Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Voorzieningen t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs (EBA voorzieningen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorzieningen t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs (EBA voorzieningen)
CiteertitelBijlage voorzieningen tbv energiebesparing en binnenmilieu (EBA voorzieningen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2011nieuwe regeling

15-02-2011

Het Kontakt, 09-03-2011

B11.000388

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorzieningen t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs (EBA voorzieningen)

De gemeente Harderwijk stelt de 2e Bijlage 'Voorzieningen t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs' (EBA voorzieningen)’, als bedoeld in artikel 3 van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Harderwijk 2009, vast.

I Aanduiding van de voorziening

Het bevoegd gezag van een school kan een aanvraag indienen voor één of meer van de volgende voorzieningen gericht op energiebesparing of verbetering van het binnenmilieu:

 

II Indieningdatum

De aanvraag dient te worden ingediend binnen twee weken na bekendmaking van dit besluit op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 140, vierde lid WPO en artikel 134, vierde lid WEC.

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

Deze voorziening is van toepassing voor de periode vanaf de bekendmaking van dit besluit tot

15 augustus 2011.

IV Toekenningcriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening

Voor alle voorzieningen gelden de volgende algemene toekenningcriteria:

 • 1.

  De gevraagde voorzieningen dienen te voldoen aan de randvoorwaarden die gesteld worden in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525. Deze regeling is toegevoegd aan deze bijlage onder A.

 • 2.

  De gevraagde voorzieningen moeten blijkens een als bijlage bij de aanvraag gevoegd Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) dat voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525 nodig of wenselijk zijn.

 • 3.

  De aanvrager van de gevraagde voorziening wordt als co-financier aangewezen boven de in paragraaf V opgenomen eenheidsprijzen en in VI opgenomen bekostigingsplafond van de maatregel ter realisatie van de aanvraag.

 • 4.

  Voorzieningen welke reeds op grond van de 1e bijlage zijn toegekend komen niet opnieuw voor een toekenning in aanmerking.

IVa Schoolsoort

De voorzieningen staan open voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Harderwijk.

IVb Voorziening staat niet open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in een andere gemeente

Voor nevenvestigingen op het grondgebied van deze gemeente staat de voorziening open indien de hoofdvestiging van de school, gelegen in een andere gemeente, in die gemeente geen aanspraak kan maken op deze zelfde voorzieningen, onafhankelijk van de vraag of deze aanspraken ook daadwerkelijk worden gehonoreerd.

IVc Hoofdgebouw/ dislocatie/ nevenvestiging

De voorziening staat uitsluitend open voor (delen van) hoofdgebouwen, dislocaties en nevenvestigingen met een permanente bouwaard, waarvan de opleveringsdatum is gelegen vóór 31 december 2003.

De voorziening staat niet open voor een nevenvestiging die niet is gelegen op het grondgebied van deze gemeente.

De voorziening staat niet open voor een onderwijsaccommodatie met een permanente bouwaard waarvan redelijkerwijs wordt voorzien dat deze accommodatie binnen vijf jaar na het aanvragen van de voorziening blijvend zal ophouden het voor een school te gebruiken.

IVd Overige voorschriften op basis waarvan het schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening
 • 1.

  De aanvrager is bouwheer voor de uit te voeren maatregelen, tenzij anders met de gemeente wordt overeengekomen.

 • 2.

  Door het indienen van een aanvraag verklaart het schoolbestuur de gevraagde eenheden van de gevraagde maatregelen daadwerkelijk te realiseren vóór 15 augustus 2011.

 • 3.

  Een uitzondering hierop wordt gevormd door het gestelde in hoofdstuk VIb inzake het ‘Vervangen van enkel glas door HR-glas’ met daarbij de bekostiging door de gemeente om de desbetreffende draaiende delen te kunnen vervangen. Op het moment dat de gemeente besluit de bekostiging van deze draaiende delen niet voor bekostiging in aanmerking te laten komen staat het de aanvrager vrij om dit deel van de aanvraag niet te realiseren. Wel zal de aanvrager de gemeente hiervan binnen twee weken schriftelijk op de hoogte stellen nadat de gemeente de aanvrager hieromtrent heeft geïnformeerd.

