Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Reglement van orde voor de auditcommissie van de provincie Fryslân 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement van orde voor de auditcommissie van de provincie Fryslân 2011
CiteertitelReglement van orde voor de auditcommissie Fryslân 2011
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2016Artt. 3 en 4

24-02-2016

Provinciaal Blad, 2016, 1426

Statenvoorstel 1282854
07-12-201112-03-2016Nieuwe regeling

30-11-2011

Provinciaal Blad, 2011, 66

Statenvoorstel 04H

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de auditcommissie van de provincie Fryslân 2011

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet:

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE AUDITCOMMISSIE VAN DE PROVINCIE FRYSLAN 2011

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  auditcommissie : een op grond van artikel 82 Provinciewet door provinciale staten ingestelde commissie die provinciale staten ondersteunt bij het uitvoeren van haar financiële- en controlefunctie

 • 2.

  lid : elk door provinciale staten benoemd lid van de auditcommissie

 • 3.

  voorzitter : de door de auditcommissie uit haar midden benoemde voorzitter

 • 4.

  secretaris : de door de griffier aangewezen secretaris van de auditcommissie

 • 5.

  vergadering : een vergadering van de auditcommissie

Hoofdstuk 2 Taken en samenstelling

Artikel 2 Taken

De auditcommissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  De commissie houdt zich bezig met onderwerpen en documenten die verband houden met de planning en control cyclus, waarbij de controle op de rechtmatigheid en doelmatige besteding van de collectieve middelen centraal staan;

 • 2.

  Het onderzoeken van de door gedeputeerde staten aan provinciale staten aangeboden jaarrekening. Het onderzoek betreft de rechtmatigheid van de rekening en de beoordeling of het gevoerde financieel beheer voldoet aan eisen van doelmatigheid;

 • 3.

  Het verzorgen van de aansturing van het rechtmatigheidonderzoek door de accountant;

 • 4.

  Het zorgen voor een optimale afstemming tussen de bij de accountantscontrole betrokken partijen en het transparant maken van het controleproces voor alle betrokkenen;

 • 5.

  Het zoveel mogelijk voorkomen van overlap met interne controlemechanismen, dan wel hiaten tijdig opsporen;

 • 6.

  Het voorbereiden van de verdere ontwikkeling van de planning en control cyclus;

 • 7.

  De commissie brengt van haar bevindingen en aanbevelingen verslag uit aan provinciale staten.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1

  Provinciale staten benoemen uit haar midden aan het begin van elke zittingsperiode voor de duur van die zittingsperiode, op basis van specifieke deskundigheid op het gebied van financiën, audit of control minimaal vijf leden en minimaal twee plaatsvervangende leden; 

 • 2

  De griffier, de algemeen directeur, de accountant, het hoofd van de afdeling Financiën, Planning en Control en de concerncontroller nemen als vaste adviseurs deel aan de vergaderingen van de auditcommissie;

 • 3

  In de regel wordt de portefeuillehouder financiën uit het college van gedeputeerde staten uitgenodigd bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

Artikel 4 Plaatsvervanging

 • 1

  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door één van de leden;

 • 2

  Leden kunnen zich bij afwezigheid laten vervangen door een door provinciale staten benoemd plaatsvervangend lid.

Artikel 5 Leden Programmaraad

Provinciale staten benoemen aan het begin van elke zittingsperiode voor de duur van die zittingsperiode drie leden of plaatsvervangende leden uit de auditcommissie als lid van de Programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer.

Artikel 6 De voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • 1.

  Het leiden van het werk en de vergaderingen van de auditcommissie.

 • 2.

  Het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige ondersteuning door de auditcommissie.

 • 3.

  Het woordvoerderschap namens de auditcommissie.

 • 4.

  De voorzitter kan één of meer van zijn taken mandateren aan de secretaris of één van de leden.

Artikel 7 De secretaris

 • 1

  Ter ondersteuning fungeert vanuit de griffie een commissiesecretaris;

 • 2

  De secretaris wordt bij de voorbereiding van de vergaderingen inhoudelijk bijgestaan door een vaste medewerker van de afdeling Financiën, Planning en Control;

 • 3

  De secretaris adviseert de auditcommissie over zaken die het werk van de commissie betreffen;

 • 4

  De secretaris adviseert de auditcommissie over de verdere ontwikkeling in taken en werkwijze van de auditcommissie.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Artikel 8 Frequentie

 • 1

  De auditcommissie stelt op voordracht van de secretaris, een vergaderrooster vast. Bij het opstellen van het vergaderrooster wordt rekening gehouden met de planning en control cyclus;

 • 2

  Bijzondere vergaderingen kunnen door de voorzitter bijeengeroepen worden.

Artikel 9 Oproep, agenda en presentielijst

 • 1

  De secretaris zorgt dat alle leden en overige deelnemers uiterlijk 10 dagen voor een vergadering een oproep vergezeld van een agenda en de daarbij behorende stukken ontvangen;

 • 2

  De secretaris stelt, in samenwerking met de organisatie en in overleg met de voorzitter, de agenda voor elke vergadering op;

 • 3

  De secretaris is verantwoordelijk voor het administreren van de aan- en afwezigheid van voorzitter, leden en adviseurs van de auditcommissie.

Artikel 10 Openbaarheid en verslaglegging

 • 1

  De vergaderingen van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de aard van de bespreking zich hier tegen verzet. De commissie bepaalt op voordracht van de voorzitter wanneer de vergadering besloten is.

 • 2

  Van iedere vergadering van de auditcommissie wordt een verslag op hoofdlijnen opgesteld. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Alle statenleden krijgen het verslag van de vergaderingen van de auditcommissie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de auditcommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Dit reglement van orde treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van het Provinciaal blad waarin het besluit van provinciale staten is geplaatst;

 • 2

  Dit reglement kan worden aangehaald als het reglement van orde voor de auditcommissie Fryslân 2011.

Leeuwarden, 30 november 2011

Voorzitter J.A. Jorritsma

Griffier A. Oortgiesen

 

TOELICHTING

Algemeen Op 17 maart 2004 is de notitie “Duaal activiteitenplan provinciale staten van Fryslân 2004 – bouwstenen” vastgesteld en is een auditcommittee ingesteld. Eén van de taken van dit auditcommittee is het organiseren van een afstemmingsoverleg tussen de participanten in het (accountants)controleproces (het breed auditoverleg). In 2007 is het auditcommittee geëvalueerd en naar aanleiding hiervan is op 25 april 2007 besloten het aantal leden van het auditcommittee uit te breiden van vier leden naar vijf leden en twee plaatsvervangende leden. Tot dusver is sprake geweest van een informele commissie, waarvoor geen reglement van orde is opgesteld. Gebleken is dat zonder formele positie, het auditcommittee als vrijblijvend wordt ervaren. Na twee statenperioden is er behoefte om het auditcommittee en het breed audit overleg te formaliseren om op die manier de positie van het committee in het functioneren van de staten te verstevigen. Met het instellen van een commissie op grond van artikel 82 van de Provinciewet krijgt het auditcommittee nu de formele status van een auditcommissie. Er is gekozen voor een commissie op grond van artikel 82 van de Provinciewet, omdat voor een dergelijke commissie de beslotenheid van de vergaderingen van de auditcommissie expliciet kan worden geregeld. Omdat in de auditcommissie wordt gesproken over concept stukken en sprake is van onvoldragen standpunten en ambtelijke uitwisseling, is deze beslotenheid soms gewenst.

In het navolgende wordt voor zover gewenst een nadere artikelgewijze toelichting gegeven.

Artikel 1Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in het reglement moeten worden herhaald, zijn in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Artikel 2De auditcommissie ondersteunt provinciale staten bij het uitvoeren van haar financiële- en controle functie in algemene zin. Daarnaast bereidt de commissie de verdere ontwikkeling van een volwaardige opzet en behandelingswijze van de planning en control cyclus voor. De commissie brengt over haar bevindingen en aanbevelingen verslag uit aan de staten. Het adviseren van provinciale staten over financiële stukken die onder meer in het kader van de planning en control cyclus door gedeputeerde staten aan provinciale staten ter besluitvorming worden aangeboden, is voorbehouden aan de vakcommissie.

De auditcommissie is het procesmatige aanspreekpunt voor de accountant en doet aanbevelingen aan de staten over de inhoudelijke aansturing van de accountant. De auditcommissie voorkomt overlap met interne controlemechanismen en spoort hiaten tijdig op. Dit betreft de rekenkamer, onderzoek ex artikel 217a provinciewet en reguliere interne audits en controles.

Artikel 3Gelet op het belang van de financiële functie voor de kaderstellende en controlerende rol van provinciale staten is de wens naar voren gekomen om per fractie een lid en plaatsvervangend lid te benoemen in de auditcommissie. Dit is een uitbreiding ten opzicht van het eerder ingestelde informele auditcommittee. De ambtelijke deelnemers aan het breed auditoverleg nemen nu als vaste adviseurs deel aan de vergaderingen van de auditcommissie. Zij zijn dus geen lid van de auditcommissie. Door dit onderscheid is en blijft ieders verantwoordelijkheid volledig in tact.

Artikel 5 Door de leden van de Programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer te benoemen uit de auditcommissie kan invulling worden gegeven aan de taak van de auditcommissie om overlap met interne controlemechanismen te voorkomen, dan wel hiaten te voorkomen.

Artikel 7Tot dusver werd het secretariaat van het auditcommittee gevoerd vanuit de griffie en het secretariaat van het breed auditoverleg vanuit de afdeling Financiën, Planning en Controle. Met het formaliseren van het breed auditoverleg in een door provinciale staten ingestelde auditcommissie, ligt het voor de hand dat het secretariaat van de auditcommissie wordt gevoerd vanuit de griffie. Gezien de inhoudelijke complexiteit van de materie en om de betrokkenheid vanuit de organisatie te continueren, is opgenomen dat de secretaris bij de voorbereidingen van de vergaderingen inhoudelijk wordt bijgestaan door een vaste medewerker van de afdeling Financiën Planning en Control.

Artikel 10Op grond van artikel 82, lid 3 kunnen provinciale staten ten aanzien van een door hen op grond van artikel 82 ingestelde commissie, de openbaarheid van de vergaderingen regelen. Omdat in de auditcommissie wordt gesproken over concept stukken en sprake is van onvoldragen standpunten en ambtelijke uitwisseling is (een deel van)de vergadering van de auditcommissie soms niet openbaar. Het verslag wordt geplaatst op het besloten deel van de website voor statenleden.