Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 81a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

15-12-2011

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 15-12-2011

GemHG/INTERN/7188

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gelezen het voorstel van het presidium van GemHG/INTERN/7188;gelet op artikel 81a van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de Verordening op de rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam;

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:a. college : college van burgemeester en wethouders;b. commissie : de rekenkamercommissie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;c. voorzitter : de voorzitter van de rekenkamercommissie of diens vervanger;d. Wet : de Gemeentewet.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2

  De rekenkamercommissie bestaat uit 6 leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1

  De commissie bestaat uit raads- en/of burgerleden. De raad benoemt de leden en plaatsvervangende leden van de commissie. Elke fractie draagt een lid en plaatsvervangend lid voor. Burgerleden kunnen alleen als plaatsvervangend lid worden benoemd.

 • 2

  De leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen.

 • 3

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4

  De griffier of de plaatsvervangend griffier is ambtelijk secretaris van de commissie.

Artikel 4 Ontslag en non-activiteit

 • 1

  De raad ontslaat de leden en plaatsvervangende leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:a. op eigen verzoek;b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van rekenkamercommissie te vervullen.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1

  De voorzitter neemt deel aan de vergadering en heeft stemrecht. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

 • 2

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en het secretariaat.

Artikel 6 Taken ambtelijk secretaris

 • 1

  De ambtelijk secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 2

  De ambtelijk secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 3

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 7 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1

  De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3

  De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instelling van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek voldoet, zal zij hiervoor gegronde redenen moeten aanvoeren.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2

  De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4

  De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen

 • 7

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8

  De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt verder wie als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9

  Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 9 Budget

 • 1

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:a. de ambtelijk secretaris;b. interne onderzoeksmedewerkers;c. externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;d. eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2

  Op dat tijdstip vervalt de “Verordening op de Rekenkamer gemeente Hardinxveld-Giessendam”.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam”