Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Giessenlanden

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer als toezichthouder.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGiessenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer als toezichthouder.
CiteertitelAanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer als toezichthouder.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpTevens vastgesteld door de burgemeester van Giessenlanden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art 5:11
  2. Algemene Plaatselijke Verordening, art 6.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2016Vervangt oude regeling van 9 maart 2010

18-11-2016

GVOP, dd 15-12-2016

Zaak nr 16-20068

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer als toezichthouder.

Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester van de gemeente Giessenlanden, elk voor wat betreft zijn bevoegdheden;

Gelezen het collegevoorstel van 3 november 2016;

Overwegende dat,

op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening handhavers van Groenservice Zuid-Holland zijn aangewezen als toezichthouder en de werkzaamheden van Groenservice Zuid-Holland per 1 januari 2017 zullen worden overgenomen door Staatsbosbeheer,

voorzover bij of krachtens artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden voor bepaalde onderdelen van deze verordening andere toezichthouders zijn aangewezen dan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer mag de toezichthoudende taak uitoefenen na afstemming met deze toezichthouders;

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

B e s l u i t :

Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het grondgebied van de gemeente Giessenlanden aan te wijzen als toezichthouder.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden van 8 november 2016.

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,

de secretaris,

drs. M. Does MCM

de burgemeester (wnd.),

ir. W.E. ten Kate

De burgemeester (wnd.) van Giessenlanden,

ir. W.E. ten Kate