Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent duurzaamheid Verordening Duurzaamheidslening Ermelo particulieren versie 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent duurzaamheid Verordening Duurzaamheidslening Ermelo particulieren versie 2018
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Ermelo particulieren versie 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Duurzaamheidsleningen Ermelo voor particulieren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. wet Algemene bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2018nieuwe regeling

01-02-2018

gmb-2018-41922

e170043660/17e0006758

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent duurzaamheid Verordening Duurzaamheidslening Ermelo particulieren versie 2018

De raad van de gemeente Ermelo,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 5 december 2017, e170043648;

gelet op artikel 147 en 149 van de gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de “Verordening Duurzaamheidslening Ermelo particulieren versie 2018

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon, welke als particuliere eigenaar-bewoner of huurder-bewoner een aanvraag doet in de zin van deze verordening. Bij twee of meer eigenaren / huurders gelden de gezamenlijke eigenaren / huurders als ‘aanvrager’;

 • b.

  Eigenaar-bewoner: degene die een in de gemeente Ermelo gelegen woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk permanent bewoont;

 • c.

  Woning: een individuele woning of woning binnen een woongebouw;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

 • e.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Ermelo;

 • f.

  Duurzaamheidslening: een gemeentelijke lening met een gunstige rente die aan aanvrager, na toekenning door het college, door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten (artikel 1 lid j) van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in of aan de woning van de aanvrager of die ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, duurzame energieopwekking (“Regeling Verlaagd Tarief”, ook wel postcoderoosregeling);

 • g.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • h.

  Een EPA-maatwerkadvies: een energieprestatieadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 6 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen welke is opgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

 • i.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig en/of EPA-maatwerkadvies of vergelijkbaar advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf in rekening gebrachte arbeidsuren inzake deze duurzaamheidsmaatregelen, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • j.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2. Voorwaarden SVn Duurzaamheidsleningen

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: productspecificaties Duurzaamheidslening, procedures en uitvoeringsregels Duurzaamheidslening, voorwaarden en de algemene bepalingen zoals die door SVn ter hand worden gesteld voor het sluiten van de Duurzaamheidslening.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op een bestaande woning in de gemeente Ermelo, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, en/of voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, duurzame energieopwekking (“Regeling Verlaagd Tarief”, ook wel postcoderoosregeling) die administratief en productief is in de gemeente Ermelo.

Artikel 4 Budget

 • 1.

  De raad heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen ingesteld waaruit, met in achtneming van het bepaalde in deze verordening, (laagrentende) Duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt;

 • 2.

  Uit het revolverend fonds kunnen alleen leningen worden verstrekt tot het maximum van het door de raad beschikbaar gestelde bedrag voor Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend de maatregelen die door het college vastgesteld zijn in de “Regeling Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen Ermelo”;

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag Duurzaamheidslening

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of via de door de gemeente aangewezen website.

 • 1.

  Onder opgave van:

  • a.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • b.

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële gespecificeerde onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes) of op basis van per maatregel gespecificeerde offertes en/of een kostenlijst van materialen voor zelf uit te voeren werkzaamheden);

  • c.

   een planning van de uitvoering van de maatregelen;

  • d.

   een EnergiePrestatieAdvies (EPA), een ander maatwerkadvies voor energie of andere afdoende documentatie waaruit blijkt tot welke energiereductie en CO2-reductie de aanvraag en de daarin op te nemen maatregelen leiden;

  • e.

   voor huurders: een akkoordverklaring van de eigenaar/verhuurder waaruit blijkt dat de verhuurder ermee instemt dat de duurzaamheidsmaatregelen aan de betreffende woning worden getroffen;

  • f.

   bij participatie in een collectief of coöperatie: de offerte waaruit blijkt welke financiële afspraken er zijn;

  • g.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.

 

 • 2.

  Een aanvraag kan hoogstens eenmaal per jaar, per object of participatie, worden toegewezen.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 2.

  Op moment dat de aanvraag niet compleet is verzoekt het college om aanvulling en wordt de beslistermijn vanaf dat moment opgeschort;

 • 3.

  Indien de aanvraag niet tijdig wordt aangevuld dan wordt deze o.b.v. art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gelaten;

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing en meldt dat aan de aanvrager door middel van een toewijzingsbesluit of een afwijzing;

 • 6.

  Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verdagen met vier weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.;

 • 7.

  Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, niet voorkomt op de lijst van maatregelen waarnaar in artikel 6 lid 1 van deze verordening verwezen wordt, en het college niet kiest voor uitbreiding van de lijst;

 • 3.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (inclusief btw);

 • 5.

  de aanvrager via concrete offerte(s), een energieprestatieadvies of andere afdoende documentatie, voor de maatregelen die deze wil nemen via de aanvraag, niet kan aantonen tot welke energie- en CO2-reductie deze leiden;

 • 6.

  de woning waar de maatregelen worden toegepast binnen een periode van tien jaar moet worden afgebroken of dat aannemelijk is dat deze binnen een periode van tien jaar zal worden afgebroken;

 • 7.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 8.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager, zoals bedoeld bij het begrip in artikel 1 lid a;

 • 9.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Toewijzigingsbesluit en krediettoets

 • 1.

  Het college neemt een toewijzingsbesluit op de aanvraag, indien uit de - bij de aanvraag ingediende - informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening;

 • 2.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 3.

  Dit toewijzingsbesluit wordt door het college verzonden aan de aanvrager en aan de SVn;

 • 4.

  Na ontvangst van het toewijzingsbesluit dient aanvrager binnen 3 maanden een krediettoets-verzoek bij SVn te hebben ingediend;

 • 5.

  Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen (SVn) aanvraagformulier.

Artikel 11 Leningverstrekking

 • 1.

  SVn is de verstrekker van de Duurzaamheidslening en beheert deze;

 • 2.

  de lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte is ondertekend;

 • 3.

  Duurzaamheidsleningen komen via een bouwdepot bij SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen, dan wel facturen van de aanschaf van materialen voor zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen worden goedgekeurd door het college.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De Duurzaamheidslening wordt verstrekt uit het revolverend fonds “Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen” van de gemeente Ermelo. Dit fonds wordt beheerd door SVn;

 • 2.

  De hoofdsom van de door het college toegekende duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,00 (inclusief btw) en niet meer dan € 25.000,00 (inclusief btw) per aanvraag.

 • 4.

  de looptijd bedraagt 10 jaar (bij een lening tot € 7.500,00 inclusief btw) of 15 jaar (bij een lening vanaf € 7.500,00 inclusief btw).

 • 5.

  de rente is gebaseerd op het 10 of 15 jaar rentetarief voor duurzaamheidsleningen van SVn. De datum van beschikken door het college is bepalend voor het geldende rentepercentage, zoals genoemd op de rentepagina van de SVn (www.svn.nl/rentetarieven).

 • 6.

  Van de Duurzaamheidslening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat deze bekend is gemaakt;

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt “Verordening Duurzaamheidsleningen Ermelo voor particulieren” van eerdere datum.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Ermelo particulieren versie 2018”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering te Ermelo

van 1 februari 2018,

mevrouw A.J. van Meerveld, griffier

A.A.J. Baars, voorzitter

Bijlage 1 Regeling Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen Ermelo, versie maart 2018

Het college van B&W heeft op 20 februari 2018 de Regeling Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen Ermelo vastgesteld.

 

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 

 • a.

  Dakisolatie met een minimale Rd-waarde van 3,5 m2K/W. Als uit een energieadvies blijkt dat deze norm technisch niet haalbaar is, dan is isolatie met een lagere isolatiewaarde toegestaan. Daarbij geldt een minimale norm van 2,5 m2K/W;

 • b.

  Vloerisolatie, bodemisolatie, vloer- en bodemisolatie en zolder- of vlieringisolatie met een minimale Rd-waarde van 3,5 m2K/W. Als  uit een energieadvies blijkt dat deze norm technisch niet haalbaar is, dan is isolatie met een lagere isolatiewaarde toegestaan. Daarbij geldt een minimale norm van 2,5 m2K/W;

 • c.

  Spouwmuurisolatie met een Rd-waarde van minimaal 1,3 m2K/W;

 • d.

  Binnengevel- en buitengevelisolatie met een Rd-waarde van minimaal 3,5 m2 K/W. Als  uit een energieadvies blijkt dat deze norm technisch niet haalbaar is, dan is isolatie met een lagere isolatiewaarde toegestaan. Daarbij geldt een minimale norm van 2,5 m2K/W;

 • e.

  Isolatieglas met een maximale U-waarde van 1,2 W/m2K (bijvoorbeeld HR++-/HR+++-glas);

 • f.

  PhotoVoltaïsch systeem (zonnepanelen);

 • g.

  Asbestsanering in combinatie met de realisatie van Photovoltaïsch systeem (zonnepanelen); het asbestsaneringsoppervlak dat voor een lening in aanmerking kan komen is gelijk aan of kleiner dan het aantal m2 zonnepanelen.

 • h.

  Lage Temperatuur (LT) verwarming;

 • i.

  (Combi)warmtepomp;

 • j.

  Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie;

 • k.

  Infraroodverwarming;

 • l.

  Douchewater met WarmteTerugWinning (WTW) systeem;

 • m.

  Groen dak;

 • n.

  Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot (van de woning, gebouw, complex of terrein) in de gemeente Ermelo, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw, complex of terrein op het grondgebied van gemeente Ermelo.