Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Regeling vergoeding woon-werkverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding woon-werkverkeer
CiteertitelRegeling vergoeding woon-werkverkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-200601-01-2006Onbekend

27-06-2006

Onbekend

B&W besluit 27-06-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding woon-werkverkeer

 

 

Woon- werk verkeer, vergoeding

Vergoeding woon- werk verkeer

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 2 Doelstelling

 • Artikel 3 Deelnamefrequentie

 • Artikel 4 Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

 • Artikel 4a Aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

 • Artikel 5 Controle belastingdienst

 • Artikel 6 Inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werkgever: de gemeente Elburg;

 • b

  de ambtenaar:de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de CAR/UWO;

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze regeling is de ambtenaar, die niet reeds op andere wijze een vergoeding van woon-werkverkeer ontvangt, in staat te stellen om een loonbestanddeel in te ruilen voor een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Artikel 3 Deelnamefrequentie

Deelname aan deze regeling is eenmaal per kalenderjaar mogelijk.De aanvraag voor de vergoeding dient vóór 15 november van het betreffende kalenderjaar te worden ingediend.

Artikel 4 Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

De werkgever kan aan de ambtenaar op zijn verzoek belastingvrij de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vergoeden, wanneer hij 1 kilometer of meer van zijn woning naar zijn vaste arbeidsplaats reist, als hij instemt met verrekening met één van de loonbestanddelen, genoemd in het zevende lid van dit artikel en is voldaan aan de daartoe geldende fiscale voorwaarden.De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: aantal kilometers enkele reis van woning naar vaste arbeidsplaats x 2 x aantal werkbare dagen per jaar x bedrag vergoeding.De vergoeding is gelijk aan het door de Belastingdienst vastgestelde maximum voor de onbelaste vergoeding voor reizen met een privé-vervoermiddel.Het aantal dagen bedraagt per jaar 214 voor een ambtenaar die 5 dagen per week naar zijn/ haar werk reist. Indien er minder dan 5 dagen per week wordt gereisd, geldt een naar evenredigheid vastgesteld aantal dagen.De enkele reisafstand van de woning naar de vaste arbeidsplaats moet worden gebaseerd op de "meest gebruikelijke route". De ambtenaar dien ter bepaling hiervan een routeplanner te gebruiken en een uitdraai van de route te voegen bij het aanvraagformulier.De enkele reisafstand van de woning naar de vaste arbeidsplaats bedraagt maximaal 75 kilometer.Na inlevering bij de werkgever van "Aanvraagformulier Vergoeding woon-werkverkeer" krijgt de ambtenaar het bedrag vergoed.Bij deelname aan deze regeling gaat de ambtenaar akkoord met een verrekening van de vergoeding woon-werkverkeer met één van de volgende loonbestanddelen:

 • -

  de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1 CAR-UWO;

 • -

  de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:6 CAR-UWO.

Artikel 4a Aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

In aanvulling op het vorige artikel kan het voor de ambtenaar waarvan de enkele reisafstand meer bedraagt dan 75 kilometer, op zijn verzoek worden toegestaan dat de hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de werkelijke reisafstand en het werkelijk aantal reisdagen.Indien de ambtenaar van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij hiertoe een aanvraag in op de eerste werkdag van het nieuwe jaar waarbij de volgende gegevens dienen te worden verstrekt:

 • a

  Een overzicht uit het tijdsregistratiesysteem waaruit het werkelijk aantal reisdagen naar de arbeidsplaats blijkt.

 • b

  Een uitdraai van de routeplanner met de enkele reisafstand van de woning naar de vaste arbeidsplaats volgens de meest “gebruikelijke route”.

 • c

  De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: aantal kilometers enkele reis van woning naar vaste arbeidsplaats x 2 x werkelijk aantal reisdagen x bedrag vergoeding, vermindert met de tegemoetkoming zoals deze is vastgesteld op basis van het voorgaande artikel.

Artikel 5 Controle belastingdienst

Indien bij controle door de inspecteur der directe belastingen blijkt dat de vergoeding woon-werkverkeer niet voldoet aan de gestelde voorwaarden en er daardoor een naheffing bij de werkgever plaatsvindt, komt deze naheffing (inclusief rente en boete) voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De regeling treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 in werking.