Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn
CiteertitelMandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 59a van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2019wijziging bijlagen 2 en 11

16-07-2019

gmb-2019-213558

2019-008782
05-03-201931-08-2019wijziging bijlage 8

05-03-2019

gmb-2019-176770

2019-006873
01-05-201805-03-2019nieuwe regeling

24-04-2018

gmb-2019-125817

18INT00845

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 24 april 2018 Nr. 18INT00845

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

 

Overwegende,

dat het in verband met een doelmatige besluitvorming gewenst is dat bepaalde bevoegdheden niet door hun college, maar door een lid van hun college of door ambtenaren in dienst van de gemeente Hellendoorn worden uitgeoefend;

dat dit aansluit bij de organisatiefilosofie om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen;

dat het college verantwoordelijk blijft voor de in mandaat, via volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden;

dat het daarom gewenst is om voor de uitoefening van de bevoegdheden nadere regels vast te stellen;

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 59a Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

 

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn

 

 • I.

  Aan leden van het college en aan ambtenaren, in dienst van de gemeente Hellendoorn, worden de mandaten en volmachten verleend, zoals die zijn neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlagen 1 tot en met 13.

 • II.

  Aan ieder lid van het college en aan iedere ambtenaar, in dienst van de gemeente Hellendoorn, wordt machtiging verleend tot verrichten van handelingen, die noch een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, mits deze handeling past binnen de portefeuille resp. de omschrijving van de functie, waarin de ambtenaar is aangesteld.

 • III.

  Ten aanzien van de uitoefening van het bepaalde in I. en II. de volgende voorschriften vast te stellen:

 

Algemeen

Artikel 1  

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de bepalingen van afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 – 3:79 Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen alsmede van gemeenschappelijke regelingen in acht genomen.

 • 3.

  De krachtens mandaat of volmacht opgedragen bevoegdheden moeten beperkt worden uitgelegd.

Artikel 2  

 • 1.

  Behalve de in de bijlagen 1 tot en met 13 aangegeven functionarissen is de naasthogere leidinggevende bevoegd de op die bijlagen aangegeven bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2.

  Degenen, aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, zijn bevoegd deze bevoegdheid aan anderen op te dragen, tenzij in de bijlagen 1 tot en met 13 anders is aangegeven.

Artikel 3  

De bevoegdheden, bedoeld onder I. van dit besluit, worden door de functionarissen, genoemd in de onder I. van dit besluit genoemde bijlagen, uitgeoefend namens het college.

 

Mandaat

Artikel 4  

 • 1.

  De ondertekening van uitgaande stukken namens het college van burgemeester en wethouders dient in de gevallen, waarin de bevoegdheid om het besluit te nemen is gemandateerd, als volgt plaats te vinden:

  Namens het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • 2.

  De ondertekening van uitgaande stukken, waarbij de bevoegdheid om het besluit te nemen door het college niet is gemandateerd, dient als volgt plaats te vinden:

  Overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders genomen besluit,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 

Volmacht

Artikel 5  

Indien volmacht is verleend voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten dient de aanhef van de overeenkomst als volgt te luiden:

De gemeente Hellendoorn, te dezen vertegenwoordigd door (naam + functieaanduiding), die handelt ter uitvoering van een door hem/haar genomen besluit van ..............., nr. ……., daartoe gemachtigd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2018, nr. 18INT00845 en het besluit van de burgemeester van 24 april 2018, nr. 18INT00847,

hierna te noemen: de gemeente

 

etc.

 

Machtiging

Artikel 6  

De ondertekening van uitgaande stukken namens het college dient als volgt plaats te vinden:

Namens het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

(gevolgd door de functie-aanduiding van de gemachtigde en zijn of haar handtekening)

 

 • IV.

  In te trekken zijn besluit van 4 juli 2017, nr. 17INT01039.

 

 

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Team ruimtelijke ontwikkeling

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

Portefeuillehouder

 

 

 

 

het ondertekenen van de weigering tot het aan- of verkopen van groen

 

 

portefeuillehouder

 

 

Ondertekeningsmandaat

Team ruimtelijke ontwikkeling

 

 

 

 

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

Volmacht

de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het beslissen over de verkoop van bouwkavels voor woningen en bedrijven tot maximaal € 500.000,-- voor zover passend binnen door B&W en de raad vastgestelde kaders

art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

het beslissen op aanvragen om subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten alsmede het toekennen van aanvullende subsidie voor het rijksmonument De Sprengenberg te Haarle

art. 5 Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2004/besluit B&W 25 september 1990, nr. 90.04994/ Erfgoedverordening 2010

Teamhoofd

mits binnen het door de raad vastgestelde subsidieplafond

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het elektronisch beschikbaarstellen van bestemmingsplannen

art. 1.2.1, eerste lid en art. 1.2.2, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening

