Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening alleenrecht voor een in de regio werkzaam werkvoorzieningschap voor de uitvoering wijkbeheer gemeente Gemert-Bakel.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht voor een in de regio werkzaam werkvoorzieningschap voor de uitvoering wijkbeheer gemeente Gemert-Bakel.
CiteertitelVerordening alleenrecht voor een in de regio werkzaam werkvoorzieningschap voor de uitvoering wijkbeheer gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwijkbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening wijkt af van het brondocument

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2013nieuwe regeling

27-06-2013

Gemeenteblad, 2013, 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht voor een in de regio werkzaam werkvoorzieningschap voor de uitvoering wijkbeheer gemeente Gemert-Bakel

De raad van de gemeente Gemert-Bakel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders inzake alleenrecht wijkbeheer d.d. 11 juni 2013;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao).

 

B E S L U I T :

 

de volgende verordening vast te stellen:

 

Verordening alleenrecht voor een in de regio werkzaam werkvoorzieningschap voor de uitvoering wijkbeheer gemeente Gemert-Bakel.

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Wijkbeheer: Het geheel van onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen, kleine reparaties aan elementverhardingen, onderhoud aan straatmeubilair en straatreiniging.

Artikel 2

Het alleenrecht voor het uitvoeren van het wijkbeheer in de openbare ruimte van de gemeente Gemert-Bakel kan worden toegewezen aan een in de regio werkzaam werkvoorzieningschap.

Artikel 3

In verband met sociaal-maatschappelijke factoren is het voor de gemeente van belang dat de uitvoering van het wijkbeheer door middel van in artikel 2 genoemde mogelijkheid kan worden gegund een in de regio Gemert-Bakel werkzaam werkvoorzieningschap (sw-bedrijf).

Artikel 4
  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen ingevolge artikel 2 van deze verordening een in de regio Gemert-Bakel werkzaam werkvoorzieningschap voor de uitvoering van het wijkonderhoud aanwijzen.

  • 2.

    Burgemeester en wethouders zijn ten allen tijde bevoegd de in lid 1 bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangeduid als “Verordening alleenrecht voor een in de regio werkzaam werkvoorzieningschap voor de uitvoering wijkbeheer gemeente Gemert-Bakel”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 27 juni 2013 en 1 juli 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel drs. J. van Zomeren