Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit, vastgesteld op 11 januari 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2009Nieuwe regeling

03-02-2009

Witte Weekblad, 10-02-2009 en Haarlems Weekblad, 11-02-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009

Het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2009;

 

B E S L U I T:

 • 1.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit, vastgesteld op 11 januari 2005;

 • 2.

  Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009, inhoudende:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2009;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen De Meerlanden N.V. gevestigd te Rijsenhout.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   De Meerlanden N.V. voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en bij het afvalbrengpunt;

  • b.

   De Meerlanden N.V. voor oud papier en karton;

  • c.

   Jeugdvereniging Don Bosco Spaarndam voor oud papier en karton;

  • d.

   De firma Brantjes voor oud papier en karton;

  • e.

   De St. Adalbertusschool voor oud papier en karton;

  • f.

   ReShare B.V. voor textiel

  • g.

   Het kringloopbedrijf van De Meerlanden en kringloopbedrijf De Schalm voor de inzameling van de herbruikbare fracties uit het grof huishoudelijk afval;

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • 14

  olieën en vetten: olieën en vetten afkomstig uit particuliere huishoudens.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens de in of langs de openbare weg geplaatste boven- of ondergrondse containers, waarop staat aangegeven dat zij bestemd zijn voor restafval;

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens de in of langs de openbare weg geplaatste boven- of ondergrondse containers, waarop staat aangegeven dat zij bestemd zijn voor groenafval;

 • c.

  voor klein chemisch afval de chemokar;

 • d.

  voor oud papier en karton bovengrondse containers;

 • e.

  voor glas bovengrondse containers;

 • f.

  voor textiel ondergrondse containers;

 • g.

  voor elektrische en elektronische apparatuur de brengdepots;

 • h.

  bouw- en sloopafval de brengdepots;

 • i.

  verduurzaamd hout de brengdepots;

 • j.

  asbest en asbesthoudend afval de brengdepots;

 • k.

  autobanden de brengdepots;

 • l.

  IT-apparatuur de brengdepots;

 • m.

  Olieën en vetten de chemokar;

Artikel 5 Gebruik van de inzamelmiddelen

Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 • a)

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de De Meerlanden N.V.;

 • b)

  de inzameldienst is bevoegd om een container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

 • c)

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de De Meerlanden N.V. te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 • d)

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • e)

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

Artikel 6 Plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden

Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordelijk te geschieden door plaatsing op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • c.

  uit de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • d.

  afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en die na inzameling daardoor zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder te worden verwijderd;

 • e.

  asbest en asbesthoudende materialen moeten luchtdicht in plastic verpakt aangeboden worden bij het brengdepot;

 • f.

  klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt;

 • g.

  de afvalbrengpunten van De Meerlanden N.V. worden aangewezen als brengdepots waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

 • h.

  bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de De Meerlanden N.V. van toepassing;

 • i.

  de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

 • j.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

 • k.

  het grof afval en grof tuinafval dient op de ophaaldag ná 6.00 uur op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • l.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten worden overgedragen of aangeboden met inachtneming van de volgende regels:

  • -

   het afval moet zoveel mogelijk worden aangeboden in handzame dichtgebonden pakken, niet zwaarder dan 25 kilogram en niet groter dan 90cm x 90 cm,

  • -

   planken moeten samengebonden worden aangeboden in pakketten

   • *

    tot een lengte van maximaal 150 cm,

   • *

    met een doorsnede van maximaal 50 cm,

   • *

    niet zwaarder dan 25 kilogram.

  • -

   dozen moeten stevig worden dichtgebonden of dichtgemaakt;

  • -

   het afval moet op de dag van de inzameling bij of nabij de woning langs de openbare weg geplaatst worden op zodanige wijze dat de doorgang van het verkeer (voetgangers inbegrepen) niet belemmerd wordt;

  • -

   het afval mag niet bij de ondergrondse containers worden geplaatst.

Artikel 7 Zonder inzamelmiddel

Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparaten en – met inachtneming van artikel 6 onder e van dit besluit - asbest en asbesthoudende materialen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • b.

  klein chemisch afval en grof tuinafval kunnen op jaarlijks door het college nader vast te stellen en bekend te maken dagen, tijden en locaties worden aangeboden.

 • c.

  Oud papier en karton worden in Halfweg door De Meerlanden iedere tweede zaterdag van de maand ingezameld.

Artikel 9 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de De Meerlanden N.V. en/of het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 5 februari 2009.

Artikel 11 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009.

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 3 februari 2009

De secretaris, de voorzitter,

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het Witte Weekblad van 10 februari en het Haarlems Weekblad van 11 februari 2009.