Medewerker frontoffice E

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen voor het opmaken van een brondocument

art. 6a Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen voor het tijdig opnemen van de definitieve geometrie en verblijfsobjecten

art. 7 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

beslissen op verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door ambtenaren in verband met vaststelling van de geometrie

art. 8, vierde lid Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen voor de kwaliteit van de opzet en inhoud van de registers, inclusief het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

art. 9 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen voor de inschrijving van brondocumenten in de registers

art. 10 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het verlenen van inzage in de registers en registraties en het verstrekken van gegevens uit de registraties

art. 32 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het beslissen op een verzoek van een belanghebbende tot wijziging/opname van gegevens in een registratie dan wel tot het plaatsen van de aantekening “in onderzoek”

art. 39 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het opmaken en inschrijven van een schriftelijke verklaring omtrent een gegeven als bedoeld in de artt. 19 tot en met 25

art. 45b Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

vaststellen Eindverslag van de inspraakprocedure op basis van de Inspraakverordening

art. 5 Inspraakverordening

Teamhoofd

mits er geen inspraakreacties zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het plegen van vooroverleg bij voorbereiding van een bestemmingsplan of een projectbesluit en het inzenden van de benodigde stukken

art. 3.1.1 en art. 5.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het digitaal waarmerken van besluiten

1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het digitaal beschikbaar stellen van besluiten

1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het verlenen van vergunning voor het houden van kampeerterreinen

art. 2, tweede lid Verordening op de verblijfsreactie

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing van het verbod van art. 8, eerste lid voor het gelegenheid geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten de in art. 8, eerste of tweede lid bedoelde kampeerterreinen

art. 2, vierde lid van de Verordening op de verblijfsrecreatie

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen en weigeren van een vergunning voor het tijdelijk verhuren van woonruimte

art. 15 Leegstandwet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C (belast met grondzaken)

Beleidsmedewerker B (belast met grondzaken)

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verstrekken van opties voor bouwkavels aan potentiële kopers volgens voorwaarden die passen binnen door B&W vastgestelde kaders

art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C (belast met grondzaken)

Beleidsmedewerker B (belast met grondzaken)

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van een standplaatsvergunning

art. 5 Marktverordening

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitsluiting dagplaatshouder

art. 9, eerste lid Marktverordening

Teamhoofd

Medewerker controle en handhaving A

 

 

Afdoeningsmandaat

het gelasten zich ogenblikkelijk met zijn zaken of waren van de markt te verwijderen

art. 10 Marktverordening

Teamhoofd

Medewerker controle en hand-having A

 

 

Afdoeningsmandaat

toewijzing dagplaatsen

art. 6 Marktreglement

 

Teamhoofd

Medewerker controle en handhaving A

 

 

Afdoeningsmandaat

het verlenen van ontheffing van de verplichting de standplaats tot sluitingstijd in te nemen

art. 10, tweede lid Marktreglement

Medewerker controle en handhaving A

 

 

Afdoeningsmandaat

het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke regelingen;

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

 

 

Afdoeningsmandaat

het in overleg met DIV opnemen en bijhouden van het besluit in het register;

toetsen of het besluit voldoet aan de eisen voor opname in het register en de registratie;

het inschrijven van nieuwe besluiten of daarop betrekking hebbende uitspraken in administratief beroep of rechterlijke uitspraken in de registratie;

het inschrijven van vervallen verklaringen;

het verwerken van de gegevens uit het besluit in de registratie;

het corrigeren van gebreken;

het zorgen voor een actueel overzicht welke afdelingen belast zijn met welke te registreren besluiten;

het controleren van (actuele) kadastrale en lokale (adres)aanduidingen;

het bijwerken van de registratie bij wijzigingen van de kadastrale aanduidingen en de wijzigingen van adressen bij besluiten tot vernummering;

het herstellen van fouten;

het kosteloos verlenen van inzage in het register en de registratie;

het op verzoek (tegen betaling van leges) verstrekken van:

 • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijk register opgenomen besluit, beslissing in administratief beroep, rechterlijke uitspraak dan wel vervallenverklaring;

 • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de beperkingenregistratie opgenomen gegevens;

 • een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperkingen van kracht zijn ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken

toewijzing eigen graf anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte

art. 12, derde lid Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Hellendoorn 2013

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing van de in art. 87 RVV 1990 genoemde verkeerstekens

art. 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Teamhoofd

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing van de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde regels voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet onder beheer staan van rijk, provincie of een waterschap

art. 149 eerste lid aanhef en sub d. Wegenverkeerswet 1994

Teamhoofd

 

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het nemen van een definitief verkeersbesluit

art. 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

Teamhoofd

a. indien afd. 3:4 Awb is toegepast: mits er geen zienswijzen zijn ingediend;

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

b. indien afd. 3:4 Awb niet is toegepast: alle verkeersbesluiten

het intrekken van een verkeersbesluit

art. 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

Teamhoofd

mits het in te trekken verkeersbesluit

a. niet met toepassing van afd. 3:4 Awb;

b. wel met toepassing van afd. 3:4 Awb mits geen zienswijzen zijn ingediend

tot stand is gekomen

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van vergunning voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan

art. 2:10A APV 2009

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing voor de verontreiniging van de weg of van terreinen

art. 4:13 APV 2009

Teamhoofd

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing voor het parkeren of de weg als werkplaats te gebruiken voor voertuigen van autobedrijf e.d.

