Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede
CiteertitelSubsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpSubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Actieprogramma Binnenstad 2017-2018

Deze regeling heeft een hardheidsclausule

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR405499/CVDR405499_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2019Nieuwe regeling

17-06-2019

gmb-2019-158189

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede

De raad van de gemeente Enschede;

 

Gelezen het voorstel 1900010915 d.d. 11 maart 2019 van het College;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2016;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteiten: werkzaamheden ten behoeve van het verbeteren van gevels of het verhogen van de binnenstedelijke aantrekkelijkheid of de uitstraling van het straatbeeld

 • b.

  Asv: De op het moment van de subsidieaanvraag geldende algemene subsidieverordening van de Gemeente Enschede

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Enschede.

 • d.

  subsidiabele kosten: noodzakelijke kosten om een activiteit mogelijk te maken, waartoe naar oordeel van het college ook voorbereidingskosten gerekend kunnen worden.

Artikel 2 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college besluit met inachtneming van deze verordening op subsidieaanvragen voor activiteiten als benoemd in deze verordening.

 • 2.

  Het college kan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven besluiten tot afwijking van het bepaalde in deze verordening.

 • 3.

  Het college kan organisaties of initiatieven die geen rechtspersoon zijn, aanmerken als een organisatie in de zin van de verordening.

 

Hoofdstuk 2 Algemene subsidiebepalingen

Artikel 3 Toepassingsbereik; doel en werking

 • 1.

  Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening als bedoeld in artikel 3 van de Asv 2016.

 • 2.

  Het doel van deze subsidieverordening is het stimuleren van de aantrekkingskracht van de binnenstad van Enschede.

 • 3.

  De te verhogen aantrekkingskracht bestaat uit activiteiten welke de esthetische uitstraling van panden of het straatbeeld verbeteren.

 • 4.

  Het college wijst jaarlijks straten aan welke in aanmerking komen voor gevelverbetering als genoemd onder artikel 4 lid 1 sub a van deze verordening. Het college wijst niet eerder een straat aan dan nadat zij de raad heeft verzocht tot het uitbrengen van een schriftelijke zienswijze op haar voornemen tot aanwijzing en daar een reactie op heeft gegeven.

 • 5.

  In afwijking van de procedure van het vorig lid worden voor het jaar 2019 de volgende straten aangewezen welke in aanmerking komen voor de subsidie gevelverbetering: De Heurne, Haverstraatpassage, Van Loenshof en Langestraat.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan verstrekt worden voor een van de volgende activiteiten;

  • a.

   Gevelverbetering in een van de door het College aangewezen straten;

  • b.

   Initiatieven welke plaatsvinden binnen de grenzen van het stadserf en leiden tot een verhoogde aantrekkingskracht en saamhorigheid van de binnenstad;

  • c.

   Initiatieven welke zijn ingediend op grond van de Pilot Spontane Binnensteden of een opvolger daarvan en welke cofinanciering vereisen vanuit het College, welke bijdragen aan de doelstellingen in de zin van artikel 3 van deze verordening.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor gevelverbeteringen of activiteiten waar al subsidie aan is verstrekt op grond van de Stimuleringsregeling Walstraat, Zuiderhagen en Pijpenstraat, de Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2013 – 2015 of de Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2016 – 2018.

 

Hoofdstuk 3 Formele vereisten

Artikel 5 Vereisten subsidieaanvrager

 • 1.

  Subsidie voor gevelverbetering kan door iedere eigenaar van het pand waarvoor de aanvraag wordt ingediend, aangevraagd worden.

 • 2.

  Subsidie voor de activiteiten als bedoeld onder artikel 4 lid 1 onder b kan aangevraagd worden door:

  • a.

   Een belangenvereniging van de straat,

  • b.

   Zestig procent van de gevestigde ondernemers in de straat, of:

  • c.

   Zestig procent van de bewoners in de straat.

 • 3.

  Cofinanciering welke aangevraagd wordt voor activiteiten als genoemd onder artikel 4 lid 1 onder c kan enkel aangevraagd worden door natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de criteria van de regeling als genoemd onder artikel 4 lid 1 onder c.

Artikel 6 Subsidiehoogte

 • 1.

  Een subsidie welke toegekend wordt voor gevelverbetering bedraagt 25 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 12.500,- per voorgevel. Meerdere aan elkaar geschakelde gevels van dezelfde aanvrager worden gezien als een gevel. Omzetbelasting, algemene bouwkosten en winst-risico opslag komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Een subsidie welke toegekend wordt voor activiteiten als genoemd onder artikel 4 lid 1 onder b bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,- per plan.

 • 3.

  Cofinanciering in de zin van artikel 4 lid 1 onder c, bedraagt maximaal € 50.000,-

 

Hoofdstuk 4 Materiële vereisten

Artikel 7 Vereisten gevelverbetering

Een aanvraag voor het verbeteren van een gevel kan enkel verleend worden indien;

 • a.

  Het plan voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Welstandscommissie;

 • b.

  Het plan een verbetering inhoudt ten opzichte van de bestaande uitstraling van de gevel, al naar gelang een voorafgaande beoordeling van de Stadsbouwmeester van minimaal het cijfer 8;

 • c.

