Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden of -gala's o.g.v. artikel 2:24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden of -gala's o.g.v. artikel 2:24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden of -gala's o.g.v. artikel 2:24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijsbesluit apv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:24 tweede lid sub f van de Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2013nieuwe regeling

29-05-2013

Publicatie in het Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 11 juni 2013

BW13-0345

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden of -gala's o.g.v. artikel 2:24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening

 

 

Nr. BW 13-0345

 

De burgemeester van de gemeente Heerhugowaard;

 

Gelet op artikel 2.24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening (vastgesteld op 27maart 2013)

 

Overwegende dat:

-landelijk is gebleken dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen eenverhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens hetevenement;

-daarom in de APV is bepaald dat de burgemeester categorieën vechtsportevenementenkan aanwijzen die niet onder de vergunningsvrijstelling en meldingsplicht van vallen enderhalve te allen tijde vergunningplichtig zijn;

-het daarom gewenst is om gebruik te maken van de aan de burgemeester ingenoemd artikel gegeven bevoegdheid om categorieën van sportwedstrijdenaan te wijzen waarvoor de vrijstelling van de vergunningplicht niet geldt;

 

b e s l u i t:

 

de volgende categorieën vechtsportwedstrijden of-gala's aan te wijzen, waarvoor vrijstelling van de vergunning- of meldingsplicht, als bedoeld in artikel 2:25, tweede tot en met vierde lid, niet geldt:

 

  • 1.

    Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht);

  • 2.

    Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Heerhugowaard, 29 mei 2013

 

De burgemeester van Heerhugowaard,

De heer drs. H.W. ter Heegde

Toelichting aanwijzingsbesluit

 

 

De vrijstelling van de vergunningplicht voor het houden van vechtsportevenementenkan op gespannen voet komen te staan met andere belangen zoals openbare orde en veiligheid.

Zo wijst de praktijk uit dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen eenverhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement.Daarom is in de huidige APV de mogelijkheid opgenomen om het organiseren van dergelijke

evenementen van de vrijstelling of meldingsplicht in artikel 2.25, tweede lid tot en met vierde lid,APV, uit te zonderen.

 

Om te vermijden dat er meer vechtsportwedstrijden onder devergunningplicht komen te vallendan wenselijk is, is voorzien in een bevoegdheid die aan de burgemeester wordt toegekend omde categorieën aan te wijzen waarvoor de vergunningplicht geldt.

 

Toelichting uitgezonderde categorie

Mixed Martial Arts, of te wel gemengde vechtkunst, is een sport die zich richt op hetcombineren van technieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen(grappling), judo, kickboksen, boksen en jiujitsu muay thai. Deze combinatie heeft alsdoel het vormen van de meest effectieve vechtsport voor een in theorie vrij gevecht.Er zijn diverse varianten van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, iedermet zijn eigen kenmerken en regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), valetudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht).Uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst Regionale Recherche van de politieAmsterdam-Amstelland komt naar voren dat er bij vechtsportgala's sprake is vanvervlechting tussen onderwereld en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een

dergelijk evenementen dan wel in de financiering ervan. Deze vervlechting is metname waargenomen bij Mixed Martial Artsgala's en kickboksgala's. Vandaar dat in eersteinstantie voor het aanwijzing van deze vormen van vechtsportevenementen is gekozen.Naast de vergunningplicht is in artikel 2.25 APV tevens opgenomen dat dergelijke evenementengeweigerd worden indien de organisator c.q. vergunningaanvragen van slecht levensgedrag is.

Dat maakt ook de weg vrij voor een BIBOB toetsing van dit soort evenementen. In de wijzigingvan het BIBOBbeleid zal hiermee rekening worden gehouden.