Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden Heiloo 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden Heiloo 2021
CiteertitelVerordening standplaatsgelden Heiloo 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2020Nieuwe regeling

02-11-2020

gmb-2020-293440

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden Heiloo 2021

De raad van de gemeente Heiloo;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2020;

 

gezien het advies van de commissie bestuurlijke zaken van 20 oktober 2020;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden Heiloo 2021

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'standplaatsgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats op de openbare gemeentegrond om daarop goederen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen en voor het daarop plaatsen van tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf van de heffing is het aantal volle vierkante meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  Het tarief voor de eerste tien ingenomen vierkante meters bedraagt € 4,65 per dag of gedeelte daarvan.

 • 2.

  Voor het meerdere aantal ingenomen vierkante meters bedraagt het tarief € 0,55 per volle vierkante meter per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De voor een dag, kwartaal of jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  De overige verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het standplaatsgeld moet worden betaald zodra een standplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de standplaatsgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Overgangsrecht

De Verordening standplaatsgelden 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 9 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening standplaatsgelden Heiloo 2021’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 2 november 2020

Mevrouw G.A.Beeksma

griffier

De heer T.J.Romeyn

Voorzitter