 • 4.

  Door het indienen van de aanvraag, zijnde de ingevulde pagina’s 5 en 6 van het aanvraagformulier CFI-69004 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van CFI (nu: DUO) verklaart het schoolbestuur alle inlichtingen te zullen verstrekken en in goed overleg met de gemeente alle handelingen te zullen verrichten die noodzakelijk zijn om realisatie vóór 15 augustus 2011 te bewerkstellingen.

V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 • -

  Toekenning vindt plaats via een te ontvangen beschikking voor een voorlopige eenmalige subsidie na beoordeling van de aanvraag met in de beschikking aangegeven de toegekende eenheden en het vastgestelde bedrag per maatregel.

 • -

  De eenheidsprijs voor een EBA-advies bedraagt € 1.000,-.

 • -

  De eenheidsprijs voor buitenzonwering bedraagt € 130,- per m1 zonwering.

 • -

  De eenheidsprijs voor een (wand) CO2 indicator bedraagt € 200,- per lokaal.

 • -

  De eenheidsprijs voor een thermosstatische radiatorkraan bedraagt € 50,- per radiator.

 • -

  De eenheidsprijs voor vervangen enkel glas door HR glas bedraagt € 130,- per m2.

 • -

  De eenheidsprijs voor bijzondere omstandigheden (ten behoeve van ventilatievoorzieningen) bedraagt maximaal € 13,- (zijnde 10%) per daadwerkelijk vervangen m2 enkel glas conform de beschikking.

 • -

  Afrekening van de maatregel betreffende de bijzondere omstandigheden (ten behoeve van ventilatievoorzieningen) vindt plaats zes weken na eindoplevering tussen de aanvrager en de aannemer, na overlegging van de facturen uiterlijk vóór 15 augustus 2011 met daarop vermeldt de materiaalkeuze en hoeveelheden én een schriftelijke verklaring van de aanvrager dat de getroffen maatregel voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525. De verrekening zal plaatsvinden op basis van de herleidbare daadwerkelijke materiaalkosten en hoeveelheden met een maximum van € 13,- per daadwerkelijk vervangen m2 enkel glas conform de beschikking.

 • -

  Afrekening van de overige maatregelen vindt plaats zes weken na eindoplevering tussen de aanvrager en de aannemer, na overlegging van de facturen vóór 15 augustus 2011 met daarop vermeldt de materiaalkeuze en hoeveelheden én een schriftelijke verklaring van de aanvrager dat de getroffen maatregel voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525. De verrekening zal plaatsvinden op basis van de herleidbare daadwerkelijke hoeveelheden, tot maximaal de in de beschikking aangegeven hoeveelheid.

 • -

  De gemeente heeft het recht om de bijdrage terug te vorderen indien de minister tot terugvordering bij de gemeente overgaat omdat achteraf alsnog blijkt dat de aanvrager niet voldaan heeft aan de voorwaarden welke gesteld zijn in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525.

VI Subsidieplafond

Het subsidieplafond tot en met het maximum van de regeling ad € 201.028,- is als volgt verdeeld:

 • 1.

  Bekostiging EBA-adviezen met een brin-nummer bedraagt maximaal € 8.000,-.

 • 2.

  Bekostiging EBA-adviezen zonder brin-nummer bedraagt maximaal € 1.000,-.

 • 3.

  Bekostiging plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels bedraagt maximaal € 2.600,-.

 • 4.

  Bekostiging plaatsen van een (wand) CO2 indicator bedraagt maximaal € 24.400,-.

 • 5.

  Bekostiging plaatsen van thermosstatische radiatorkranen bedraagt maximaal € 8.300,-.

 • 6.

  Bekostiging vervangen van enkel glas door HR glas bij houten buitenkozijnen bedraagt maximaal € 142.480,-.

 • 7.

  Bekostiging bijzondere omstandigheden, zijnde maximaal 10% van de toekenning bij daadwerkelijk vervangen van enkel glas door HR glas, ter bekostiging van de hierbij aan te brengen ventilatievoorzieningen, bedraagt maximaal € 14.248,-.

