Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende het vaststellen van tarieven voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende het vaststellen van tarieven voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden.
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpuitvoeren werkzaamheden en diensten door derden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2020Nieuwe tarievenregeling, regeling 2019 vervalt

28-01-2020

gmb-2020-26755

OBM-20000039

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende het vaststellen van tarieven voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden.

 

(Tarievenregeling voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden Heerlen 2020)

 

 

A. Bestratingswerken uit te voeren t.b.v. derden

 

Artikel 1 Algemeen

Bij de uitvoering van bestratingswerken t.b.v. derden zal de werkelijke kostprijs in rekening worden gebracht, rekening houdende met de in artikel 5 genoemde tarieven.

 

Artikel 2 Telecommunicatiebedrijven/nutsbedrijven

Bij de uitvoering van herstraatwerkzaamheden t.b.v. telecommunicatiebe-drijven en nutsbedrijven zullen de herstraattarieven worden berekend op basis van de Uitvoeringsregels telecommunicatieverordening gemeente Heerlen 2015 resp. de overeenkomst gemeenten en nutsbedrijven in de provincie Limburg

 

B. Het aansluiten van gebouwen op het rioleringsnet

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan wáár aangesloten moet worden en bepaalt tevens het aantal en soort (primaire en/of secundaire) aansluitingen.

Voor het aansluiten van woningen, zowel nieuwbouw, herbouw als renovatie, op het rioleringsnet door de gemeente is het volgende tarief verschuldigd:

voor een primaire aansluiting, zijnde elk éérste aansluiting van een pand op het gemeentelijk riool: € 668,56 excl. BTW, € 808,96 incl. BTW;

voor een secundaire aansluiting, zijnde elke tweede en volgende aansluiting op het gemeentelijk riool 70% van de onder sub a genoemde kosten en wel € 468,02 excl. BTW, € 566,30 incl. BTW;

voor een rioolaansluiting niet zijnde woonhuizen het bedrag van de door het college van burgemeester en wethouders geraamde werkelijke kosten vermeerderd met 20% beheerskosten;

indien derden de uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren zijn beheerskosten, zijnde 20% van de door het college van burgemeester en wethouders geraamde werkelijke kosten, verschuldigd.

Het bepaalde in lid 2 sub d. geldt alleen voor de aanleg van een rioolaansluiting op handels- en industrieterreinen. De aanleg van een rioolaansluiting door derden is slechts dan toegestaan nadat daartoe door of vanwege de afdeling beheer en onderhoud toestemming is verkregen.

De aanleg van een rioolaansluiting door derden dient te geschieden onder toezicht van de afdeling beheer en onderhoud en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de aanlegwerkzaamheden op de door het college van burgemeester en wethouders voorgeschreven wijze worden uitgevoerd door een, door de, of namens de afdeling beheer en onderhoud goedgekeurde aannemer.

Bij gestapelde woningbouw (méér dan twee bouwlagen) dient het huisriool per verticale bouwlaag "aangeboden" te worden op de erfgrens.

De mogelijkheid tot aansluiting op het openbaar riool geldt tot wederopzegging. Nabij de perceelgrens zal op particulier eigendom een ontstoppingsstuk met een minimale doorsnede van 125 mm. geplaatst moeten worden waar de gemeente op kan aansluiten.

 

 

C. Het maken van inritten t.b.v. derden

 

Artikel 4

Een inrit zal voor rekening van de aanvrager worden aangelegd, veranderd of verwijderd nadat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning is verleend voor het maken of veranderen van een inrit.

Het bepaalde in lid 1 geldt ook bij reconstructieplannen, tenzij er al een inrit legaal aanwezig was.

Ook voor de aanleg van inritten die worden aangelegd in bestem-mingsplannen die in uitvoering c.q. in exploitatie worden genomen hetzij door de gemeente hetzij door derden zal op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning moeten worden aangevraagd en verleend.

De breedte, situering en uitvoeringswijze van de inritconstructie worden bepaald door het college van burgemeester en wethouders.

Voor het maken, veranderen of verwijderen van een inrit bij woningen is het volgende tarief verschuldigd:

voor het maken van een inrit tot een breedte van max. 3,50 mtr.: € 448,93 excl. BTW, € 543,21 incl. BTW;

voor het maken van een inrit met een breedte van meer dan 3,50 mtr. het standaardtarief (genoemd onder sub a), vermenigvuldigd met een factor gelijk aan de te realiseren breedte gedeeld door 3,50 mtr.;

voor het veranderen of verwijderen van een inrit het bedrag van de door het college van burgemeester en wethouders geraamde werkelijke kosten vermeerderd met 20% beheerskosten.

Voor het maken, veranderen of verwijderen van een inrit anders dan bij woningen is het volgende tarief verschuldigd: de door het college van burgemeester en wethouders geraamde werkelijke kosten vermeerderd met 20% beheerskosten; indien derden de uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren zijn beheerskosten, zijnde 20% van de door het college van burgemeester en wethouders geraamde werkelijke kosten verschuldigd.

Het bepaalde in 4.6 sub b. geldt alléén voor de aanleg, verandering of verwijdering van een inritconstructie op handels- en industrieterreinen. De aanleg van een inritconstructie door derden is slechts dan toegestaan nadat daartoe van het college van burgemeester en wethouders toestemming is verkregen.

De aanleg, verandering of verwijdering van een inritconstructie door derden dient te geschieden onder toezicht van het college van burgemeester en wethouders en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de werkzaamheden op de door het college voorgeschreven wijze worden uitgevoerd door een door het college goedgekeurde aannemer.

 

D. Personeel

 

Artikel 5

Bij inhuur van personeel worden die tarieven in rekening gebracht die in de begroting van het betreffende jaar in de urenadministratie zijn berekend.

 

E. Algemene bepalingen

 

Artikel 6: Waarborgsommen

Voor de toegang van voertuigen tot afgesloten gebieden in de openbare ruimte kunnen sleutels ter beschikking worden gesteld. Hiervoor dient een waarborgsom te worden betaald. De hoogte van deze waarborgsom wordt bepaald door het college van burgemeester en wethouders. Bij terugbetaling van de waarborgsom wordt geen renteverrekening toegepast en wordt een eventuele schade met dit bedrag verrekend.

Bedragen waarborgsommen:

- zip-sleutel binnenstad: € 65,-;

- 3-kant 10 sleutel binnenstad: € 65,-;

- keycard binnenstad: € 65,-;

- sleutel Schaesbergerweg: € 65,-.

 

Artikel 7: Aanpassing tarieven en waarborgsom

Jaarlijks kunnen de geldende tarieven, voor zover deze aanpassing behoeven ten gevolge van loon- en prijswijzigingen, nader door burgemeester en wethouders worden gewijzigd.

 

Artikel 8: Intrekking bestaande regeling

De Tarievenregeling 2019 voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden, wordt ingetrokken.

 

Artikel 9: Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 01 januari 2020.

Deze regeling kan worden aangehaald als "Tarievenregeling voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten voor derden Heerlen 2020”.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 28 januari 2020

 

de wnd. burgemeester van Heerlen,

E.G.M. Roemer

de secretaris,

A.J.G. Bex MLD