Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Haaren 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening Duurzaamheid Haaren 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2018B&W voorstel 7 november 2017

21-12-2017

gmb-2018-8353

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Haaren 2017

De raad van de gemeente Haaren;

in zijn vergadering van 21 december 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

gelet op de behandeling in het raadsplein van 7 november 2017;

gelet op.

BESLUIT:

1. De Stimuleringsregeling Duurzaamheid Haaren vast te stellen.

2. Een krediet van € 250.000,- te voteren en de begrotingswijzing 03-2018 goed te keuren.

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

a. aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Stimuleringslening Duurzaamheid;

b. aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een in de gemeente Haaren gelegen woning (bestemd voor permanente bewoning), die een aanvraag voor een Stimuleringslening Duurzaamheid doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als 'aanvrager',

c. eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;

d. bestaande woning; een woning die is opgeleverd aan de eigenaar op het moment van of voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om een Stimuleringslening;

e. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

f. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudend te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-nummer 12013647.

g. Stimuleringslening Duurzaamheid: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in en aan de eigen woning van de aanvrager;

h. duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1 die door een deskundig vakbedrijf worden gerealiseerd (maatregelen waarbij geheel of gedeeltelijk sprake is van doe-het-zelf komen niet in aanmerking);

i. werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

j. energielabel: het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ is zeer zuinig, energielabel G is zeer onzuinig.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Haaren, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 

Artikel 3 Budget

Het college wijst stimuleringsleningen toe met inachtneming van het door de gemeenteraad vastgestelde beschikbare plafond.

 

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen of te weigeren. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

a) Warmtepomp

b) Zonnepanelen

c) Zonneboiler (alle systemen ten behoeve van huishoudelijk tap en cv water)

d) Spouwmuurisolatie (Rc van minimaal 1,3 m2K/W)

e) Gevelisolatie (Rc van minimaal 4,5 m2K/W)

f) Dakisolatie (Rc van minimaal 3,5 m2K/W)

g) Vloerisolatie (Rc van minimaal 2,5 m2K/W)

h) Isolatie massieve muur (Rc van minimaal 3,0 m2K/W)

i) Raamisolatie (minimaal HR++)

j) Warmteterugwinning

k) Maatwerkadvies

2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

1. de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

2. de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

3. gegevens waaruit blijkt in hoeverre de duurzaamheidsmaatregelen ervoor zorgen dat het energielabel van de woning verbetert;

4. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

De behandeling van een aanvraag gebeurt overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Hoofdstuk 4) met dien verstande dat:

1. het college de ontvangst van een aanvraag binnen twee weken bevestigt; de datum van de poststempel is hierbij bepalend;

2. bij toepassing van artikel 4:5 Awb (opvragen ontbrekende noodzakelijke gegevens) aanvrager vier weken de gelegenheid krijgt de aanvraag te completeren;

3. het college de aanvragen afhandelt op volgorde van ontvangst.

 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

1. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

2. de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

3. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

4. de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

5. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

 

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

1. De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

 

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringslening Duurzaamheid zijn van toepassing: 'Algemene bepalingen voor geldleningen', 'Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening', 'Procedures Stimuleringslening', 'Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening', 'Productspecificaties Bouwkrediet' en 'Toelichting op een Stimuleringstening', zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Haaren en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten, en is niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,-.

2. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd maximaal 10 jaar.

3. Het rentepercentage wordt door de gemeente vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening, en is opgebouwd uit drie componenten: de beheervergoeding, het SVn opslagpercentage en een door de gemeente vast te stellen marge. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.

4. De Stimuleringslening wordt terugbetaald op basis van annuïteiten, in overeenstemming met de Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening.

5. Geheel of gedeeltelijke aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

6. Bij verkoop van de woning dient de restant schuld ineens en volledig te worden afgelost.

7. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

8. Een aanvrager kan slechts éénmaal een Stimuleringslening Duurzaamheid Haaren afsluiten.

 

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

 

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 16 Toezicht

Het college kan controleren in hoeverre de energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1 waarvoor de Stimuleringslening is aangevraagd, aan de woning zijn uitgevoerd.

 

Artikel 17 Intrekking en terugvordering

1. Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Stimuleringslening intrekken indien:

a) de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b) de Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

2. Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking acht dagen na publicatie.

 

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Haaren 2017".

 

 

Aldus vastgesteld op 21-12-2017 De raad van de gemeente Haaren,

Eric Dammingh

Griffier

Jeannette Zwijnenburg - van der Vliet

Voorzitter