VIa Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd

Het subsidieplafond zoals aangegeven onder paragraaf V en VI is van toepassing.

In aanvulling hierop komen alle eventuele meer- en bijkomende kosten van de maatregel voor rekening van de aanvrager.

VIb Verdelingsregels

Overzicht slechtste scholen:

Binnen de kaders van de middels consensus ondertekende aanmelding bij het ministerie is hoogste prioriteit gegeven aan het vervangen van enkel glas door dubbel glas. De prioriteit ligt hierbij derhalve bij het thermische comfort boven de luchtkwaliteit en het comfort in de winter boven het comfort in de zomer. Vervolgens ligt er een beter energielabel boven de luchtkwaliteit. Hiermee rekeninghoudend zijn de 23 onderwijsaccommodaties bij de diverse onderdelen van de regeling conform het bijgevoegde overzicht van ingenieursbureau Westenberg B.V. (gekoppeld aan mail van 2 februari 2010 12:17 uur gericht aan de heer W. Marchand, zijnde namens de schoolbesturen de vertegenwoordiger)als volgt ingedeeld. Deze mail is toegevoegd aan deze bijlage onder B.

 

Prioriteitstelling:

Prio 1 hoogste puntenscore totaal

Prio 2 hoogste puntenscore thermische comfort in de winter

Prio 3 hoogste puntenscore thermische comfort in de zomer

Prio 4 hoogste puntenscore energielabel

Prio 5 hoogste puntenscore luchtkwaliteit

 

EBA-rapporten met een brin-nummer:

Toekenning aan alle scholen met een brin-nummer. In totaal betreft het hier maximaal 8 rapporten met een beschikbare vergoeding van € 1.000,- per rapport.

 • 01.

  De Lelie, Thorbeckelaan 49 19 punten

 • 02.

  De Schakel, Vondellaan 26 19 punten

 • 03.

  Dominicus Savio, Vondellaan 28 19 punten

 • 04.

  Valentijn, Vliepad 1 19 punten

 • 05.

  Het Baken, Vliepad 5 19 punten

 • 06.

  Het Kompas, Lovinkstraat 13 18 punten

 • 07.

  De Rank, Bongerdsteeg 1-3 18 punten

 • 08.

  Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6 18 punten

 • 09.

  De Driemaster, IJsselmeerpad 10 18 punten*

 • 10.

  De Veste, Houtkamp 37 17 punten

 • 11.

  Al Islaah, Bosboom Toussaintstraat 1 17 punten

 • 12.

  De Springplank, Kruithuis 2 17 punten

 • 13.

  De Wegwijzer, Kennedylaan 1 16 punten

 • 14.

  Basisschool met de Bijbel, Zuiderzeestraatweg 145 16 punten

 • 15.

  De Brug , Piet Heinlaan 22 15 punten

 • 16.

  De Delta, Deventerweg 83 14 punten

 • 17.

  De Bron, Frankenskamp 4 13 punten

 • 18.

  De Triangel, Tonselsedreef 60 10 punten

 • 19.

  Fontanus, IJsselmeerpad 12 8 punten

* De Driemaster, IJsselmeerpad 10 (14 punten) is middels consensus tussen de schoolbesturen ingedeeld op 18 punten, zijnde gelijkend op Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6.

 

EBA-rapporten zonder een brin-nummer:

Toekenning aan alle scholen zonder een brin-nummer. In totaal betreft het hier maximaal 1 rapport met een beschikbare vergoeding van € 1.000,- per rapport.

 • 01.

  Alfons Ariëns, Vollenhovemeen 29 17 punten

 • 02.

  Dominicus Savio, H.K. Pootstraat 14-16 17 punten

 • 03.

  De Schakel, Busken Huetlaan 4 16 punten

 • 04.

  De Lelie, Kennedylaan 3 15 punten

   

Buitenzonwering:

De maximale toekenning is 20,00 m1. De maximale genormeerde vergoeding bedraagt € 130,00 per m1 zonwering.

 • 01.

  Al Islaah, Bosboom Toussaintstraat 1 17 punten

 • 02.

