Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening op de rekenkamercommissie Gemert-Bakel 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie Gemert-Bakel 2011
CiteertitelVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprekenkamer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81k

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2011nieuwe regeling

06-10-2011

Gemeenteblad, 2011, 19

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie Gemert-Bakel 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL;

 

gelet op de artikelen 81a tot en met 81oa van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de rekenkamercommissie Gemert-Bakel 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  commissie: rekenkamercommissie;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Gemert-Bakel;

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 4 leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt twee leden van de rekenkamercommissie uit zijn midden en/of uit commissieleden (burgerraadsleden) en twee externen.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bepaalt zelf een schema waarin nader is geregeld op welk moment een lid van de commissie terugtreedt. Zij brengt dit schema ter kennisneming van de raad.

  • a.

   Voor de commissieleden geldt als uitgangspunt de zittingsduur van de raad. Voor de externe leden van de commissie geldt dat de zittingsduur eenmaal met vier jaren verlengd kan worden.

  • b.

   Bij tussentijds, d.w.z. tijdens een lopende raadsperiode aantreden, geldt het restant van de zittingsduur van de raad. Voor externe leden van de commissie geldt dan dat de zittingsduur eenmaal verlengd kan worden met vier jaren, én nog eenmaal verlengd kan worden met een periode die de totale zittingsduur op acht jaren brengt.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid duurt de zittingsduur van de leden van de rekenkamercommissie voort na de dag van de stemming voor de leden van de raad tot op de dag dat de raad in zijn nieuwe samenstelling de leden van de rekenkamercommissie heeft benoemd.

 • 4.

  De rekenkamercommissie benoemt de voorzitter uit de externe leden van de rekenkamercommissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het andere externe lid op als voorzitter.

 • 5.

  Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamercommissie pleegt de raad overleg met de rekenkamercommissie.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De raad ontslaat de leden en plaatsvervangende leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een raadslid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van de rekenkamercommissie te vervullen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 4.

  De externe leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De externe leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

 • 3.

  Ten aanzien van de vergoedingen alsmede de onkostenvergoedingen van de leden is de verordening ex artikel 96 van de Gemeentewet van toepassing.

 • 4.

  Op de vergoeding is de indexering van lonen en prijzen van toepassing.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris.

De griffier vervult de functie van ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie:

 • -

  Hij staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • -

  Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • -

  Hij draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De commissie bepaalt jaarlijks de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  Het in het vorige lid bedoelde onderzoeksonderwerp wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad, of een in de raad vertegenwoordigde groepering of fractie, kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad, c.q. de groepering of fractie, binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren van de gemeente Gemert-Bakel de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente Gemert-Bakel zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie de gemeentesecretaris / algemeen directeur verzoeken ambtelijke medewerkers aan te wijzen; ook kunnen met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus ingeschakeld worden.

 • 5.

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 6.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 7.

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar eindrapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 8.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 9.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk, onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de externe leden;

  • b.

   de ambtelijk secretaris;

  • c.

   interne onderzoeksmedewerkers;

  • d.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • e.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2011. Per die datum wordt de verordening op de rekenkamercommissie Gemert-Bakel zoals deze is vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 27 mei 2004 en gewijzigd bij besluit van 24 februari 2010, nr. 17.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2011 ”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 6 oktober 2011.

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

Drs. J. van Zomeren