Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Wegsleepverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, artikel 173, tweede lid
 3. Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2011nieuwe regeling

07-07-2011

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 14-09-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. ; GemHG/INTERN/5247

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen);

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. aanhangwagens: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a RVV 1990;

g. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen (de bebouwde kom van) de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van fietsen wordt aangewezen: het terrein van het Afvalbrengstation, gelegen aan de Schrank 6 te Hardinxveld-Giessendam,

 • 2

  Als plaats van bewaring van voertuigen, anders dan fietsen, wordt aangewezen”Kooijman Takel en Berging te Gorinchem

 • 3

  Het college bepaalt de openingstijden van de in het eerste en tweede lid bedoelde bewaarplaatsen.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

Het college stelt de kosten vast van overbrengen en bewaren van voertuigen, zoals bedoeld in artikel 173, lid 2 onder b van de wet.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1,3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Uitvoering en toezicht

 • 1

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2

  Het college draagt het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening op aan door hen aan te wijzen personen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2011.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Wegsleepverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam’.