art. 5:2 APV 2009

Teamhoofd

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing voor het parkeren op de weg langer dan drie achtereenvolgende dagen van een woonwagen e.d.

art. 5:6 APV 2009

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing voor het op de weg parkeren van een voertuig met handelsreclame

art. 5:7 APV 2009

Teamhoofd

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het aanwijzen van plaatsen waar voertuigen met een lengte van meer dan 6 m. of een hoogte van meer dan 2,4 m mogen parkeren/het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van dergelijke voertuigen

art. 5:8 APV 2009

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing voor het plaatsen van voertuigen in parken of openbare plantsoenen c.a.

art. 5:11 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2009

Teamhoofd B Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren melding voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het aanvragen van subsidie

 

Teamhoofd

Projectleider B

Projectvoorbereider C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Projectvoorbereider C

mits behorend tot taakomschrijving en passend binnen vastgesteld beleid of project

Machtiging

Bijlage 2 Team vergunningen, toezicht en duurzaamheid

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

Portefeuillehouder

 

 

 

 

het ondertekenen van de weigering tot het aan- of verkopen van groen

 

portefeuillehouder

 

Ondertekeningsmandaat

Team vergunningen, toezicht en duurzaamheid

 

 

 

 

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

Volmacht

de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het beslissen op aanvragen om subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten alsmede het toekennen van aanvullende subsidie voor het rijksmonument De Sprengenberg te Haarle

art. 5 Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2004/besluit B&W 25 september 1990, nr. 90.04994/ Erfgoedverordening 2010

Teamhoofd

mits binnen het door de raad vastgestelde subsidieplafond

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het vaststellen van de tarieven voor de inzameling en acceptatie van bedrijfsafval

art. 160 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afdoen van Wob-verzoeken

Wet openbaarheid van bestuur

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het uitvaardigen van (preventieve) last onder bestuursdwang/dwangsom in verband met overtreding van het bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV 2009), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, Opiumwet, Zondagswet, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012, Afvalstoffenverordening of Bouwverordening bepaalde

APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Opiumwet, Zondagswet, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012, Afvalstoffenverordening 2017, bouwverordening jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Medewerker controle en handhaving B

de portefeuillehouder wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op verzoeken om handhaving van het bij of krachtens de APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwbesluit, Woningwet, Afvalstoffenverordening, Bouwverordening, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Opiumwet, Zondagswet, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 en Drank- en Horecawet bepaalde

APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwbesluit, Afvalstoffenverordening 2017, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, Bouwverordening, Opiumwet, Zondagswet, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

tenzij zienswijzen zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

de portefeuillehouder wordt vooraf van de afdoening op de hoogte gesteld

het intrekken van (preventieve) last onder bestuursdwang/dwangsom in verband met overtreding van het bij of krachtens de APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Afvalstoffenverordening, Opiumwet, Zondagswet, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 of Bouwverordening bepaalde

APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Drank- en Horecawet, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Afvalstoffenverordening 2017, Bouwverordening, Opiumwet, Zondagswet, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het stilleggen van de bouw- en/of sloopwerkzaamheden

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Medewerker controle en handhaving D

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken, buiten behandeling stellen of weigeren van een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

hoofdstukken 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

tenzij zienswijzen zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het terstond in werking laten treden van een beschikking als bedoeld in art. 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

art. 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlengen van de termijn om op een aanvraag om omgevingsvergunning te beschikken

artt. 3.9, 3.11 en 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het geven van advies aangaande een omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag, ingeval B&W van Hellendoorn niet het bevoegd gezag is

art. 2.26 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het toekennen, weigeren, wijzigen of intrekken van huisnummers aan objecten of delen ervan

art. 3 Verordening naamgeving en nummering adressen gemeente Hellendoorn

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van het verbod om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere dan aangewezen/aangeduide wegen of weggedeelten indien dat voor het laden of lossen noodzakelijk is

art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning om mede te dingen naar prijzen of premies (tot € 4.500,--)

art. 3 jo. art. 1, aanhef en sub a Wet op de kansspelen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het in gebruik geven van gemeentegrond voor evenementen

art. 160, eerste lid en onder e. Gemeentewet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van het verbod om op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen

art. 148 jo. art. 10 Wegenverkeerswet 1994

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

mits alle wegen binnen de gemeente zijn gelegen. Zo niet: lees voor "verbod" "verklaring van geen bezwaar"

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

verlenen van vergunning voor het gebruiken van de weg/weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie

art. 2:10A APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het accepteren van meldingen voor driehoeksborden, sandwichborden en spandoeken voor commerciële doeleinden zijnde evenementen en voor het plaatsen van objecten met een maximale oppervlakte van 15m² voor een periode van 3 dagen tot 1 maand

art. 2.10B APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

ontvankelijk verklaren van een telefonische, schriftelijke of digitale kennisgeving

art. 4:3, tweede lid APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren ontheffing van verbod om met toestellen e.d. geluidhinder te veroorzaken

art. 4:6 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

voor zover dit behoort tot werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren melding voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor het innemen van standplaats/uitstallen van goederen

art. 5:18 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren melding voor het plaatsen c.a. van een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in, of boven openbaar water

art. 5:24 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het aanleggen, stoken of hebben van een vuur in de open lucht

art. 5:34, derde lid APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het in de gelegenheid stellen van de aanvrager om ontbrekende gegevens in te dienen

