Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en invordering van marktgelden Goeree-Overflakkee 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en invordering van marktgelden Goeree-Overflakkee 2020
CiteertitelVerordening marktgelden Goeree-Overflakkee 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2019nieuwe regeling, vervangt oude

14-11-2019

gmb-2019-290689

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee op de heffing en invordering van marktgelden Goeree-Overflakkee 2020

 

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Goeree-Overflakkee 2020.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: door burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor de uitoefening van de markthandel;

 • c.

  dagplaats: standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder omdat deze plaats niet als vaste standplaats is toegewezen of is ingenomen;

 • d.

  standwerkersplaats: standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder om als standwerker op te treden;

 • e.

  vaste standplaats: standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt gedurende de voor de markt aangewezen tijd en voor het genot van door de gemeente verleende diensten of het gebruik van door de gemeente verstrekte hulpmiddelen die met de standplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Het verschuldigde bedrag aan marktgelden wordt rekenkundig afgerond op een veelvoud van 50 eurocent.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak voor de marktgelden voor een vaste standplaats is gelijk aan het kalenderkwartaal.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor de marktgelden voor een dag- of standwerkersplaats is gelijk aan de marktdag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving van het gevorderde bedrag:

  • a.

   wordt uitgereikt, op het moment van uitreiken van de kennisgeving;

  • b.

   wordt toegezonden, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld, heffing naar tijdsgelang en teruggaaf

 • 1.

  De marktgelden zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Als de belastingplicht voor de marktgelden voor een vaste standplaats in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de marktgelden verschuldigd over zoveel dertiende gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde marktgelden als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht en met inbegrip van de kalenderweek van aanvang, nog kalenderweken overblijven.

 • 3.

  Als de belastingplicht voor de marktgelden voor een vaste standplaats in de loop van het belastingtijdvak eindigt wegens intrekking van de vaste standplaatsvergunning, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel dertiende gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde marktgelden als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Als van een vaste standplaats door omstandigheden buiten de wil van belanghebbende gedurende vier of meer aaneengesloten kalenderweken van het belastingtijdvak geen gebruik is gemaakt, bestaat aanspraak op teruggaaf van de marktgelden die betrekking hebben op die kalenderweken. De teruggaaf bedraagt zoveel dertiende gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde marktgelden als er aaneengesloten kalenderweken zijn waarin geen gebruik van de vaste standplaats is gemaakt, tenzij het bedrag van de teruggaaf minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden Goeree-Overflakkee 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden Goeree-Overflakkee 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 14 november 2019.

de griffier, de voorzitter,

drs. G. Brand, mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Tarieventabel behorende bij de Verordening marktgelden 2020

 

Hoofdstuk 1

Algemeen

1.1

De bedragen in hoofdstuk 3 van deze tabel zijn exclusief omzetbelasting.

1.2

Voor de toepassing van deze tabel wordt onder frontbreedte verstaan: het langs de grond gemeten aantal strekkende meters van de standplaats langs die zijden waar het publiek toegang heeft en waar de handelswaren zijn uitgestald.

 

Hoofdstuk 2

Standplaatsen

2.1

De marktgelden bedragen voor het ter beschikking stellen van een standplaats op de markt in Sommelsdijk en Ouddorp:

 

2.1.1

voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal, per strekkende meter frontbreedte:

€ 26,00;

2.1.2

voor een dagplaats of standwerkersplaats, per marktdag:

€ 10,00;

 

 

 

2.2

De marktgelden bedragen voor het ter beschikking stellen van een standplaats op de markt in Oude-Tonge, Ooltgensplaat, Goedereede, en Dirksland:

 

2.2.1

voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal, per strekkende meter frontbreedte:

€ 13,70;

2.2.2

voor een dagplaats of standwerkersplaats, per marktdag:

€ 4,55.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Aanvullende diensten standplaatsen

 

3.1

De marktgelden bedragen voor het afnemen van elektriciteit uitsluitend voor elektrische verlichting of een eenvoudig elektrisch apparaat (koffiezetter, kassa, e.d.):

 

3.1.1

bij een vaste standplaats, per kalenderkwartaal:

€ 32,50;

3.1.2

bij een dagplaats of standwerkersplaats, per marktdag:

€ 3,50.

 

 

 

3.2

De marktgelden bedragen voor het afnemen van elektriciteit voor koel- en bakapparatuur:

 

3.2.1

bij een vaste standplaats, per kalenderkwartaal:

€ 65,00

3.2.2

bij een dagplaats of standwerkersplaats, per marktdag:

€ 6,00

 

 

 

3.3

De marktgelden bedragen voor het afnemen van krachtstroom:

 

3.3.1

bij een vaste standplaats, per kalenderkwartaal:

€ 80,00

3.3.2

bij een dagplaats of standwerkersplaats, per marktdag:

€ 8,50

 

 

 

 

de marktmeester beoordeelt de omvang van het elektriciteitsgebruik ter bepaling van de tarieftoepassing in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3

de tarieven genoemd onder 3.1, 3.2 en 3.3. zijn inclusief BTW

 

 

3.4

De marktgelden bedragen voor het gebruik van een wateraansluiting op de markt te Ouddorp, per standplaats:

 

3.4.1

bij een vaste standplaats, per kalenderkwartaal:

€ 13,50;

3.4.2

bij een dagplaats of standwerkersplaats, per marktdag:

€ 1,20;

 

 

 

3.5

De marktgelden voor door de gemeente verleende diensten op het gebied van reclame en promotie ten behoeve van de markt in Ouddorp bedragen:

 

3.5.1

voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal:

€ 25,00.

 

 

 

3.6

De marktgelden voor door de gemeente verleende diensten op het gebied van reclame en promotie ten behoeve van de markt in Sommelsdijk bedragen:

 

3.6.1

voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal:

€ 15,00.

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij Verordening marktgelden Goeree-Overflakkee 2020.

 

De griffier,

 

 

 

drs. G. Brand