Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021)
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2020.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2020nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-342416

G.20.03433

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021)

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

Vast te stellen de:

 

“Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021”

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats: de Algemene Begraafplaats Gulpen, gelegen aan de Oude Maastrichterweg;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 5.2 en 5.3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 5.2 en 5.3 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2020” van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvinden.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021”.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 17 december 2020

de plv. raadsgriffier,

drs. F.J. van den Bos.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

1.1.1

- Voor een periode van 10 jaar:

€ 302,00

1.1.2

- Voor een periode van 15 jaar:

€ 486,00

1.1.3

- Voor een periode van 20 jaar:

€ 642,00

1.1.4

- Voor een periode van 25 jaar:

€ 810,00

1.1.5

- Voor een periode van 30 jaar:

€ 967,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

1.2.1

- Voor een periode van 10 jaar:

€ 302,00

1.2.2

- Voor een periode van 15 jaar:

€ 486,00

1.2.3

- Voor een periode van 20 jaar:

€ 642,00

1.2.4

- Voor een periode van 25 jaar:

€ 810,00

1.2.5

- Voor een periode van 30 jaar:

€ 967,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

1.3.1

- Voor een periode van 10 jaar:

€ 302,00

1.3.2

- Voor een periode van 15 jaar:

€ 486,00

1.3.3

- Voor een periode van 20 jaar:

€ 642,00

1.3.4

- Voor een periode van 25 jaar:

€ 810,00

1.3.5

- Voor een periode van 30 jaar:

€ 967,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere gedenkplaats) wordt geheven:

1.4.1

- Voor een periode van 10 jaar:

€ 302,00

1.4.2

- Voor een periode van 15 jaar:

€ 486,00

1.4.3

- Voor een periode van 20 jaar:

€ 642,00

1.4.4

- Voor een periode van 25 jaar:

€ 810,00

1.4.5

- Voor een periode van 30 jaar:

€ 967,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een verstrooiingsplaats (particuliere verstrooiingsplaats) wordt geheven

1.5.1

- Voor een periode van 10 jaar:

€ 302,00

1.5.2

- Voor een periode van 15 jaar:

€ 486,00

1.5.3

- Voor een periode van 20 jaar:

€ 642,00

1.5.4

- Voor een periode van 25 jaar:

€ 810,00

1.5.5

- Voor een periode van 30 jaar:

€ 967,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 302,00

Hoofdstuk 2

Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk of de asbus c.q. urn van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€ 1.609,00

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of in een urnengraf wordt geheven:

3.1.1

- Voor het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder:

€ 250,00

Hoofdstuk 4

Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as van een persoon van 12 jaar of ouder wordt per asbus geheven:

4.1.1

- Op een graf (particulier graf):

€ 108,00

4.1.2

- Op de verstrooiingsplaats:

€ 108,00

Hoofdstuk 5

Grafbedekking en onderhoud

5.1

Voor het stichten van een zerk, gedenkteken en kruisen, per zerk, gedenkteken of kruis:

€ 108,00

5.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van voorwerpen, wordt geheven per jaar:

5.2.1

- Voor gedenktekens of kruisen, per gedenkteken of kruis:

€ 34,00

5.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte, daaronder niet begrepen het onderhoud van voorwerpen, wordt geheven per grafruimte per jaar:

5.3.1

- Voor een graf:

€ 34,00

5.3.2

- Voor een urnengraf:

€ 34,00

5.3.3

- Voor een urnennis:

€ 34,00

5.4

De rechten bedoeld in de onderdelen 5.2 en 5.3 kunnen worden afgekocht voor een periode van 10 jaar:

€ 351,00

Hoofdstuk 6

Inschrijven en overboeken van particulier graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis, particuliere gedenkplaats of particuliere verstrooiingsplaats

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis, particuliere gedenkplaats of particuliere verstrooiingsplaats in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 4,70

Hoofdstuk 7

Opgraven of ruimen

7.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of asbus en het overbrengen daarvan naar een ander graf, urnengraf of urnennis mits deze opgraving plaats heeft binnen 2 jaar na overlijden wordt geheven:

€ 1.375,00

7.2

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of asbus en het overbrengen daarvan naar een ander graf, urnengraf of urnennis mits deze opgraving plaats heeft na 2 jaar na overlijden wordt geheven:

€ 1.792,00