Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

De beleidsregel horecasanctiebeleid Heerlen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe beleidsregel horecasanctiebeleid Heerlen
CiteertitelHorecasanctiebeleid Heerlen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 125, 172, 174 Gemeentewet, Drank- en horecawet en Algemene plaatselijke verordening Heerlen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2012Nieuwe regeling

28-02-2012

Weekblad Parkstad

2011/65115

Tekst van de regeling

Intitulé

De beleidsregel horecasanctiebeleid Heerlen

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

beleidsregel

De beleidsregel “horecasanctiebeleid Heerlen ”

Aanleiding.

In dit horecasanctiebeleid staat welke stappen worden ondernomen bij constatering van een overtreding bij een horeca-inrichting m.b.t. de drank- en horecawetgeving, de algemene plaatselijke verordening en artikel 174 van de Gemeentewet. De onderdelen m.b.t. bouw- en milieuwetgeving, Drugshandel, coffeeshops en BIBOB zijn in een apart beleid geregeld.

Dit horecabeleid is een eerste stap naar een integraal beleid. In 2012 zal een centrale beleidsvisie ontwikkeld worden waar dit beleid onderdeel van uit zal maken. Daarnaast zal dit beleid dan aangepast worden aan de nieuwe drank- en horecawetgeving.

Sanctiestrategie.

Het standaard stappenplan bij constatering van een overtreding bij een horeca-inrichting m.b.t. de drank- en horecawetgeving, de algemene plaatselijke verordening en artikel 174 van de Gemeentewet is:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal

 • 2.

  Waarschuwing

 • 3.

  Dwangsom/bestuursdwang.

 • 4.

  Hogere dwangsom of (nogmaals) bestuursdwang en/of intrekking

vergunning

Hieronder wordt een niet-limitatieve opsomming van verschillende overtredingen en het daarbij behorende stappenplan van waarschuwingen en sancties. Indien de overtreding niet is opgenomen in het stappenplan, wordt het stappenplan van de standaardprocedure gevolgd. Indien de Voedsel en Warenautoriteit verzoekt om handhavend op te treden wordt tevens dit beleid toegepast.

Verjaringstermijn.

Zodra een overtreding wordt geconstateerd, wordt de eerste stap gezet. De verjaringstermijn, zoals opgenomen in het schema of anders 2 jaren, gaat dan lopen (op het moment dat de eerste brief verzonden wordt). Als binnen de looptijd van deze termijn, voor de tweede keer eenzelfde overtreding wordt geconstateerd, dan wordt de sanctie onder de volgende stap toegepast. De verjaringstermijn, zoals opgenomen in het schema of voor de standaardprocedure 2 jaren gaat dan opnieuw lopen (Bij verzending van de eerste brief bij de tweede sanctie). Zo wordt telkens een zwaardere sanctie opgelegd, tot dat naleefgedrag wordt bereikt.

Afwijkingen.

Er kan afgeweken worden van onderstaande sanctiestrategie. Dat kan ten eerste in

spoedeisende gevallen, waarbij direct wordt opgetreden en de waarschuwing achterwege wordt gelaten. Ten tweede kan ook bij uitzonderlijke gevallen afgeweken worden van de sanctiestrategie. De sanctie moet immers altijd proportioneel zijn. Het primaire doel is het komen tot naleefgedrag dat wil zeggen dat de overtreding beëindigd wordt en herhaling wordt voorkomen. In uitzonderingsgevallen kan dit beter bereikt worden door af te wijken van onderstaande strategie. Elke afwijking wordt gemotiveerd.

Gedoogstrategie.

Het uitgangspunt is dat alle overtredingen van wet- en regelgeving door middel van

handhaving tot beëindiging worden gebracht. Er wordt in de gemeente Heerlen niet gedoogd. Echter, soms is er sprake van zeer bijzondere omstandigheden en dan kan het noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn, dat van bestuursrechtelijk handhavend optreden wordt afgezien.

Sanctiebeleid per overtreding.

I Exploitatie zonder benodigde vergunningen.

Exploitatie zonder benodigde exploitatie en/of drank- en horecavergunning

Situaties:

 • -

  Natte horeca (exploitatievergunning en drank- en horecavergunning)

 • -

  Droge horeca (exploitatievergunning)

 • -

  Slijterijen (drank- en horecavergunning)

Stappen:

Bij alcohol verstrekken in een alcoholvrij horecabedrijf:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Een last onder dwangsom

De hoogte van de dwangsom bedraagt € 2.500 per constatering tot maximaal € 5.000.

