming en zittingsduur nadere regels stellen in een afzonderlijke regeling.

Artikel 8. Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de portefeuillehouder van de gemeente Maastricht.

Artikel 9. Inwerkingtreden

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2011.

Artikel 10. Intrekking oude verordeningen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden 2008, vastgesteld op 24 juni 2008 en de Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Margraten 2008, vastgesteld op 1 juli 2008, worden ingetrokken per 1 juni 2011.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Eijsden - Margraten 2011’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 mei 2011

 

­H.J. Waterborg, J.H.M. Bronckers

Griffier, Voorzitter