Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening tot wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening,

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening,
CiteertitelVerordening tot wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening,
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 6.4 Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2012Nieuwe regeling

03-05-2012

Gemeenteblad 2012, 5

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2012;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening tot wijzigen van het drempelbedrag voor het indienen van planschadeclaims zoals opgenomen in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening

Artikel 1 Wijziging

Het recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld op € 500,--

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel d.d. 3 mei 2012.

de raad voornoemd,

de griffier,                                                              de voorzitter, 

P.G.J.M. van Boxtel                                                 Drs. J. van Zomeren