Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Regeling marktcommissie Gulpen-Wittem 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling marktcommissie Gulpen-Wittem 2007
CiteertitelRegeling marktcommissie Gulpen-Wittem 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening gemeente Gulpen-Wittem 2007, art. 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2007nieuwe regeling

03-07-2007

Heuvelland Actueel, 18-07-2007

408

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling marktcommissie Gulpen-Wittem 2007

 

College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Gulpen-Wittem

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, onder 2 van de “marktverordening gemeente Gulpen-Wittem 2007”;

 

besluiten:

 

vast te stellen de “regeling marktcommissie Gulpen-Wittem 2007”

Artikel 1 Taakomschrijving

 • 1.

  De taak van de commissie is, het desgevraagd dan wel uit eigener beweging, het college te adviseren omtrent de ontwikkeling en vaststelling van het door de gemeente te voeren algemeen beleid inzake het marktwezen en de ambulante handel.

 • 2.

  Besluiten als bedoeld in artikel 1.4 en artikel 1.5 van de “Marktverordening Gulpen-Wittem 2007” worden door het college niet genomen, dan nadat de commissie is gehoord.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie is als volgt samengesteld:

  • a.

   voorzitter: die portefeuillehouder uit het college van burgemeester en wethouders waaronder marktwezen ressorteert;

  • b.

   secretaris: de marktmeester. De secretaris fungeert ook als plaatsvervangend voor-zitter.

  • c.

   leden:

   * vier vertegenwoordigers uit verschillende branches van de markten in de gemeente Gulpen-Wittem, aan te wijzen middels verkiezingen te houden door en onder marktondernemers in de gemeente Gulpen-Wittem.

   * één vertegenwoordiger aangewezen namens de winkeliersvereniging in de kern Gulpen van de gemeente Gulpen-Wittem;

 • 2.

  Ieder commissielid kan een vaste plaatsvervanger aanwijzen die hem, bij afwezigheid, als

  lid bij de vergaderingen van de commissie vervangt.

 • 3.

  Door de voorzitter kunnen ambtenaren worden aangewezen die de commissievergade-

  ringen als adviseur bijwonen.

Artikel 3 Aanwijzing vertegenwoordigers

Indien naar het oordeel van het college bij de aanwijzing van de vertegenwoordigers namens de markten in Gulpen-Wittem onvoldoende rekening is gehouden met de vertegenwoordiging van de plaatselijke branchebelangen van die markten, is het college bevoegd de gedane aanwijzing met vermelding van de reden terug te verwijzen.

Artikel 4 Niet-leden

Het college is bevoegd, na ter zake advies te hebben ingewonnen van de commissie, nog andere dan de artikel 2 lid 1, sub c genoemde personen te benoemen tot lid van de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur der leden en plaatsvervangende bedraagt 4 jaren met dien verstande dat de zittingsduur telkenmale twee jaren na de verkiezing van de leden van de gemeenteraad beëindigd wordt;

 • 2.

  De afgetreden leden en plaatsvervangende leden kunnen opnieuw worden benoemd.

 • 3.

  Leden en plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde aftreden door een schriftelijke mededeling aan het college.

 • 4.

  Bij het tussentijds ontstaan van een vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 5.

  De ter vervulling ener tussentijdse vacature benoemde of aangewezene treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd of aangewezen, moest aftreden.

Artikel 6 Vervallenverklaring lidmaatschap

 • 1.

  Indien een (plaatsvervangende) lid als bedoeld in artikel 2 zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen of nalatigheden waardoor naar het oordeel van het college schade is c.q. kan worden toegebracht aan de belangen van de markt en/of de ambulante handel (blijkende bijvoorbeeld uit een straf- of sanctiemaatregel als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Marktverordening) kan het college het lidmaatschap beëindigen.

 • 2.

  Deze beëindiging wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het betreffende lid en van de organisatie welke dat lid heeft aangewezen.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of het door de meerderheid der leden schriftelijk en met opgave van redenen wordt verzocht.

  De commissie vergadert tenminste vier keer per jaar.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste driemaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang der vergadering in het bezit van de leden zijn.

 • 3.

  De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

 • 4.

  Indien een lid niet aan de vergadering kan deelnemen, draagt hij er zelf zorg voor dat de oproep voor de vergadering in het bezit komt van zijn van plaatsvervanger.

 • 5.

  Het college is bevoegd de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 6.

  Na de opening van de vergadering kunnen niet-leden gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen.

  Het woord kan niet worden gevoerd over:

 • a.

  een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;

 • b.

  over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

 • c.

  degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de secretaris;

 • d.

  niet-leden kunnen na gebruikmaking van het recht zoals in de aanhef van dit artikel bedoeld tijdens de vergadering van de commissie niet meer mondeling reageren op het besprokene tijdens deze vergadering c.q. niet deelnemen aan de rondvraag.

Artikel 8 Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, behoudens in de gevallen dat:

 • 1.

  Het college bij het vragen van een advies over een bepaalde aangelegenheid uitdrukkelijk aan de commissie verzoekt daarover niet in het openbaar te vergaderen.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie bepaalt dan wel de commissie zelf besluit dat de vergadering der commissie of een gedeelte daarvan niet in het openbaar wordt gehouden.

Artikel 9 Stemmen

 • 1.

  De commissie mag niet beraadslagen noch besluiten indien niet ten minste de voorzitter en de helft van het getal der leden aanwezig is.

 • 2.

  Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

 • 3.

  De stemmingen over personen geschieden schriftelijk met ongetekende briefjes.

  De stemmingen over zaken geschieden bij hand opsteken.

 • 4.

  De voorzitter en de secretaris hebben in de vergaderingen een adviserende stem.

Artikel 10 Advisering

 • 1.

  De commissie brengt schriftelijk advies uit, tenzij overlegging der notulen voldoende wordt geacht.

 • 2.

  Van het gevoelen der minderheid van de commissie wordt melding gemaakt in het advies en/of de notulen.

Artikel 11 Bijstand

 • 1.

  De voorzitter kan zich ter vergadering door een of meer door hem aan te wijzen personen doen bijstaan.

 • 2.

  De (plaatsvervangende) leden kunnen zich ter vergadering doen bijstaan door een deskundige of een ander lid van de organisatie door wie zij zijn aangewezen, mits zij de voorzitter van de commissie hiervan vooraf in kennis stellen en deze daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 12 Wijziging regeling

 • 1.

  Het college is bevoegd vorenstaande voorschriften te wijzigen en/of aan te vullen, van welk voornemen zij alsdan kennis geven aan de commissie met het verzoek om binnen een door hen te bepalen termijn daarover advies uit te brengen.

 • 2.

  Ook de commissie kan aan het college een voorstel doen tot wijziging van de voorschriften.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die, waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als “regeling marktcommissie Gulpen-Wittem 2007”.

Vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2007,

de secretaris, de burgemeester,