Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Gezamenlijke beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio Veluwe-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGezamenlijke beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio Veluwe-Noord
CiteertitelGezamenlijke beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio Veluwe-Noord
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsvisie externe veiligheid Veluwe-Noord

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2015nieuwe regeling

28-05-2015

Elektronisch gemeenteblad, 10-06-2015

14037097

Tekst van de regeling

Intitulé

Gezamenlijke beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio Veluwe-Noord

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 14 april 2015, nr. 14037097;

 

b e s l u i t :

 • 1.

  De “Gezamenlijke beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio Veluwe-Noord” (14015566) vast te stellen en daarmee de volgende algemene beleidsuitgangspunten te hanteren:

  • a.

   bewust omgaan met uitbreiden van bestaande risicobronnen;

  • b.

   bewust omgaan met vestigen nieuwe risicobronnen en beperkt kwetsbare objecten;

  • c.

   ruimtelijke scheiding van (beperkt) kwetsbare functies ten opzichte van risicobronnen;

  • d.

   bij verhoging van het groepsrisico nagaan welke stedenbouwkundige inrichting en aanvullende maatregelen de gevolgen van calamiteiten kunnen beperken;

  • e.

   objecten met niet-zelfredzame personen en objecten met hoge bezettingsgraad niet in de buurt van risicobronnen.

 • 2.

  Aanvullend op de twee wettelijke categorieën ‘beperkt kwetsbare objecten’ en ‘kwetsbare objecten’, de categorie ‘zeer kwetsbare objecten’ vast te stellen.

 • 3.

  Voor de te onderscheiden risicobronnen drie zones vast te stellen, waarbinnen de gekozen verantwoordingsniveaus gelden.

 • 4.

  Geen restrictieniveau te hanteren voor risicovolle inrichtingen in het buitengebied.

 • 5.

  Het algemene gewenste restrictieniveau op de bedrijventerreinen Veldzicht en Kerkdennen in de beleidsvisie te handhaven op niveau 4 (geen Bevi-bedrijven toegestaan).

 • 6.

  In afwijking van dit algemene beleidsuitgangspunt voor de bestaande Bevi-inrichting het gewenste restrictieniveau 3 vast te stellen (veiligheidsafstand binnen perceelgrenzen).

 • 7.

  Eventuele nieuwe LPG-stations binnen de regio bij voorkeur te realiseren op een locatie waar deze vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening en (externe) veiligheid optimaal.

Besluit raad:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 28 mei 2015,

mevrouw A.J. van Meerveld,

griffier,

A.A.J. Baars,