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen wegens de niet of niet-tijdige indiening van ontbrekende gegevens

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen of weigeren van vrijstelling/ontheffing van een bestemmingsplan en het stellen van nadere eisen ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen

artt. 3.6 en 3.10 Wet ruimtelijke ordening en de diverse bestemmingsplannen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

tenzij zienswijzen zijn ingediend en voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen of weigeren van ontheffing van bepalingen van het Bouwbesluit

diverse bepalingen van het Bouwbesluit 2012

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

 

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

 

 

het accepteren van een melding op grond van het Bouwbesluit en het daaraan verbinden van voorschriften en het doen van een mededeling

diverse bepalingen van het Bouwbesluit 2012

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen of weigeren van ontheffing van bepalingen van de bouwverordening

diverse bepalingen van de Bouwverordening gemeente Hellendoorn 2010

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

 

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het ambtshalve opleggen van maatwerkvoorschriften aan een inrichting waarop een a.m.v.b. van toepassing is

a.m.v.b.'s Wet milieubeheer

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

tenzij bezwaren/ zienswijzen zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van milieuvergunningen (met inbegrip van de bevoegdheid om o.g.v. artt. 8.11 t/m 8.13 Wet milieubeheer voorschriften te verbinden)

artt. 8.1 en 8.4 Wet milieubeheer

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

tenzij zienswijzen zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afdoen van zgn. 8.40 meldingen

artt. 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het opleggen en wijzigen van voorschriften/maatregelen/te verstrekken gegevens aangaande zgn. 8.40 en 8.44 meldingen en 8.45 instructies

artt. 8.40, 8.40a, 8.41, 8.42, 8.42a en 8.42b Wet milieubeheer

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

tenzij bezwaren /zienswijzen zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van een milieuontheffing aangaande afvalbranden buiten inrichtingen

art. 10.63 lid 2 Wet milieubeheer

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

besluitvorming of al dan niet een milieueffectrapport moet worden opgesteld en bij een aanvraag om omgevingsvergunning moet worden gevoegd, al dan niet n.a.v. een aanmeldingsnotitie

hoofdstuk 7 Wet milieubeheer

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

ambtshalve dan wel op verzoek vaststellen/wijzigen van hogere waarden Wet geluidhinder

art. 110a lid 1 t/m 6 Wet geluidhinder

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

tenzij zienswijzen zijn ingediend, want dan is alleen de ondertekening gemandateerd

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanvragen hogere waarden Wet geluidhinder, voor die procedures waarvoor de gemeente Hellendoorn niet het bevoegd gezag is

art. 110a lid 7 Wet geluidhinder

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het – laten - registreren van hogere waarden Wet geluidhinder in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

art. 110i Wet geluidhinder

 

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

procedure Wet geluidhinder aangaande het van overheidswege al dan niet aanbrengen van geluidwerende voorzieningen

art. 114a Wet geluidhinder/ hoofdstuk 6 Besluit geluidhinder

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afdoen van meldingen bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker Controle en Handhaving D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het vaststellen van de voorwaarden voor de acceptatie van de diverse afvalstromen op het afvalbrengpunt

art. 160 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Afdoeningsmandaat

het aanwijzen van verzamelplaatsen voor het aanbieden van huishoudelijk afval

art. 10 Afvalstoffenverordening gemeente Hellendoorn 2017

Opzichter C

Beleidsmedewerker B

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het aanvragen van subsidie

 

Teamhoofd

 

mits behorend tot taakomschrijving en passend binnen vastgesteld beleid of project

Machtiging

Bijlage 3 Team openbare werken

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

Volmacht

de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het beslissen op verzoeken om toestemming als bedoeld in de notitie zelfwerkzaamheid

 

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

art. 2:11 APV 2009

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het nemen van een beslissing op een melding van de aanleg van een uitweg

art. 2:12 APV 2009

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het geven van aanwijzingen voor het aanbrengen c.a. van borden of voorzieningen t.b.v. het openbaar verkeer of de openbare verlichting

art. 2:21 APV 2009

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

straatafsluitingen in het kader van evenementen

art. 12 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

Teamhoofd

met uitzondering van “bijzondere” afsluitingen

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het aansprakelijk stellen van de veroorzaker voor schade toegebracht aan het gemeentelijk wegmeubilair

art. 160 Gemeentewet jo.art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

Opzichter C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het aansprakelijk stellen van de veroorzaker voor schade toegebracht aan het gemeentelijk groen

art. 160 Gemeentewet jo.art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

Opzichter C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanschrijving tot snoeien/verwijderen van beplanting of voorwerp i.v.m. wegverkeersveiligheid

art. 2:15 APV 2009

Opzichter C

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van ontheffing voor het plaatsen van voertuigen in parken of openbare plantsoenen c.a.