3.Een last onder bestuursdwang

De kosten worden verhaald op de overtreder.

Overige:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Een last onder bestuursdwang inhoudende sluiting

De kosten worden verhaald op de overtreder.

Toelichting:

Exploiteren zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW, art.3:5 lid 1 APV) zolang er (nog) geen vergunning is verleend, dient de horeca-inrichting gesloten te zijn. Er is in ieder geval sprake van illegale exploitatie bij:

− starten met exploitatie terwijl er (nog) geen vergunning is;

− exploiteren terwijl de vergunning(en) is/zijn ingetrokken;

− exploiteren terwijl de vergunning(en) is/zijn geweigerd;

− exploiteren terwijl de aard van het horecabedrijf is gewijzigd en hiervoor nog geen

vergunning is verleend;

− alcohol verstrekken in een alcoholvrij horecabedrijf;

− exploiteren nadat de exploitatievergunning is vervallen.

Verjaringstermijn:

Geen

Exploitatie terras zonder benodigde vergunning(en)

Stappen:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Waarschuwing

 • 3.

  Last onder dwangsom

De hoogte van de dwangsom bedraagt € 1.000 per constatering dat er een terras zonder

vergunning aanwezig is met een maximum van €4.000

4.Hogere dwangsom of bestuursdwang.

Toelichting.

Exploitatie van een terras zonder vergunning, is niet toegestaan.

Verjaringstermijn:

Geen

II Horecaexploitatievergunning niet aanwezig.

Horecaexploitatievergunning niet aanwezig

Stappen:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Waarschuwing.

 • 3.

  Last onder dwangsom.

Er wordt een dwangsom opgelegd van € 500 per keer dat geconstateerd wordt dat er geen

horecaexploitatie vergunning aanwezig is.

4.Hogere last onder dwangsom.

Toelichting:

In artikel 3:6 van de APV is opgenomen dat de exploitatievergunning op een zichtbare plek opgehangen moet worden. De APV zal in de toekomst op dit punt aangepast worden in dat de vergunning aanwezig moet zijn. Hierop zal dus ook gecontroleerd en gehandhaafd worden.

Verjaringstermijn:

Twee jaar

III Overtreding van voorschriften vergunningen.

Exploitatie in strijd met nadere voorschriften

Stappen:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Waarschuwing

 • 3.

  Last onder dwangsom

  • -

   Het niet aanwezig zijn van de leidinggevende. Er wordt een dwangsom opgelegd van €

 • 1.

  000 per keer dat geconstateerd wordt dat er geen leidinggevende aanwezig is met een

maximum van € 3.000

-Overige: De hoogte en frequentie van de dwangsom moet proportioneel zijn en wordt

bepaald op basis van onder andere genoten economisch voordeel en de ernst van de

situatie.

4.Hogere last onder dwangsom, bestuursdwang of intrekken vergunning.

Toelichting:

Nadere voorschriften worden gesteld bij het verlenen van de exploitatievergunning. Het is niet toegestaan om de horeca-inrichting te exploiteren in strijd met de gestelde nadere voorschriften.

Verjaringstermijn:

Twee jaar

Overtreding van voorschriften terras, voor zover niet elders vermeld

Stappen:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Last onder dwangsom

 • 3.

  Hogere last onder dwangsom, bestuursdwang of intrekken vergunning

Toelichting:

Er kunnen in de vergunning(en) specifieke voorwaarden ten aanzien van het terras worden

gesteld. Het terras wordt geëxploiteerd met in achtneming van deze voorschriften, overtreding ervan is niet toegestaan. Hierbij gaat het onder andere om het overschrijden van de vergunde afmetingen van het terras of het verstrekken van eet- en drinkwaren aan publiek buiten het terras.

Verjaringstermijn:

Twee jaar

IV Sluitingstijden.

Sluitingsuur

Stappen:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Waarschuwing

 • 3.

  Last onder dwangsom:

Er wordt een dwangsom opgelegd van € 5.000 per keer dat er een overschrijding van de

sluitingsduur wordt geconstateerd met een maximum van € 10.000.

