Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

BEVOEGDHEDENLIJST ALGEMEEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEVOEGDHEDENLIJST ALGEMEEN
CiteertitelBevoegdhedenlijst Algemeen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevoegdhedenlijst Algemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-10999

112423

Tekst van de regeling

Intitulé

BEVOEGDHEDENLIJST ALGEMEEN

 

A: Attributie = een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.

 

D: Delegatie = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Een kenmerk is dat het orgaan dat de bevoegdheid heeft gekregen ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen en optreedt op eigen naam en gezag. Delegatie mag niet aan ondergeschikten/ambtenaren. Voor delegatie is een wettelijke grondslag nodig. (Zie Afdeling 10.1.2 Awb.)

 

M: Mandaat = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Awb. Bij mandaat laat een bestuursorgaan (bv. B&W) zijn bevoegdheid om besluiten te nemen uitoefenen door een ander (bv. een ambtenaar). Een belangrijk kenmerk bij mandaat is dat de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuursorgaan blijft. Naar buiten toe moet aangegeven worden namens welk bestuursorgaan het besluit wordt genomen. Mandaat mag aan ondergeschikten en aan niet-ondergeschikten. (Zie Afdeling 10.1.1 Awb.)

 

V: Volmacht = is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

MC: Machtiging = geldt voor alle overige handelingen.

 

Artikel 7 van de Regeling bevoegdhedenbesluit bepaalt dat machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, toe komt aan elke functionaris in dienst van de gemeente Epe, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.

*  *   *   *   *  *   *


*

 

Omschrijving bevoegdheid

A

D

M

MC

V

Bevoegd orgaan

Bevoegd functionaris / functie

Opmerkingen

 

ALGEMEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

 

 

 

N.1a

Besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb.

M

College/

Burgemeester

Teamleider

 

  

N.1b

Doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan op grond van art. 2:3.

 

College / Burgemeester

Teamleider

 

N.2a

Het verdagen van de beslissing op een aanvraag op grond van art. 4:14 Awb.

M

College/

Burgemeester

Teamleider

 

 

N.2b

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift op grond van art. 7:10 Awb.

M

College/

Burgemeester

A. Teamleider

B. overeenkomstig de in de gemeente Apeldoorn gehanteerde mandateringslijst

 

Ad. B

Het mandaat heeft betrekking op bezwaarschriften die in opdracht van de gemeente Epe, door de gemeente Apeldoorn worden behandeld.

De bevoegdheid kan worden doorgemandateerd.

*

N. 2c

Besluiten om wel of niet in te stemmen met rechtstreeks beroep op grond van artikel 7:1 a Awb.

M

College/

Burgemeester

Afdelingsmanager

Met daarbij inachtneming van de leden van artikel 7:1a.

N. 2d

Doen van aanvragen om vergunningen/subsidies waarbij het college zelf de aanvrager is.

M

College

Afdelingsmanager

 

N. 2e

Doen van aangifte van beschadiging aan gemeentelijke eigendommen door derden.

V/MC

College

Axent

   

Beleidsuitvoerders B en C

Dit volgens de afspraken in het raamcontract: “Basisovereenkomst Uitvoerende taken onderhoud openbare ruimte” d.d. 18-12-2014 (2014-47965).

 

N. 3a

Besluit op een ingebrekestelling op grond van artt. 4:17 juncto 4:18 Awb.

M

 

College/

Burgemeester

 

Intern adviseur C

Beleidsontwikkelaar B

Besluit impliceert het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van een evt. verbeurde dwangsom.

N. 3b

Besluiten op een verzoek op grond van art. 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

M

College/ burgemeester

Afdelingsmanager

 

N.4

Besluit op een bezwaarschrift op grond van art. 7:1 van de Awb.

M

College/

Burgemeester

De desbetreffende portefeuillehouder

Aan dit mandaat is de voorwaarde verbonden dat het voorstel van de afdeling éénsluidend dient te zijn aan het advies van de commissie bezwaarschriften. Het mandaat is alleen van kracht in die gevallen waarbij de primaire besluitvorming is gemandateerd.

N.5

Opstellen en ondertekenen van verweerschriften in bezwaarschriftenprocedures.

M

College/ burgemeester

 Teamleider

 

N.6

Opstellen en ondertekenen van verweerschriften in (hoger) beroepsprocedures voor Arrondissementsrechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep.

 

College/

Burgemeester

Afdelingsmanager

 

N.7

Besluit om (evt. op verzoek van de Voorzieningenrechter van de rechtbank of Afdeling Bestuursrechtspraak) schorsende werking aan een besluit toe te kennen, totdat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.

M

College/

Burgemeester

Teamleider

 

 

N.8

Aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren.