art. 5:11 APV 2009

Teamhoofd

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

 

Bijlage 4 Team maatschappelijke ontwikkeling

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het beslissen op een aanvraag voor het verlenen van subsidie tot € 75.000,-, dan wel het beslissen op een aanvraag tot vaststelling van subsidie tot € 75.000,-

artt. 3 en 19, eerste lid Algemene subsidie-verordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsondersteunend medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een aanvraag voor subsidie in de vorm van een eenmalige bijdrage aan instellingen voor nieuwbouw of renovatie van een accommodatie

art. 5 Nadere regels accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn 2017

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afdoen van onderwijshuisvestingsaanvragen

artt. 11, 14 en 19 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hellendoorn 2015

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsondersteunend medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsondersteunend medewerker C

Beleidsondersteunend medewerker B

Ook bevoegd voor verzoeken, die betrekking hebben op documenten van team W&Z

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau, gastouderopvang of peuterspeelzaal, het (ambtshalve) wijzigen of beëindigen van een inschrijving in het register kinderopvang

artt. 1.46, 1.47, tweede en vierde lid en 1.47a, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsondersteunend medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verzorgen van de (gewijzigde) inschrijving in het register kinderopvang dan wel het verwijderen van gegevens uit het register kinderopvang

art. 1.46, tweede tot en met vijfde lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsondersteunend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente

art. 4:99 Algemene wet bestuursrecht

Teamhoofd

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen) van jeugdhulp dan wel ambtshalve toekennen van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet

art. 2.3 van de Jeugdwet in samenhang met de Verordening jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig is

art. 6.1.2, vijfde lid Jeugdwet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

art. 6.1.8, eerste lid Jeugdwet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afgeven van het besluit, zoals bedoeld in art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie moet overleggen bij het verzoek tot machtiging uithuisplaatsing

art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het wijzigen/omzetten van gemeentegaranties dan wel het weigeren van de wijziging/omzetting van gemeentegaranties ten behoeve van het eigen woningbezit

art. 160 Gemeentewet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissingen inzake invordering verstrekte gemeentegaranties

art. 160 Gemeentewet juncto Boek 7, titel 14 Burgerlijk Wetboek

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen Participatiewet, IOAW en IOAZ met uitzondering van aanvragen op grond van het BBZ

art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen op grond van het BBZ

art. 7 Participatiewet jo art. 35 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Indien voornemen is om af te wijken van advies van IMK/RVO dan overleg met clustermanager of teamhoofd

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het opleggen van een boete, het afstemmen van de uitkering en verlagen van de uitkering

art. 7 jo artt. 18, 18a, 18b Participatiewet, art. 34, jo. artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 jo artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op (tussentijdse) onderzoeken naar het recht op uitkering en de arbeidsmarkttoeleiding (inclusief het opleggen en wijzigen van verplichtingen, beëindigen, intrekken, herzien, verlagen, afstemmen, terugvorderen en verhalen etc.), inclusief besluiten ten aanzien van het BBZ

art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verstrekken van voorschotten

art. 7 jo art. 52 Participatiewet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen bijzondere bijstand, het beslissen op aanvragen individuele inkomenstoeslag en studietoeslag, het beslissen op verzoeken declaratiefonds, school- en verenigingenfonds en minimapas voor minima

art. 7 Participatiewet en art. 7 van de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2015 en art. 2 van de Verordening inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Hellendoorn 2015

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen tot verhaal in rechte, het indienen van een verzoekschrift met betrekking tot verhaal in rechte

art. 7 jo artt. 61 en 62h Participatiewet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het invorderen van vorderingen ontstaan bij de uitvoering van de PW (inclusief de BBZ), IOAW, en IOAZ (inclusief de aanmaning, de herinnering, en het dwangbevel en beslaglegging)

art. 60 Participatiewet, art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen of weigeren van aanvragen schuldhulpverlening, het beëindigen of wijzigingen van besluiten in het kader van schuldhulpverlening

art. 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het intrekken van een indicatie-beschikking of herindicatie-beschikking

art. 12 Wet sociale werkvoorziening

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvraag tegemoetkoming kinderopvang

art. 4 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

bevoorschotting tegemoetkoming kinderopvang

art. 11 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het vaststellen van de tegemoetkoming kinderopvang

art. 12 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

de terug- en invordering van tegemoetkomingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

art. 4:57 Algemene wet bestuursrecht

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen etc.) van voorzieningen dan wel het ambtshalve toekennen van voorzieningen op grond van de Wmo 2015

art. 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2015

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

art. 49 Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afdoen van aanvragen leerlingenvervoer

art. 4 Wet op het primair onderwijs, art. 4 Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4 Wet op de expertisecentra, art. 2, eerste lid Verordening leerlingenvervoer gemeente Hellendoorn 2014

