Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Organisatieverordening van de griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening van de griffie
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 107e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2011nieuwe regeling

26-05-2011

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 01-06-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening van de griffie

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van het Presidium nr. GemHG/INTERN/5186;gelet op artikel 107e, eerste lid,besluit:vast te stellen de organisatieverordening van de griffie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1  

In deze verordening wordt verstaan onder:griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit degriffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingesteldecommissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

Hoofdstuk 2 Organisatie van de griffie

Artikel 2.1 organisatiedoelstellingen en formatie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 2.2 aansturing griffie(r)

 • 1

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet.

 • 3

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in hetjaarplan en jaarverslag.

Artikel 2.3 medezeggenschap

 • 1

  De griffier is bestuurder in de zin van artikel 1 onder 1e WOR.

 • 2

  De griffie sluit aan bij de bestaande ondernemingsraad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dientengevolge hebben de bij de griffie werkzame ambtenaren actief en passief kiesrecht.

 • 3

  De gemeentesecretaris/algemeen directeur treedt namens de griffier voor wat betreft de griffie op als bestuurder in de zin van de WOR.

 • 4

  Voor zover er in het overleg met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 van de WOR (hierna: de overlegvergadering) onderwerpen worden besproken die de griffie en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan, vindt er voorafgaand aan deoverlegvergadering overleg plaats tussen de griffier en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Indien dat door de griffier wenselijk wordt geacht is de gemeentesecretaris/algemeen directeur gehouden om het standpunt van de griffier in deoverlegvergadering kenbaar te maken.

 • 5

  De griffier ontvangt een verslag van die overlegvergaderingen, waarin onderwerpen zijn besproken die de griffie en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan.

Artikel 2.4 Georganiseerd overleg griffiepersoneel

Ingeval van ingrijpende organisatiewijzigingen van de griffie kan de werkgeverscommissie uit zijn midden een vertegenwoordiger aanwijzen om overleg met de vakorganisaties te voeren.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3.2  

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam’.

Artikel 3.3  

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.