Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Heerde
CiteertitelVerordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Heerde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenToelichting Verordening bestuursrechtelijke geldschulden.pdf Wet dwangsom.raadsvoorstel-pdf.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtreding 1 dag na bekendmaking

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:87
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:89

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2010nieuwe regeling

15-02-2010

Schaapskooi, 15-02-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Heerde

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 12 januari 2010;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 4:87 en 4:89 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening bestuursrechtelijke geldschulden en Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b

  bestuursorgaan: de raad, de burgemeester en het college van Heerde;

 • c

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Heerde;

 • d

  chartaal betalen: betalen met contant geld, daaronder begrepen betalingen met een cheque of chipknip.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is niet van toepassing voor zover het onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden in een andere verordening is geregeld.

Artikel 3 Betalingstermijn

In afwijking van artikel 4:87 lid 1 van de wet geschiedt de betaling binnen 30 dagen nadat de

beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, tenzij de beschikking een later tijdstip

vermeldt.

Artikel 4 Wijze van betaling

 • 1

  Naast girale betaling, zoals geregeld in artikel 4:89 van de wet, is chartale betaling mogelijk in alle gevallen dat de schuldenaar betaalt aan een bestuursorgaan van de gemeente Heerde.

 • 2

  Indien het bestuursorgaan betaalt aan een schuldeiser, is chartale betaling mogelijk in onderstaande situatie:

  • a

   het verlenen van een voorschot op de verstrekte uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand.

Artikel 5 Beschikking

Geen beschikking wordt verstrekt in gevallen die door het college zijn benoemd in het besluit “bestuursrechtelijke geldschulden zonder beschikking”.

Artikel 6 Vormvereiste ingebrekestelling

Voor het in gebreke stellen van de gemeente Heerde aangaande de Wet Dwangsom, kan de burger alleen gebruik maken van het daartoe bestemde formulier, zoals in de bijlage “Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen” van deze verordening bijgevoegd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 8 Overgangsbepaling

 • 1.

  Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door een bestuursorgaan die is vastgesteld of ontstaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing.

 • 2.

  Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door een bestuursorgaan in verband met een subsidie die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening is verleend, blijft het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente

Heerde.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 februari 2010.

 

griffier, voorzitter,