Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2011
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Gemeente Geldermalsen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBijstand raadsleden, ambtelijke bijstand, fractie-ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 en verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2011Nieuwe regeling

29-03-2011

Gemeenteblad, 2011-4

Raadsbesluit, 2011, 3.9a

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND EN DE FRACTIEONDERSTEUNING

 

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011, nummer 104;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2011

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2.

  Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de gemeentesecretaris daarvan in kennis. De gemeentesecretaris beslist.

 • 3.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend, kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de gemeentesecretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a)

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b)

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De gemeentesecretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de gemeentesecretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de gemeentesecretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 5
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 7 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 500,-- voor elke fractie.

Artikel 6
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a)

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b)

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c)

   giften;

  • d)

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e)

   opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 7
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, op verzoek als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  Uitbetaling vindt plaats aan de secretaris/penningmeester van de fractie.

 • 3.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van die datum wordt de verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 en de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010 ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gemeente Geldermalsen 2011”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 29 maart 2011, nummer 9a,

de griffier, de voorzitter,