  Fontanus, IJsselmeerpad 12 8 punten

   

Plaatsen van een (wand) CO2 indicator:

De maximale toekenning is 122 lokalen. De maximale genormeerde vergoeding bedraagt € 200 per lokaal.

 • 01.

  De Lelie, Thorbeckelaan 49 19 punten

 • 02.

  De Schakel, Vondellaan 26 19 punten

 • 03.

  Dominicus Savio, Vondellaan 28 19 punten

 • 04.

  Valentijn, Vliepad 1 19 punten

 • 05.

  Het Baken, Vliepad 5 19 punten

 • 06.

  Het Kompas, Lovinkstraat 13 18 punten

 • 07.

  De Rank, Bongerdsteeg 1-3 18 punten

 • 08.

  Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6 18 punten

 • 09.

  De Driemaster, IJsselmeerpad 10 18 punten*

 • 10.

  Alfons Ariëns, Vollenhovemeen 29 17 punten

 • 11.

  Dominicus Savio, H.K. Pootstraat 14-16 17 punten

 • 12.

  De Veste, Houtkamp 37 17 punten

 • 13.

  Al Islaah, Bosboom Toussaintstraat 1 17 punten

 • 14.

  De Springplank, Kruithuis 2 17 punten

 • 15.

  De Schakel, Busken Huetlaan 4 16 punten

 • 16.

  De Wegwijzer, Kennedylaan 1 16 punten

 • 17.

  Basisschool met de Bijbel, Zuiderzeestraatweg 145 16 punten

 • 18.

  De Lelie, Kennedylaan 3 15 punten

 • 19.

  De Brug , Piet Heinlaan 22 15 punten

 • 20.

  De Delta, Deventerweg 83 14 punten

 • 21.

  De Bron, Frankenskamp 4 13 punten

 • 22.

  De Triangel, Tonselsedreef 60 10 punten

 • 23.

  Fontanus, IJsselmeerpad 12 8 punten

* De Driemaster, IJsselmeerpad 10 (14 punten) is middels consensus tussen de schoolbesturen ingedeeld op 18 punten, zijnde gelijkend op Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6.

 

Plaatsen van thermosstatische radiatorkranen:

De maximale toekenning is 166 radiatorkranen. De maximale genormeerde vergoeding bedraagt € 50,00 per radiatorkraan.

 • 01.

  De Lelie, Thorbeckelaan 49 19 punten

 • 02.

  De Schakel, Vondellaan 26 19 punten

 • 03.

  Dominicus Savio, Vondellaan 28 19 punten

 • 04.

  Valentijn, Vliepad 1 19 punten

 • 05.

  Het Baken, Vliepad 5 19 punten

 • 06.

  Het Kompas, Lovinkstraat 13 18 punten

 • 07.

  De Rank, Bongerdsteeg 1-3 18 punten

 • 08.

  Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6 18 punten

 • 09.

  De Driemaster, IJsselmeerpad 10 18 punten*

 • 10.

  Alfons Ariëns, Vollenhovemeen 29 17 punten

 • 11.

  Dominicus Savio, H.K. Pootstraat 14-16 17 punten

 • 12.

  De Veste, Houtkamp 37 17 punten

 • 13.

  Al Islaah, Bosboom Toussaintstraat 1 17 punten

 • 14.

  De Springplank, Kruithuis 2 17 punten

 • 15.

  De Schakel, Busken Huetlaan 4 16 punten

 • 16.

  De Wegwijzer, Kennedylaan 1 16 punten

 • 17.

  Basisschool met de Bijbel, Zuiderzeestraatweg 145 16 punten

 • 18.

  De Lelie, Kennedylaan 3 15 punten

 • 19.

  De Brug , Piet Heinlaan 22 15 punten

 • 20.

  De Delta, Deventerweg 83 14 punten

 • 21.

  De Bron, Frankenskamp 4 13 punten

 • 22.

  De Triangel, Tonselsedreef 60 10 punten

 • 23.

  Fontanus, IJsselmeerpad 12 8 punten

* De Driemaster, IJsselmeerpad 10 (14 punten) is middels consensus tussen de schoolbesturen ingedeeld op 18 punten, zijnde gelijkend op Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6.