4.Hogere last onder dwangsom of bestuursdwang

Toelichting:

Het sluitingstijdstip is geregeld in artikel 2:28 APV.

Verjaringstermijn:

Twee jaar.

V Speelautomaten.

Overtreding exploitatie speelautomaten zonder vergunning of overtreding van de vergunningvoorschriften.

Stappen:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal politie.

 • 2.

  Waarschuwing

 • 3.

  Last onder dwangsom

De hoogte van de last onder dwangsom bedraagt €3.000 per constatering per dat een

illegale speelautomaat aanwezig is met een maximum van €9.000. Deze bedragen gelden

per speelautomaat

Overige: De hoogte en frequentie van de dwangsom moet proportioneel zijn en wordt

bepaald op basis van onder andere genoten economisch voordeel en de ernst van de

situatie.

4.Bestuursdwang

Toelichting:

Voor plaatsing van speelautomaten is op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen een aanwezigheidsvergunning vereist. Zowel aan de aanwezigheidsvergunning als aan de exploitatievergunning kunnen voorschriften ten aanzien van de speelautomaten verboden worden.

Verjaringstermijn:

Twee jaar

V Verstoring openbare orde.

Verstoring openbare orde (niet zijnde ernstige incidenten)

Stappen:

 • 1.

  Controlerapport of proces-verbaal

 • 2.

  Waarschuwing

3 Sluiting van de inrichting (2:30 APV)

Minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden

4.Sluiting van de inrichting (2:30 APV)

Minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden

Toelichting:

De politie en aangewezen gemeentelijke toezichthouders houden toezicht op de openbare orde. Indien ten gevolge van de exploitatie van een horeca-onderneming de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in of nabij de horecaonderneming wordt verstoord of dit op voorhand mag worden aangenomen (dreigende verstoring openbare orde) worden bovengenoemd stappenplan gevolgd. Tevens wordt bekeken of de exploitatievergunning en/of horecavergunning wordt ingetrokken. Hier onder valt tevens de aanwezigheid en het gebruik van wapens in een horecabedrijf waarop de Wet Wapens en Munitie en de Regeling Wapens en Munitie van toepassing is en heling welke gerelateerd is aan het horecabedrijf.

Verjaringstermijn:

Drie jaar

Ernstige incidenten/Verstoring openbare orde en

Stappen:

1 Sluiting van de inrichting voor maximaal 12 maanden en/of intrekking vergunning

Toelichting:

Ingevolge artikel 174 Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behoorde erven. De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van het toezicht bevelen te geven die voor de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn. De burgemeester is eveneens belast met de uitvoering van verordeningen voorzover deze betrekking hebben op het hierboven vermelde toezicht.

Indien er sprake is van een ernstig incident en/of ernstige verstoring van de openbare orde danwel dreigende ernstige verstoring dan kan door de burgemeester zonder voorafgaande stappen de inrichting sluiten of de drank en horecavergunning en/of exploitatievergunning intrekken. De duur van de sluiting wordt gesteld op maximaal 12 maanden.

Indicatoren op basis waarvan in ieder geval een ernstig incident wordt aangenomen:

 • -

  Geweldsdelict waarbij ernstig letsel is opgelopen

 • -

  Het gebruik van wapens (aanwezigheid van wapens is separaat geregeld)

 • -

  Schietincident (zowel met als zonder verwonding)

 • -

  Steekincident met verwonding

 • -

  De hoeveelheid betrokken personen bij het geweld (hoe meer personen hoe eerder

sprake is van een ernstig incident)

 • -

  Directe betrokkenheid personeel

 • -

  Indirecte betrokkenheid personeel verwijtbaarheid of verwijtbare nalatenheid

Verjaringstermijn:

Drie jaar

VI Illegale werknemers.

Illegale werknemers

Stappen:

 • 1.

  proces-verbaal

 • 2.

  Waarschuwing

3 Sluiting van de inrichting (2:30 APV)

3 maanden

4.Sluiting van de inrichting (2:30 APV)

6 maanden

Toelichting:

De enkele aanwezigheid van illegale werknemers (waaronder prostituees) vormt voldoende grondslag om bestuursrechtelijk op te treden, omdat door de aanwezigheid van illegale werknemers het belang van de openbare orde geschonden.

Verjaringstermijn:

Drie jaar

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van .

gemeentesecretaris, burgemeester,