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 5 Team Werk en zorg

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het afdoen van verzoeken m.b.t. vervangende leerplicht

art. 3a en 3b van de Leerplichtwet 1969

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afdoen van verzoeken m.b.t. vrijstelling

art. 15 Leerplichtwet 1969

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente

art. 4:99 Algemene wet bestuursrecht

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig is

art. 6.1.2, vijfde lid Jeugdwet

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

art. 6.1.8, eerste lid Jeugdwet

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afgeven van het besluit, zoals bedoeld in art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie moet overleggen bij het verzoek tot machtiging uithuisplaatsing

art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het wijzigen/omzetten van gemeentegaranties dan wel het weigeren van de wijziging/omzetting van gemeentegaranties ten behoeve van het eigen woningbezit

art. 160 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissingen inzake invordering verstrekte gemeentegaranties

art. 160 Gemeentewet juncto Boek 7, titel 14 Burgerlijk Wetboek

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het opleggen van een boete voor het niet of niet tijdig inleveren of het niet volledig invullen van het wijzigingsformulier, de inkomstenverklaring en andere formulieren

art. 7 jo 18a Participatiewet

Administratief medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen Participatiewet, IOAW en IOAZ met uitzondering van aanvragen op grond van het BBZ

art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen op grond van het BBZ

art. 7 Participatiewet jo art. 35 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

Teamhoofd

Indien voornemen is om af te wijken van advies van IMK/RVO dan overleg met clustermanager of teamhoofd

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het opleggen van een boete, het afstemmen van de uitkering en verlagen van de uitkering

art. 7 jo artt. 18, 18a, 18b Participatiewet, art. 34, jo. artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 jo artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op (tussentijdse) onderzoeken naar het recht op uitkering en de arbeidsmarkttoeleiding (inclusief het opleggen en wijzigen van verplichtingen, beëindigen, intrekken, herzien, verlagen, afstemmen, terugvorderen en verhalen etc.), inclusief besluiten ten aanzien van het BBZ

art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verstrekken van voorschotten

art. 7 jo art. 52 Participatiewet

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen tot verhaal in rechte, het indienen van een verzoekschrift met betrekking tot verhaal in rechte

art. 7 jo artt. 61 en 62h Participatiewet

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het invorderen van vorderingen ontstaan bij de uitvoering van de PW (inclusief de BBZ), IOAW, en IOAZ (inclusief de aanmaning, de herinnering, en het dwangbevel en beslaglegging)

art. 60 Participatiewet, art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen of weigeren van aanvragen schuldhulpverlening, het beëindigen of wijzigingen van besluiten in het kader van schuldhulpverlening

art. 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het intrekken van een indicatie-beschikking of herindicatie-beschikking

art. 12 Wet sociale werkvoorziening

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvraag tegemoetkoming kinderopvang

art. 4 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

bevoorschotting tegemoetkoming kinderopvang

art. 11 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het vaststellen van de tegemoetkoming kinderopvang

art. 12 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

de terug- en invordering van tegemoetkomingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

art. 4:57 Algemene wet bestuurswet

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen etc.) van voorzieningen dan wel het ambtshalve toekennen van voorzieningen op grond van de Wmo 2015

art. 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2015

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

art. 49 Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen bijzondere bijstand, het beslissen op aanvragen individuele inkomenstoeslag en studietoeslag, het beslissen op verzoeken declaratiefonds, school- en verenigingenfonds en minimapas voor minima

art. 7 Participatiewet en art. 7 van de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2015 en art. 2 van de Verordening inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Hellendoorn 2015

Sociaal juridisch medewerker B

Administratief medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen) van jeugdhulp dan wel ambtshalve toekennen van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet

art. 2.3 van de Jeugdwet in samenhang met de Verordening jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015

Teamhoofd

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

 

Bijlage 6 Team sport

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 7 Team financiën en control

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het beslissen over de hoogte van verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen

art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Administratief medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van uitstel van betaling bij bestuursrechtelijke geldschulden

art. 4:94 Algemene wet bestuursrecht

Teamhoofd

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het aangaan van geldleningen met een looptijd korter dan één jaar

Art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Treasury-besluit

Volmacht

afwikkeling schadeclaims

art. 6:162 e.v. Burgerlijk Wetboek

Teamhoofd

Juridisch procedureel medewerker D

tot een bedrag van € 2500,-- per gebeurtenis onder de voorwaarde dat de senior B (unit juridische zaken) met de concept-beslissing instemt

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 8 Team informatie en faciliteiten

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

Teamhoofd

- de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

Volmacht

- het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het besluiten tot het vernietigen van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden

art. 3 Archiefwet 1995

Teamhoofd

 

Afdoeningsmandaat

het opmaken van de verklaring tot vernietiging van archiefbescheiden

art. 8 Archiefbesluit 1995

Teamhoofd

 

Ondertekeningsmandaat

het afbakenen van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen

art. 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Hellendoorn 2018

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen

art. 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Hellendoon 2018

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door ambtenaren in verband met vaststelling van de geometrie

art. 8 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen voor de inschrijving in de basisregistratie van brondocumenten

art. 10 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

het verlenen van inzage in de basisregistratie en het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie

art. 32 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een verzoek van een belanghebbende tot wijziging/opname van gegevens in de basisregistratie dan wel tot het plaatsen van de aantekening “in onderzoek”

art. 39 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in de artikelen 15, tweede lid en 20 Wet BGT

art. 11 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

art. 13 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

het voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 Wet BGT

art. 13 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van de actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld

art. 14 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht aan het Kadaster dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is

artt. 27 en 28 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat/ machtiging