 

Vervangen van enkel glas door HR glas:

De maximale toekenning is 1096 m2. De regeling staat alleen open voor onderwijsaccommodaties welke voorzien zijn van houten buitenkozijnen. De maximale genormeerde vergoeding bedraagt € 130,00 per m2 te vervangen enkel glas.

 • 01.

  De Lelie, Thorbeckelaan 49 19 punten

 • 02.

  Valentijn, Vliepad 1 19 punten

 • 03.

  Het Baken, Vliepad 5 19 punten

 • 04.

  De Rank, Bongerdsteeg 1-3 18 punten

 • 05.

  Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6 18 punten

 • 06.

  De Driemaster, IJsselmeerpad 10 18 punten*

 • 07.

  De Springplank, Kruithuis 2 17 punten

 • 08.

  Basisschool met de Bijbel, Zuiderzeestraatweg 145 16 punten

 • 09.

  De Brug , Piet Heinlaan 22 15 punten

* De Driemaster, IJsselmeerpad 10 (14 punten) is middels consensus tussen de schoolbesturen ingedeeld op 18 punten, zijnde gelijkend op Alfons Ariëns, IJsselmeerpad 4-6.

In aansluiting op het bovenstaande neemt de gemeente in overweging om gelijktijdig met de vervanging van de enkele beglazing door HR glas de bekostiging op zich te nemen om de desbetreffende draaiende delen te vervangen ten laste van de gemeentelijke voorziening voor groot onderhoud onderwijsaccommodaties. Gelijktijdig met het verlenen van de beschikking zal de gemeente hieromtrent een besluit nemen.

 

Bijzondere omstandigheden:

Deze post is onlosmakelijk gekoppeld aan het vervangen van enkel glas door HR glas. Door het plaatsen van HR glas verslechtert de luchtkwaliteit in de onderwijsaccommodatie. Om dit op te vangen moeten er ventilatievoorzieningen worden geplaatst. Via deze post wordt tegemoet gekomen in de daarbij behorende investering. De verrekening zal plaatsvinden op basis van de herleidbare daadwerkelijke materiaalkosten en hoeveelheden van de ventilatievoorzieningen met een maximum van € 13,- per daadwerkelijk vervangen m2 enkel glas conform de beschikking.

A.

Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

van 11 september 2009, Staatscourant 13525

B.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Toekenning dd 11 februari / 4 mei / 16 juni 2010

Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

C.

Overzicht van ingenieursbureau Westenberg B.V.

(gekoppeld aan mail van 2 februari 2010 12:17 uur

gericht aan de heer W. Marchand,

zijnde namens de schoolbesturen de vertegenwoordiger)

Aldus vastgesteld door college van burgemeester en wethouders, in haar vergadering van 15-02-2011.

Toelichting  

Toelichting (algemeen)

Artikel 3 Aanvullende voorzieningen

Eerste lid

In dit artikel wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid die de wet biedt aan het college om deze verordening tijdelijk aan te vullen met een of meerdere voorzieningen (art. 140, vierde lid WPO of art. 134, vierde lid WEC).

De wet zelf bepaalt vervolgens dat de gemeenteraad binnen 12 weken na het besluit van het college om de verordening tijdelijk aan te vullen, beslist over de bekrachtiging ervan. Indien de gemeenteraad niet binnen 12 weken beslist, wordt de aanvulling gelijkgesteld met een aanvulling die is bekrachtigd. Een afwijzing door de gemeenteraad van een dergelijke aanvulling, heeft geen gevolgen voor aanvragen waarop reeds is beslist of die reeds zijn ingediend en die voorzieningen betreffen waarop de aanvulling betrekking heeft. Op het moment dat bekrachtiging door de raad heeft plaatsgevonden of de termijn van 12 weken is verstreken, wordt de aanvullende voorziening opgenomen in de bijlage bij de verordening.

Naast vorenstaande procedure bepaalt de wet dat de aanvulling binnen een week na het besluit van het college om de verordening tijdelijk aan te vullen, aan de bevoegde gezagsorganen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen moet worden gezonden.