  Een gevel welke verbeterd is met een subsidie uit deze verordening dient op de dag van oplevering te beschikken over een warmteweerstand van minimaal 4,5 m².K/W, en:

 • d.

  Indien er sprake is van een activiteit waarvoor een vergunning vereist is dient de aanvrager voor aanvang van de activiteiten te beschikken over de benodigde vergunning.

Artikel 8 Vereisten verfraaiing straatbeeld

 • 1.

  Een subsidie voor het verfraaien van het straatbeeld kan enkel toegekend worden indien;

  • a.

   Er sprake is van een activiteit welke naar haar aard duurzaam en langdurig ingezet kan worden voor een minimum van zes maanden, en:

  • b.

   De activiteit draagt bij aan de aantrekkingskracht van de straat en een uniforme uitstraling van het straatbeeld.

Artikel 9 Vereisten cofinanciering

Een aanvrager komt enkel in aanmerking voor cofinanciering voor activiteiten als genoemd in artikel 4 lid 1 onder c, indien de aanvrager voldoet aan de vereisten van de provinciale regeling.

 

Hoofdstuk 4 De procedure

Artikel 10 Algemene vereisten aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidiabele activiteit dient minimaal acht weken voor aanvang van de activiteit ingediend te worden. Een aanvraag welke niet minimaal acht weken voor aanvang van de activiteit is ingediend wordt niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Een aanvraag voor een activiteit onder artikel 4 lid 1 onder a of b bevat in ieder geval:

  • a.

   Naam van de aanvrager;

  • b.

   Dagtekening;

  • c.

   Locatie van de activiteit of werkzaamheden;

  • d.

   Onderbouwing en overzicht van de activiteiten;

  • e.

   Een transparante begroting;

  • f.

   Handtekening.

 • 3.

  Een aanvraag voor een activiteit in de zin van artikel 4 lid 1 onder c dient te voldoen aan de vereisten die voor de provinciale regeling of verordening gelden.

Artikel 11 Aanvullende vereisten aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een activiteit onder artikel 4 lid 1 onder a, bevat naast de vereisten uit artikel 10 tevens:

  • a.

   Gedetailleerde tekeningen van de beoogde situatie;

  • b.

   Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen van de beoogde situatie ten opzichte van de bestaande situatie;

  • c.

   Een certificaat of berekening waaruit blijkt dat de gebruikte materialen zullen leiden tot de warmteweerstand als genoemd onder artikel 7 aanhef onder c.

 • 2.

  Een aanvraag voor een activiteit in de zin van artikel 4 lid 1 onder b dient tevens een bewijs te bevatten waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de vereisten van artikel 5 lid 2.

Artikel 12 Verlening en verantwoordelijkheden van het College

 • 1.

  Het College behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het moment van binnenkomst wordt geacht te zijn het moment van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het College bevestigt binnen twee weken na ontvangst de aanvraag.

 • 3.

  Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag op de aanvraag.

 • 4.

  Het College kan haar beslissing eenmalig verdagen voor de duur van vier weken.

 • 5.

  Indien de aanvrager een onvolledige aanvraag heeft ingediend stelt het College de aanvrager daarvan binnen twee weken na ontdekking daarvan op de hoogte. Het College stelt de aanvrager in de gelegenheid om binnen twee weken de aanvraag volledig te maken.

 • 6.

  Indien het College de subsidie verleent stelt zij op verzoek van de aanvrager maximaal 50 procent van het verleende subsidiebedrag ter beschikking van de aanvrager, indien deze laatste daarom verzoekt.

Artikel 13 Vaststelling

 • 1.

  Na het plaatsvinden van de gesubsidieerde activiteit dient de subsidieontvanger zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, een verzoek tot vaststelling in.

 • 2.

  Het verzoek om vaststelling bevat in ieder geval alle betalingsbewijzen en bewijzen van oplevering of plaatsvinden van de activiteiten.

 • 3.

  Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het volledige verzoek tot vaststelling op het verzoek tot vaststelling.

 • 4.

  Het College kan de beslissing onder het voorgaande lid eenmalig opschorten voor de duur van vier weken.

 • 5.

  Indien de daadwerkelijk gerealiseerde subsidiabele kosten lager liggen dan de grondslag waarvoor de subsidie is verleend, wordt de subsidie naar evenredigheid lager vastgesteld.

Artikel 14 Subsidieplafond

 • 1.

  Het jaarlijks maximaal uit te keren bedrag voor activiteiten als genoemd onder artikel 4 lid 1 onder a bedraagt € 75.000,-.

 • 2.

  Het jaarlijks uit te keren bedrag voor activiteiten als genoemd onder artikel 4 lid 1 onder b en c bedraagt voor beide regelingen gezamenlijk maximaal € 50.000,-

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het College is bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken van de bepalingen van deze verordening, voor zover daarmee de doelstellingen van deze verordening worden gediend.

Artikel 16 Intrekken oude verordening

Het Actieprogramma Binnenstad 2017-2018 wordt ingetrokken.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van 17 juni 2019.

De Griffier, R.M. Jongedijk

De Voorzitter, Mr. Dr. G.O. van Veldhuizen