Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening cameratoezicht gemeente Geldermalsen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cameratoezicht gemeente Geldermalsen 2010
CiteertitelVerordening cameratoezicht gemeente Geldermalsen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht, toezicht, camera, camerabeelden, openbare orde, veiligheid,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening wordt vervangen voor artikel 2:42 van de APV Geldermalsen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeenteraad, art. 151c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201128-12-2011intrekking

27-09-2011

Gemeenteblad, 2011-35

Raadsbesluit, 2011, 9.7
05-03-201028-12-2011Nieuwe regeling

23-02-2010

Nieuwsblad Geldermalsen, 4-3-2010

Raadsbesluit 2010, 02.10

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING CAMERATOEZICHT

 

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2010 nummer 3,

gelet op artikel 149 en 151c van de Gemeentewet,

besluit

vast te stellen de volgende verordening: Verordening Cameratoezicht gemeente Geldermalsen 2010

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.openbare plaats: openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet Openbare Manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

Artikel 2 Plaatsing camera’s

 • 1.

  De burgemeester heeft, overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet, de bevoegdheid om, indien en voor zover dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een maximale periode van vijf jaar ten behoeve van toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De burgemeester wijst de openbare plaats of plaatsen aan waar het toezicht zal plaatsvinden.

 • 3.

  De aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is op duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.

 • 4.

  De camerabeelden worden uitsluitend bekeken en vastgelegd door een daartoe geregistreerd en gecertificeerde toezichthouder.

 • 5.

  De met de camera’s gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare orde worden vastgelegd en ten hoogste vier weken worden bewaard.

 • 6.

  De vastgelegde beelden, bedoeld in het vierde lid, worden aangemerkt als een tijdelijk register in de zin van de Wet politieregisters. Met inachtneming van de Wet politieregisters kunnen uit dat register gegevens worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit.

 • 7.

  De burgemeester informeert de gemeenteraad terstond na het nemen van het besluit als bedoeld in het eerste lid over de inhoud van het besluit, alsmede de redenen die tot dat besluit hebben geleid.

Artikel 3 Evaluatieperiode

 • 1.

  Tenminste een maand voor de afloop van de duur van plaatsing als bedoeld om artikel 2, eerste lid, zendt de burgemeester aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de plaatsing van camera’s.

 • 2.

  Bij gebleken noodzaak kan de burgemeester de duur van het cameratoezicht verlengen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Cameratoezicht gemeente Geldermalsen 2010”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

Van 23 februari 2010, nummer 10,

de griffier, de voorzitter,