Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Beleidsregel evenementen op schepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel evenementen op schepen
CiteertitelBeleidsregel evenementen op schepen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Ermelo, art. 2.2.2
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2007Nieuwe regeling

21-12-2006

Ermelo's Weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel evenementen op schepen

 

 

1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder :

Evenement: een (dans)feest op een passagiersschip dat een vaartocht maakt.

Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid een evenement wordt georganiseerd.

Vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

2. Juridisch kader

Artikel 2.2.2, lid 1, van de APV bepaalt dat voor het organiseren van een evenement een vergunning van de burgemeester vereist is. Op grond van lid 2 van dit artikel kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, zedelijkheid of gezondheid, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen de vergunning weigeren.

Een evenement is gedefinieerd als: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (met enkele met name genoemde uitzonderingen daarop die voor deze beleidsregel niet relevant zijn).

Het houden van een (grootschalig) dansfeest, zoals een house- of technoparty op een passagiersschip wordt beschouwd als een openbaar evenement waarvoor een vergunning is vereist.

De vergunning geldt voor zover het passagiersschip zich binnen de grenzen van de gemeente bevindt.

3. Toetsingscriteria

Ter bescherming van de openbare orde, het voorkomen van geluidsoverlast zowel in de haven als op de randmeren, vernielingen en baldadigheid bij het in- en uitschepen van passagiers en ter bescherming van de veiligheid van de passagiers, worden de aanvragen om vergunning voor een evenement als in deze beleidsregel bedoeld, aan de volgende criteria getoetst.

3.1.1. Certificaat

Een passagiersschip waarop een evenement wordt gehouden dient te beschikken over een

Certificaat van Onderzoek volgens de Binnenschepenwet. Aan een organisator die vergunning vraagt voor het houden van een evenement op een passagiersschip waarvoor een dergelijk certificaat niet is afgegeven, wordt geen vergunning verleend.

3.1.2. Ander vaartuig dan een passagiersschip

Voor een evenement op een ander vaartuig dan een passagiersschip wordt geen vergunning verleend.

3.1.3. Samenloop van evenementen

Er wordt voor niet meer dan één evenement op één schip een vergunning verleend. Evenmin wordt een vergunning verleend voor een evenement indien al een vergunning is verleend voor een evenement op het voorgestelde tijdstip en naar het oordeel van de burgemeester de voorgestelde locatie zich niet verdraagt met de locatie waarvoor deze vergunning is verleend.

3.1.4. Laad- en losplaatsen

De laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd dienen zodanig te zijn gesitueerd, dat in voorkomende gevallen het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de hulpverleningsdiensten niet worden bemoeilijkt of belemmerd.

3.1.5. In- en uitscheepbeleid

De organisator regelt de toestroom van de bezoekers zonodig door de inzet van (verkeers)stewards, zodat problemen worden voorkomen.

3.1.6. Reclame-uitingen

Voor het plaatsen van aankondigingsborden voor een evenement dient een aparte vergunning te worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders.

3.1.7. Maximum aantal bezoekers

Het aantal bezoekers van een evenement kan aan een maximum worden gebonden. Het is verboden om meer dan het toegestane aantal bezoekers op het passagiersschip aanwezig te laten zijn.

3.1.8. EHBO en beveiliging.

Aan boord moet voldoende EHBO-personeel aanwezig zijn.

Onder verantwoordelijkheid van de organisator dient een vergunninghoudend beveiligingsbedrijf belast te zijn met de beveiliging van de bezoekers, in een verhouding van minimaal 1 beveiligingsbeambte op 100 bezoekers.

3.1.9. Melding bij de GHOR/CPA

Op grond van artikel 1.3, lid 2, van de APV dient de organisator de GHOR/CPA ten minste zes weken voor het tijdstip waarop het evenement zal worden gehouden, gelijktijdig met het aanvragen van de vergunning, te informeren over datum en tijdstip waarop en de plaats waar het evenement zal worden gehouden, alsmede over de omvang van het evenement.

3.1.10. Veiligheidsplan

Bij de aanvraag om vergunning dient de organisator van een evenement een veiligheidsplan te overleggen waarin in ieder geval vermeld is wat de instructies zijn voor de bemanning en het personeel voor het geval het passagiersschip lekt raakt, er brand aan boord uitbreekt, de passagiers moeten worden geëvacueerd of er een man-over-boord situatie is. Het ontbreken van een deugdelijk veiligheidsplan, zulks naar het oordeel van de burgemeester, kan leiden tot het weigeren van de vergunning.

3.1.11 Toegangscontrole

De organisator dient te zorgen voor een goede uitvoering van de toegangscontrole en fouillering op wapen- en drugbezit. Indien er drugs en / of wapens worden gevonden wordt de politie direct geïnformeerd.

3.1.12 Passagierslijst

Als voorschrift kan aan de vergunning worden verbonden dat de organisator op verzoek van de politie de passagierslijst aan de politie moet overleggen voordat het passagiersschip de haven verlaat.

Op deze lijst moeten ten minste zijn vermeld de namen, geboortedata en geboorteplaatsen van de bezoekers.

3.1.13 Beveiligingsmaatregelen

De organisator dient tijdig vóór het houden van het evenement met medewerkers van politie en gemeente overleg te plegen over de te nemen beveiligingsmaatregelen.

3.1.14. Geluidhinder

Indien de organisator ontheffing wil hebben van het verbod voor het veroorzaken van geluidhinder als bedoeld in artikel 4.1.5. van de APV dient daartoe tijdig een aanvraag te worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Indien geen ontheffing wordt verleend dan wel geen ontheffing is aangevraagd mogen de installaties (inclusief muziekgeluid en aggregaten) opgesteld ten behoeve van het evenement niet hoorbaar zijn op de kade. Uitgezonderd hiervan zijn het geluid ten gevolge van de voortstuwing gedurende het aanmeren en de afvaart en de normale energievoorziening.

3.1.15 Gebruiksvergunning

Een passagiersschip waarop een evenement wordt gehouden dient te beschikken over een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1.van de Brandbeveiligingsverordening.

De vergunning voor het houden van een evenement wordt geweigerd indien geen gebruiksvergunning voor dat betreffende evenement is verleend.

De brandweer kan in het kader van de brandbeveiliging nadere regels stellen omtrent het gebruik van het passagiersschip

3.1.16 Toepassing

Deze beleidsregel is niet van toepassing op feesten met een strikt persoonlijk dan wel besloten karakter zoals bruiloften en verjaardagen, en bedrijfsfeesten.