Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg.
CiteertitelBeleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Epe 2008, art. 2:10, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-200919-07-2017nieuwe regeling

16-01-2009

Veluws Nieuws, 27 januari 2009

b en w besluit 2008-23132

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg.

 

 

 

1.0 Juridisch kader

De beleidsregel bevat nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg. Het algemeen verbod om de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie ervan geldt niet voor zover de plaatsing van uitstallingen en voorwerpen geschiedt overeenkomstig deze nadere regels.

 

1.1Formaliteiten en bevoegdheden.

De beleidsregel is door burgemeester en wethouders vastgesteld op grond van artikel 2:10, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Artikel2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

 • 1.

  Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

 • a.

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

 • 3.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

 • b.

  standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19.

 • 5.

  Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.

   

1.2 Uitstallingen en voorwerpen.

Hieronder worden verstaan: uitstallingen van goederen en winkelwaren, automatische verkoop-, weeg- en speeltoestellen, reclameobjecten niet zijnde gevelreclame, zoals borden, zuilen, spandoeken. Ook vlaggen, wimpels, vlaggenstokken vallen hieronder.

 

1.3 Nadere regels voor uitstallingen bij winkels en bedrijven.

 

 • a.

  Ondernemers mogen voor het plaatsen van uitstallingen een strook van 0.80 meter vanuit de gevel gebruiken; De gevellijn dient daarbij te worden opgevat als de verticale projectie van de voorzijde van de bouwmassa boven de begane grond-bouwlaag. De aanwezigheid van de luifel of andere bebouwing is daarvoor niet bepalend.

 • b.

  Er dient een obstakelvrije zone te worden aangehouden van 2.30 meter, gemeten vanuit de gevel. In deze 2.30 meter is begrepen de 0.80 meter die gebruikt mag worden voor uitstallingen. Daarmee is er een obstakelvrije ruimte van 1.50 meter;

 • c.

  In de plaats van de onder b. genoemde obstakelvrije ruimte mag een vervangende ruimte worden aangehouden, mits een goede doorgang voor de gebruikers van de openbare weg is verzekerd.

 • d.

  Per winkel kan een maximum aantal m² voor het winkelpand voor uitstallingen en/of reclameborden worden ingenomen. Bij een gevellengte groter dan 10 meter mag maximaal 1/3 aan oppervlakte voor uitstallingen worden gebruikt, met een maximum van 5 meter. Bij een gevellengte kleiner dan 10 meter mag maximaal 1/2 aan oppervlakte worden gebruikt voor uitstallingen;

 • e.

  De maximale afmeting van een uitstalling bedraagt 1.50 x 0.80 x 1.80 meter (lxbxh);

 • f.

  De maximale afmeting van een reclamebord bedraagt 0.80 x 1.00 meter;

 • g.

  Uitstallingen en voorwerpen mogen niet aan luifels, zonweringen, e.d. worden bevestigd, tenzij deze op een minimale hoogte van 2.20 meter zijn aangebracht;

 • h.

  Uitstallingen en voorwerpen mogen niet op brandkranen worden geplaatst. Ook mogen deze niet worden bevestigd aan straatmeubilair en lantaarnpalen;

 • i.

  Losse voorwerpen zoals opgestapelde stoelen/tafels en dergelijke zijn niet toegestaan;

 • j.

  Het plaatsen van (individuele) verwijzingsborden in straten naar winkels in andere straten is niet toegestaan;

 • k.

  Uitstallingen en voorwerpen mogen alleen tijdens openingstijden van het bedrijf op de openbare weg aanwezig zijn.

 • l.

  Op maandagmorgen mogen uitstallingen en dergelijke niet voor 12.00 uur op de openbare ruimte worden geplaatst dit in verband met van gemeentewege te verrichten werkzaamheden;

   

1.4 Nadere regels voor mobiele reclameobjecten die worden gebruikt voor het aankondigen van activiteiten in de gemeente of in de omgeving.

 

 • a.

  Het voornemen om mobiele reclameobjecten te plaatsen dient door de organisator tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan de plaatsing te worden gemeld aan burgemeester en wethouders.

 • b.

  Driehoeksborden

 • *

  maximaal 12 borden per activiteit verdeeld over :

 • *

  maximaal 4 borden per activiteit in Epe

 • *

  maximaal 4 borden per activiteit in Vaassen

 • *

  maximaal 2 borden per activiteit in Emst en

 • *

  maximaal 2 borden per activiteit in Oene;

 • *

  De borden mogen niet eerder dan 14 dagen voor het begin van de aan te kondigen activiteit worden geplaatst;

 • *

  In dezelfde periode mag geen reclame voor meer dan 3 activiteiten worden gemaakt.