M

College

Afdelingsmanager

Voorzover het medewerkers betreft van de eigen afdeling.

*

 

Subsidiëring op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv)

 • 1.

  Verlenen subsidies

 

 

 

 

N.9

Besluiten op een aanvraag om subsidie te verlenen van < € 5.000 op grond van de Asv en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

M

College

Portefeuillehouder

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

Met de verlening is de subsidie ook vastgesteld.

N.10

Besluiten op een aanvraag om subsidie te verlenen van € 5.000 tot € 50.000 op grond van de Asv en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

M

College

Portefeuillehouder

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

N.11

Besluiten op een aanvraag om subsidie te verlenen van > € 50.000 op grond van de Asv en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

M

College

Portefeuillehouder

Betreft uitsluitend ondertekeningmandaat. (College neemt besluit, portefeuillehouder ondertekent).

 

Subsidiëring op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv)

 • 1.

  Vaststellen subsidies

 

 

 

 

N.12

Besluiten op een aanvraag om subsidievaststelling op grond van de Asv en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, waarbij verzocht wordt om vaststelling overeenkomstig het toekenningsbesluit.

M

College

Afdelingsmanager

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

N.13

Besluiten op een aanvraag om subsidievaststelling op grond van de Asv en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, waarbij verzocht wordt om het subsidiebedrag vast te stellen in afwijking van het toekenningsbesluit.

M

College

Portefeuillehouder

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

 

Inkoop- en aanbesteding

 

 

 

 

N.15

Starten en afronden van een inkoop- en/of aanbestedingsprocedure > € 25.000:

 • 1.

  voor posten uit de (meerjaren)begroting of het (meerjaren)investeringsplan waarvoor beleidskaders zijn vastgesteld;

 • 2.

  voor posten die een beheersmatige- of onderhoudstaak betreffen.

M

V

College / Burgemeester

Afdelingsmanager

 • 1.

  het daartoe strekkende formulier is volledig en juist ingevuld en aangeleverd bij de inkoopcoördinator;

 • 2.

  de portefeuillehouder is op de hoogte;

 • 3.

  de afdelingsmanager is op de hoogte;

 • 4.

  door het college is besloten dat de producthouder bevoegd is tot het verlenen en aanwenden van het krediet of de stelpost (zie ook de Regeling en instructies inzake het producthouderschap, paragraaf 6, 2013-35840).

*

 

Overeenkomsten

 

 

 

 

N.17

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten voor zover daartoe door het college is besloten op grond van Titel 3.3 BW jo. artt.160, lid 1, sub e. jo. 171 Gemw.

 

M

V

College/

Burgemeester

Afdelingsmanager

Er moet in ieder geval een principe-besluit door het college zijn genomen om een overeenkomst aan te gaan.

De burgemeester ondertekent zelf de overeenkomsten die representatief of bestuursgevoelig zijn. In die situatie

beslist de burgemeester of en aan wie hij volmacht verleent voor het ondertekenen van de overeenkomst.

N. 18

Besluiten tot het wijzigen, stilzwijgend verlengen, opzeggen en ontbinden van lopende privaatrechtelijke overeenkomsten op grond van titel 3.3 BW jo. artt. 160, lid 1, sub e. jo. 170 Gemw.

M

V

College/

Burgemeester

Afdelingsmanager

 

N.19

Nemen van besluiten ter uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten.

V

College

Afdelingsmanager,

Producthouder

Het vaststellen van nadere regels in algemene zin valt hier niet onder.

 

Uitvoering Begroting

 

 

 

 

N.20

Het ten laste van een bepaald product (budget) brengen van verplichtingen die al zijn of nog worden aangegaan en die voortvloeien uit het aangaan van

overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk, verlening van diensten e.d., aan en / of door de gemeente en vanuit die verantwoordelijkheid betalingen laten verrichten.

M

V

College

Producthouder

Voor wat betreft de budgetten die tot de afdeling behoren.

Zie de Regeling en instructies inzake het producthouderschap.

*

 

Personeel en Organisatie (P&O)

 

 

 

 

P.1

1 a. Het in het kader van werving en selectie verrichten van werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen ten aanzien van afdelingsmanager, projectleiders buiten de lijn aangaande de volgende onderwerpen: zie P2 en verder.

1.b. Het in het kader van werving en selectie verrichten van werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen ten aanzien van medewerkers van de eigen afdeling binnen de door de directie gestelde kader aangaande de volgende onderwerpen: zie P2 en verder.

 

1.c. Het in het kader van werving en selectie verrichten van werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen ten aanzien van medewerkers van het eigen team binnen de door de directie gestelde kaders aangaande de volgende onderwerpen: zie P2 en verder.

