Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen Goes 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen Goes 2012
CiteertitelSubsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Goes 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

01-03-2012

gmb-2019-302660

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen Goes 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel I Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

het college:

het college van burgemeester en wethouders van Goes;

de verordening:

de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Goes 2012

duurzaam:

duurzaam en energiezuinig;

bouwen:

het plaatsen van een nieuw bedrijfspand;

bedrijfspand:

gebouw op een bedrijventerrein dat volgens het bestemmingsplan bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen.

Bijlage I:

de bij de verordening behorende Bijlage I;

bedrijventerrein:

terrein bestemd voor nijverheid, handel en zakelijke dienstverlening;

Poel II:

terrein binnen het bestemmingsplan Poel II;

bebouwd oppervlak:

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de bestemmingsplanregels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

bebouwing:

één of meer gebouwen, uitgezonderd bouwwerken geen gebouw zijnde;

Artikel 2 Subsidiedoeleinden

Met deze verordening wordt beoogd het duurzaam bouwen van bedrijfspanden op bedrijventerreinen in de gemeente Goes te stimuleren door het verlenen van subsidies. Met als economisch en duurzaam voordeel het besparen van energiekosten.

Artikel 3 Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college is bevoegd een subsidieplafond vast te stellen, als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

Artikel 5 Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidiesdie op grond van de verordening worden verstrekt.

Hoofdstuk II Subsidiebeschikkingen

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Aan de eigenaar van een perceel op bedrijventerrein De Poel II kan subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van het duurzaam bouwen van een nieuw bedrijfspand. Per pand kan maar éénmaal subsidie worden aangevraagd

 • 2.

  De tegemoetkoming kan slechts worden verstrekt voor het treffen van een of meerdere duurzaamheidmaatregelen als bedoeld in Bijlage I.

 • 3.

  Het college kan maatregelen toevoegen of verwijderen uit Bijlage 1 indien daar aanleiding toe is.

Artikel 7 Hoogte subsidiebedrag

 • 1.

  Subsidie wordt verleend tot maximaal de in Bijlage I genoemde bedragen c.q. indien van toepassing percentages van subsidiabele kosten.

 • 2.

  De totale subsidie bedraagt maximaal € 4,- per m2 kaveloppervlak.

 • 3.

  Onder subsidiabele kosten, zoals bedoeld in lid 1, worden begrepen de meerkosten van de aanneemsom en/ of de kosten voor het realiseren van de betreffende maatregel.

 • 4.

  Voor zover de werkzaamheden verbonden aan het treffen van de voorzieningen verricht worden door of namens de eigenaar, zonder dat er sprake is van de inhuur van een ander bedrijf, komen eventuele loon en/of salariskosten niet voor subsidie in aanmerking.

 • 5.

  Het college kan de in Bijlage 1 genoemde bedragen c.q. percentages van subsidiabele kosten aanpassen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 8 Aanvraag beschikking voorlopige subsidieverlening

De aanvraag om een beschikking tot voorlopige subsidieverlening wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

Artikel 9 Beslistermijn aanvraag beschikking voorlopige subsidieverlening

Het college beslist over een aanvraag om een beschikking tot voorlopige subsidieverlening binnen zes weken na de ontvangst van de aanvraag doch niet eerder dan dat de omgevingsvergunning is verleend.

Artikel 10 Weigeringgronden aanvraag beschikking voorlopige subsidieverlening

 • 1.

  De aanvraag om een beschikking tot voorlopige subsidieverlening wordt afgewezen indien het subsidieplafond geen ruimte biedt voor verdere subsidieverlening.

 • 2.

  De aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening kan worden afgewezen indien:

  • a.

   de duurzaamheidmaatregel(en) naar het oordeel van het college redelijkerwijs niet of in onvoldoende mate zal bijdragen tot het duurzaam bouwen van een bedrijfspand;

  • b.

   met de werkzaamheden is begonnen alvorens een beslissing is genomen op de aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening;

  • c.

   de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11 Voorschriften

 • 1.

  Het college kan aan de beschikking tot voorlopige subsidieverlening nadere voorschriften verbinden;

 • 2.

  De voorlopige subsidieverlening wordt ingetrokken indien er geen gebruik van de omgevingsvergunning is gemaakt of wanneer de omgevingsvergunning is ingetrokken.

Artikel 12 Aanvraag beschikking subsidievaststelling

 • 1.

  Uiterlijk een maand na het treffen van de voorzieningen dient de houder van een beschikking tot voorlopige subsidieverlening bij het college een aanvraag in om een beschikking tot subsidievaststelling.

 • 2.

  De aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een door het college vastgesteld gereedmeldingsformulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

 • 3.

  De gereedmelding als bedoeld in het eerste en tweede lid kan terstond na voltooiing van de werkzaamheden, doch uiterlijk tot 24 maanden na het verlenen van de beschikking voorlopige subsidie worden ingediend.

Artikel 13 Betaling

Het definitieve subsidiebedrag wordt binnen zes weken na de subsidievaststelling conform artikel 12 betaalbaar gesteld.

Artikel 14 Weigeringsgronden aanvraag beschikking tot subsidievaststelling

De aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling wordt afgewezen als niet is aangetoond of onvoldoende is aangetoond, dat voldaan is aan de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 15 Beslistermijn aanvraag beschikking subsidievaststelling

 • 1.

  Het college beslist over een aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing met ten hoogste vier weken verdagen.

Hoofdstuk III Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan gemotiveerd afwijken van de bepalingen in de verordening, Indien naar zijn oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 18 Werkingssfeer

Aanvragen voor bedrijfspanden waarvoor de gronden reeds gekocht zijn voordat deze verordening in werking is getreden worden niet in behandeling genomen. Bedrijfspanden die gebouwd worden op deze gronden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Goes 2012.

Artikel 20 Overgangsbepaling

Aanvragen die zijn ingediend voordat de verordening in werking is getreden worden niet in behandeling genomen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 maart 2012.

de griffier,

drs. J.W.Scherpenzeel

de plv. voorzitter,

H.W.Hoogerland