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de minister van BZK

art. 30 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Medewerker automatisering B

 

Machtiging

herziening van de registratie als kiezer

artt. D5 t/m D7 Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 9 Unit communicatie

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van de unit tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

Senior A

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoop-protocol;

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het afdoen van Wob-verzoeken

Wet openbaarheid van bestuur

Senior A

voor zover behorend tot het werkterrein van de unit

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 10 Unit juridische zaken

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van de unit tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

Senior B

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het verdagen van beslissingen op bezwaarschrift

art. 7:10 lid 3 Algemene wet bestuursrecht

Senior B

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het horen van bezwaarden tegen beschikkingen tot vaststelling van de verschuldigde wettelijke rente en tegen beschikkingen tot vaststelling van de hoogte van een verbeurde dwangsom

artt. 4:99 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Senior B

incl. het opmaken van een verslag van het horen

Afdoeningsmandaat

het afdoen van verzoeken om inzage in, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

artt. 15, 16, 17, 18 en 20 Algemene verordening gegevensbescherming

Senior B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 11 Team Klant Contact Centrum

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

Teamhoofd

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

Teamhoofd

Juridisch- procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verstrekken van uittreksels uit de Basisregistratie personen

art. 1.5, tweede lid Wet basisregistratie personen

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

ambtshalve vaststelling adreswijziging

art. 2.20, tweede lid Wet basisregistratie personen

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

herziening van de registratie als kiezer

artt. D5 t/m D7 Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen/verlengen van het recht op een eigen graf

art. 14, eerste en tweede lid Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Hellendoorn 2013

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

vaststellen openingstijden van het bureau burgerlijke stand

art. 6 Reglement burgerlijke stand

Teamhoofd

 

Afdoeningsmandaat

het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen etc.) van voorzieningen dan wel het ambtshalve toekennen van voorzieningen op grond van de Wmo 2015

art. 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, weigeren en intrekken van parkeervergunningen

Parkeerverordening

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, weigeren en intrekken van parkeerabonnementen parkeergarage Henri Dunant

Uitgifteregels parkeerabonnementen 2017

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het accepteren van meldingen voor driehoeksborden, sandwichborden en spandoeken voor commerciële doeleinden zijnde evenementen en voor het plaatsen van objecten met een maximale oppervlakte van 15m² voor een periode van 3 dagen tot 1 maand

art. 2:10B APV 2009

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningmandaat

ontvankelijk verklaren van een telefonische, schriftelijke of digitale kennisgeving

art. 4:3, tweede lid APV 2009

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren ontheffing van verbod om met toestellen e.d. geluidhinder te veroorzaken

art. 4:6 APV 2009

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2009

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren melding voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2009

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 12 Staf algemeen directeur

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten tot een maximumbedrag van € 100.000,--

art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

Concerncontroller

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

melding, intrekking etc. datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens

art. 33 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Concerncontroller

Bij afwezigheid van de concerncontroller zijn de senior B (juridische zaken) en de beleidsmedewerker C (team informatie en faciliteiten) bevoegd

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

vaststellen uitzonderingen op rechten betrokkene en plichten verwerkingsverantwoordelijke

art. 41 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 13 Unit personeel en organisatie

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

Senior P&O

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

Volmacht

het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

het afdoen van Wob-verzoeken

Wet openbaarheid van bestuur

Senior P&O

voor zover behorend tot het werkterrein van de unit

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Uitvoering van de volgende hoofdstukken van de CAR/UWO:

CAR/UWO

 

 

 

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd is de openstelling van de vacatures voor de functies van algemeen directeur en adjunct directeur.

 

 

 

 

Uitgezonderd zijn de besluiten voor de vaststelling van de functie-inhoud voor de functies van algemeen directeur en adjunct directeur

 

 

 

 

Uitgezonderd zijn de plaatsing van stagiaires met bijbehorende vergoeding (binnen budget) en het aangaan van overeenkomsten m.b.t. werkervarings-, stage- en afstudeerplaatsen

 

P&O

 

 

Aanstelling en arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd zijn: aanstelling (tevens geneeskundig onderzoek), arbeidsovereenkomst (bepaalde en onbepaalde tijd), aanpassing arbeidsduur en verlengen van een tijdelijke aanstelling voor

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Hoofdstuk 3

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd het gestelde zoals bedoeld in

Art. 3:1, lid 1 (vaststellen functies)

Art. 3:27, lid 2 (beheerder IKB)

Art. 3:28, lid 6 (toevoegen bronnen IKB)

Art. 3:29, lid 2 (toevoegen doelen IKB)

 

 

 

 

Uitgezonderd het gestelde zoals bedoeld in

artikel 3:30, lid 2 (indieningsdatum IKB)

artikel 3:36, lid 4 (procedure verkoop uren)

 