V

Burgemeester

 

a. Directie

   

b. Afdelingsmanager

   

c. Teamleider

    

Met uitzondering van besluiten die de gemandateerde zelf betreffen.

   

Met uitzondering van besluiten die de gemandateerde zelf betreffen.

P.2

Goedkeuren van declaraties van gemaakte kosten.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

c. Teamleider

 

P.3

Aangaan en ondertekenen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd op grond van art. 7:610 BW.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Openstellen binnen de vastgestelde formatie.

P.4

Afspraken en wijzigingen in de arbeidsovereenkomst o.a. salaris, arbeidsduur, werktijdwijziging en toekennen van toelagen op grond van hoofdstuk 3 Cao gemeenten.

V

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

Alleen afspraken en wijzigingen die passen binnen de vastgestelde formatie.

P.5

Beoordelen, belonen en stimuleren duurzame inzetbaarheid op grond van hoofdstuk 8 Cao gemeenten, Regeling beoordelen en belonen en aanvullende personeelsregelingen gemeente Epe.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.6

Vakantie en verlofregelingen op grond van hoofdstuk 6 van Cao gemeenten en aanvullende personeelsregelingen gemeente Epe.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.7

Officiële waarschuwing op basis van gezagsverhouding werkgever – werknemer.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Bij overtreding van afspraken door werknemer o.a. arbeidsovereenkomst en alle hieraan gebonden regelingen en afspraken, waaronder ook gedragsregels.

P.8

Afspraken maken over opleidingen:

Afspraken over vakgerichte of strategische opleidingen

 Afspraken in het kader van Hoofdstuk 8 cao gemeenten en studieregeling volgens aanvullende personeelsregeling gemeente Epe.

V

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

 

Met inachtneming van het SOP.

P.9

Uitvoeren taken op het gebied van ziekteverzuim en Arbo:

van eerste ziekmelding tot herstel dan wel ontslag;

recht op salaris op grond van hoofdstuk 7 Cao gemeenten.

geneeskundig onderzoek op grond van hoofdstuk 7 Cao gemeenten.

preventietaken op gebied van Arbo en ziekteverzuim (bv RIE, PAGO en ongevallenregistratie).

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.10

Toestemming verlenen op een verzoek om nevenwerkzaamheden te verrichten.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.11

Boventallig verklaren en inzetten van werk naar werk traject, inclusief het opstellen van het werk naar werk-contract op grond van hoofdstuk9 Cao gemeenten.

V

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 

 

P.12a

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669, lid 3 BW.

V

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 

P.12b

Ontslag op staande voet op grond van art. 7:670 BW.

V

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 

P.13

Aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten om de afkoop te regelen van de gevolgen van ontslag, inclusief de afkoop van uitkeringsrechten op grond van hoofdstuk 10 Cao gemeenten .

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

De financieel controller dient in te stemmen met de financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst.

De bevoegdheid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten m.b.t. de secretaris/directeur is niet overgedragen.

*

P.14

Aangaan en ondertekenen van stage- of werkervaringsplaatsovereenkomsten op grond van artt. 2.5, 2.7, 2.8 en 2.9 van de Cao gemeenten en aanvullende personeelsregelingen gemeente Epe.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.15

Aangaan en ondertekenen van detacherings- en uitzendovereenkomsten.

V

Burgemeester

 

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Met inachtneming van de raamovereenkomst inhuur flexibele arbeidskrachten met Start People.

P.16

Het afzien van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werknemer op grond van art. 2.10 Cao gemeenten.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.17

Aangaan en ondertekenen van vrijwilligersovereenkomsten.

V

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.18

Schorsen van een werknemer als ordemaatregel op grond van art. 11.4 Cao gemeenten.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

 

P.19

Uitbreiden van de formele arbeidsduur boven de werkweek van 36 uur.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.20

Verlenen van voorschotten op salaris.

MC

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 

P.21

Uitvoering regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019.

V

Burgemeester

 • 1.

  Directie

 

P.22

Doen van aangifte wegens onheuse bejegening/ bedreiging van personeel door derden.

V

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

 

*

BEVOEGDHEDENLIJST ALGEMEEN

 

Vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders, bij besluit van 4 oktober 2016, nr. 2016 – 20566;

Burgemeester, bij besluit van 7 oktober 2016, nr. 2016 – 20567;

Directie bij besluit van 22 september 2016, nr. 2016 – 19355.

 

Wijziging

Datum en nummer collegebesluit

Gepubliceerd

Datum inwerking treden

 

17 december 2019, 112423

Digitaal gemeenteblad, 31 december 2019, 2019-319165

1 januari 2020