Een aanvulling zoals bedoeld in artikel 3 is doorgaans bedoeld om in geval van calamiteiten snel een voorziening open te kunnen stellen. Vanwege de spoedeisendheid is er ten aanzien van deze voorziening geen indieningtermijn opgenomen. Nadat de gemeenteraad de voorziening heeft bekrachtigd of nadat de termijn van 12 weken is verstreken en de voorziening van rechtswege is bekrachtigd, kan de voorziening alleen nog worden aangevraagd via de reguliere aanvraagprocedure ex artikel 6. Immers, de aanvullende voorziening is na bekrachtiging door de raad (of nadat de termijn van 12 weken is verstreken) een reguliere voorziening geworden.

Het college kan, vanwege een spoedeisend belang, ook op verzoek van één of meer van de bevoegde gezagsorganen besluiten om de verordening aan te vullen met een voorziening. Een verplichting is dit echter niet. Het gaat om aanvullend gemeentelijk beleid. Een schoolbestuur kan dus niet afdwingen dat het college de verordening tijdelijk aanvult met een voorziening.

Tweede lid

Het tweede lid stelt dat het college dient aan te geven onder welke omstandigheden schoolbesturen in aanmerking kunnen komen voor de voorziening. Het ligt voor de hand dat hierbij het stramien van de bijlage wordt gevolgd. Op deze wijze kan, indien de raad de voorziening bekrachtigt, op relatief eenvoudige wijze de voorziening worden ingepast in de verordening.

 

Artikelsgewijze toelichting

Ad I

De maatregelen worden hier opgesomd.

Ad II

Aanvragen dienen te worden ingediend binnen twee weken na de bekendmaking van dit besluit. Deze termijn is nodig om de regeling vóór 15 augustus 2011 uitgevoerd te krijgen.

Ad III

Deze aanvullende voorziening is geldig tot uiterlijk 15 augustus 2011.

Ad IV

Het geheel van criteria zoals geformuleerd onder IV, geeft de omstandigheden weer waarin de school moet verkeren om in aanmerking te komen voor de voorziening. Omwille van de overzichtelijkheid is een deel van de criteria, evenals de maximumbedragen en de subsidieplafonds per afzonderlijke maatregel, in een apart overzicht gezet.

Indien de kosten van uitvoering de toekenning binnen de maatregel te boven gaan, dan zal de aanvrager het meerdere deel boven de beschikking moeten bijdragen.

Voorzieningen welke zijn toegekend in de 1e bijlage kunnen worden uitgevoerd en zullen worden bekostigd én zullen daarom in deze 2e bijlage niet opnieuw worden gehonoreerd.

Ad IVa

De voorziening staat alleen open voor scholen in de zin van de WPO en WEC. Scholen in de zin van de WVO kunnen immers zelf een aanvraag indienen bij het Rijk.

Ad IVb

Om dubbele aanspraak op subsidie te voorkomen staat de voorzieninnig niet open voor nevenvestigingen op het grondgebied van andere gemeenten.

Ad IV c

Omdat het rijk gemeenten geen subsidie geeft voor gebouw(del)en opgeleverd na 31 december 2003 worden deze gebouw(del)en ook van deze voorziening uitgesloten. Strikt genomen geldt deze voorwaarde ook reeds door toepasselijkverklaring van de voorwaarden van de rijksregeling, maar voor de duidelijkheid is deze bepaling hier herhaald.

Ad IV d

2 Het bouwheerschap wordt in principe neergelegd bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag geeft opdracht de voorziening in de huisvesting tot stand te brengen met daartoe door gemeente beschikbaar te stellen gelden, tenzij het met burgemeester en wethouders overeenkomt dat de gemeente deze voorziening tot stand brengt.

3 De toets op de draaiende delen vindt plaats nadat de aanvraag is ontvangen. Hierop zal een apart collegebesluit worden genomen ten behoeve van de beschikking.

4 Deze bladzijden getotaliseerd, vormen met elkaar de specificatie van de aanvraag aan het CFI, welke door schoolbesturen en gemeente werden ondertekend en vóór 31 december 2009 werd ingestuurd aan CFI.