P&O

 

 

Uitgezonderd zijn :

salaris bij aanstelling, waarnemingstoelage, overwerkvergoeding (binnen kaders CAR/HAR), uitbetaling toelage onregelmatige dienst en

bijzondere prestaties (gratificatie en extra verlof) ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Uitgezonderd zijn ambtsjubileumgratificatie (m.b.t. overheidsdienstjaren)

 

P&O

 

 

Arbeidsduur en werktijden

Hoofdstuk 4

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Uitgezonderd het gestelde in art. 4:1 (werktijdenregeling) en art. 4:12, lid 10 (vaststellen werktijden)

 

 

 

 

Uitgezonderd het gestelde in art. 4:2 lid 12 (OR adviezen) en art. 4:7 (nadere regels)

 

DT

 

 

Vakantie, vakantietoelage, zwangerschaps- en bevallingsverlof en gemeentelijke levensloopregeling

Hoofdstuk 6 en 6a

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Uitgezonderd het gestelde in art. 6:2:1 lid 1 (nadere regels duur vakantie)

 

DT

 

 

Uitgezonderd het gestelde in art. 6:4:2 lid 8 (nadere regels vakbondsverlof) en art. 6:4:4, lid 3 (nadere regels non activiteit)

 

 

 

 

Uitgezonderd het gestelde in art. 6a:1 t/m/ art. 6a:10 (levensloopregeling)

 

P&O

 

 

Uitgezonderd van het mandaat is de vermeerdering van het jaarlijkse verlof met 14,4 uur bij onregelmatige dienst.

 

P&O

 

 

Uitgezonderd het mandaat is de toekenning van zwangerschaps- en bevallingsverlof

 

P&O

 

 

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Hoofdstuk 7

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

 

- het Teamhoofd

DT

Uitgezonderd het gestelde in art. 7:2 (nadere regels vaststellen)

 

 

 

 

Ontslag*

Hoofdstuk 8

Teamhoofd

 

 

*Van het mandaat voor de uitvoering van hoofdstuk 8 CAR/UWO zijn uitdrukkelijk uitgezonderd de bepalingen m.b.t.:

 

 

 

 

art. 8.3 en 8.3.1. (reorganisatie)

art. 8.6 (onbekwaamheid en ongeschiktheid)

art. 8.7 en 8.9 (overige ontslaggronden)

art. 8.13 (disciplinaire straf)

art. 8.15.1 t/m 8.15.3 (schorsing als ordemaatregel)

 

 

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van het teamhoofd

 

DT

 

 

Wachtgeld

Hoofdstuk 10

P&O

 

 

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

Hoofdstuk 10a

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

 

- het Teamhoofd

DT

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen

Hoofdstuk 10d

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

 

- het Teamhoofd

DT

Uitkeringsregeling ontslag

Hoofdstuk 11

P&O

 

 

Suppletie

Hoofdstuk 11a

P&O

 

 

Overige rechten en verplichtingen

Hoofdstuk 15

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in

 

 

 

 

art. 15f: lid 1 (melding financiële belangen)

 

art. 15:1:18 (dienstwoning)

DT

art. 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein)

DT

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in art. 15:2 Klokkenluiders

 

 

 

 

Disciplinaire straffen

Hoofdstuk 16

DT

Uitgezonderd de bepaling m.b.t. ontslag als disciplinaire straf (art. 16.1.2, tweede lid, verwijzing naar hoofdstuk 8, art. 8:13) 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van de directie

 

B

 

 

Opleiding en ontwikkeling

Hoofdstuk 17

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Verplaatsingskosten

Hoofdstuk 18

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

De uitvoering van de volgende lokale uitvoeringsregeling:

 

 

 

 

Aanvullende IKB

Aanvullingen op het Individueel Keuzebudget zoals genoemd in paragraaf 5 van hoofdstuk 3 van de CAR/HAR met ingang van 1 januari 2017

-

 

 

Algemene dienst

Regeling algemene dienst

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (Algemene dienst) ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Functiebeschrijven en –waarderen

Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen

DT

 

 

Klokkenluiders

Regeling klokkenluiders

DT

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (Klokkenluiders) ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Organisatieverordening

Organisatieverordening

 

 

 

Reis- en verblijfkosten

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten

Teamhoofd

 

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (Reis- en verblijfkosten) ten behoeve van

 

 

 

 

- de Directie

B

- het Teamhoofd

DT

Sexuele intimidatie

Klachtenregeling sexuele intimidatie

DT

 

 

Sociaal statuut

Sociaal statuut

DT

 

 

Toekennen premie chauffeurs

Verordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst

P&O

 

 

Vakantieduur

Algemene regels met betrekking tot de duur van de vakantie

 

 

 

Waarderingsgesprekken

Reglement waarderingsgesprekken

 

De waarderingsgesprekken worden gehouden door de direct leidinggevenden. Onder direct leidinggevenden wordt verstaan: Algemeen directeur, adjunct-directeur, teamhoofd, senior, coördinator, manager zwembad en opzichter.

 

Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (waarderingsgesprekken) ten behoeve van de directie

 

B