 • *

  De borden worden geplaatst op de daartoe in de bijlage aangewezen lantaarnpalen.

   

  • c.

   A-3/4 borden

 • Maximaal 65 borden, verdeeld over:

 • *

  maximaal 25 borden in Epe

 • *

  maximaal 20 borden in Vaassen

 • *

  maximaal 10 borden in Emst en

 • *

  maximaal 10 borden in Oene;

 • De borden mogen niet eerder dan 14 dagen voor het begin van de aan te kondigen activiteit worden geplaatst;

   

   • d.

    Spandoeken

  • *

   maximaal 3 spandoeken in Epe en

  • *

   maximaal 3 spandoeken in Vaassen;

  • *

   maximaal 2 spandoeken in Emst en

  • *

   maximaal 2 spandoeken in Oene;

  De hangperiode bedraagt maximaal 14 dagen en mag niet eerder beginnen dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit.

   

 • e.

  Hanglocaties voor spandoeken:

 • Epe:

  • *

   Heerderweg nabij Dellenweg;

  • *

   Eperweg - S 9; ter hoogte van de Brakerweg;

  • *

   Oenerweg nabij Oude Oenerweg;

  • *

   Kolthovenweg / Tongerenseweg;

  Vaassen:

  • *

   Pr.Bernhardlaan/Dorpsstraat;

  • *

   Laan van Fasna t.p.v. rotonde Deventerstraat;

  • *

   Laan van Fasna t.p.v. Poelweg;

  Oene:

 • *

  Deventerstraat t.p.v. sportterrein;

 • Emst:

  • *

   Eperweg t.p.v. parkeerplaats - ter hoogte van de Vijgenkampsweg.

 • f.

  Uiterlijk de dag na de einddag van het activiteit dienen de borden c.q. spandoeken te worden verwijderd.

 • g.

  Vlaggen bij bedrijfspanden

  • h.

   maximaal 2 vlaggen, te plaatsen maximaal 2,5 meter uit de gevel van het bedrijfsgebouw.

    

   • 2.0
    • Precariobelasting.

   De gemeente Epe heft een precariobelasting op grond van artikel 228 van de Gemeentewet. De gemeente Epe heeft bovenstaande geregeld in de Verordening op heffing en invordering van een Precariobelasting 2005. Het belastbaar feit bij de precariobelasting is het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Belastinggrondslag is de door uitstallingen en voorwerpen per m2 ingenomen grond. Voor mobiele reclameobjecten en vlaggen is de grondslag het aantal geplaatste voorwerpen.

    

   • 3.0

    De volgende beleidsregels vervallen:

    • a.

     De beleidsregel met betrekking tot het beoordelen (toestaan/weigeren) van vergunningsaanvragen voor het hebben van voorwerpen of stoffen, op, aan of boven de weg van 4 februari 1997, inwerking getreden op 3 januari 2001;

    • b.

     Beleidsnota uitstallingen en reclameborden van 4 februari 1997, in werking getreden op 4 maart 1997.

 

Bijlage plaatsing driehoeksborden

Epe:

Sint Antonieweg lantaarnpaal nr. 0220

lantaarnpaal nr. 0214

Heerderweg lantaarnpaal nr. 716

lantaarnpaal nr. 722

lantaarnpaal nr. 717

Lohuizerweg lantaarnpaal nr. 0275

lantaarnpaal nr. 0277

Hoofdstraat lantaarnpaal nr. 62

lantaarnpaal nr. 75

lantaarnpaal nr. 76

Korte Kuipersweg lantaarnpaal nr. 3

lantaarnpaal nr. 10

Emst:

Eperweg lantaarnpaal nr. 9

lantaarnpaal nr. 7

lantaarnpaal nr. 3

Vaassenseweg lantaarnpaal nr. 937

lantaarnpaal nr. 941

lantaarnpaal nr. 939

Vaassen:

Emsterweg lantaarnpaal nr. 977

Apeldoornseweg lantaarnpaal nr. 0236

lantaarnpaal nr. 0235

lantaarnpaal nr. 0230

Dorpsstraat lantaarnpaal nr. 6

lantaarnpaal nr. 8

Laan van Fasna lantaarnpaal nr. 596

lantaarnpaal nr. 616

lantaarnpaal nr. 619

lantaarnpaal nr. 412

lantaarnpaal nr. 411

lantaarnpaal nr. 413

Oene:

Deventerweg lantaarnpaal nr. 1

Keizerstraat lantaarnpaal nr. 3

lantaarnpaal nr. 1

Eperweg lantaarnpaal nr. 8

Houtweg lantaarnpaal nr. 4

Donselaarsweg lantaarnpaal nr. 11

Inhoudsopgave