Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Nadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018
CiteertitelNadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpNadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201901-01-2018Nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2019-71703

18INT02040

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018

Nijverdal, 11 september 2018 Nr. 18INT02040

 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende,

dat het voor subsidieverstrekking noodzakelijk is dat nadere regels worden opgesteld;

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de

Nadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet kinderopvang.

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs;

  • b.

   ouderbijdrage: het bedrag dat de ouder als vaste eigen bijdrage verschuldigd is voor kinderopvang.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum voor kindplaatsen van kinderen waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, voor zover de opvang gegeven wordt in homogene leeftijdsgroepen van 2,5 tot 4 jaar en een omvang heeft van 40 weken per jaar, voor minimaal 5 uur en maximaal 6 uur per week verdeeld over twee dagdelen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kindplaatsen die bezet worden door peuters die in de Basisregistratie Personen van de gemeente Hellendoorn staan.

Artikel 4 Omvang en looptijd subsidie
 • 1.

  De subsidie per kindplaats bedraagt het aantal af te nemen uren kinderopvang vermenigvuldigd met de maximum uurprijs voor dagopvang als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van het Besluit kinderopvangtoeslag minus de ouderbijdrage.

 • 2.

  De ouderbijdrage voor ouders met een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm als opgenomen in bepaling 3.2 van de Participatiewet is vastgesteld op € 0,--.

 • 3.

  Voor de berekening van de ouderbijdrage voor ouders met een inkomen boven de bijstandsnorm wordt de meest recente VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang gehanteerd. Deze is afgeleid van de tabel voor de kinderopvangtoeslag.

 • 4.

  De subsidie wordt verleend voor het tijdvak van een jaar.

Artikel 5 Aanvraag
 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend op 1 juni voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft door de houder van het in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde kindercentrum.

 • 2.

  De houder vermeldt in deze aanvraag:

  • a.

   het aantal peuterplaatsen waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   het uurtarief peuteropvang;

  • c.

   de kosten per peuterplaats op jaarbasis;

  • d.

   het aanbod in uren per peuterplaats per week;

  • e.

   het aanbod in weken per peuterplaats per jaar;

  • f.

   de totale ouderbijdrage voor peuterplaatsen per jaar;

  • g.

   het bedrag dat aanvullend op de ouderbijdrage aan subsidie voor peuteropvang wordt aangevraagd.

Artikel 6 Aanvullende verplichtingen

Het geregistreerde kindercentrum waarvan de kindplaats deel uit maakt:

 • a.

  dient te voldoen aan de kwaliteitseisen voor kindercentra, genoemd in het Besluit kwaliteit kinderopvang;

 • b.

  dient mee te werken aan, door, of namens de rijksoverheid of de gemeente in te stellen onderzoek, dat is gericht op het verkrijgen van gegevens voor het beleid van het Rijk en de gemeente.

Artikel 7 Verantwoording en vaststelling
 • 1.

  De subsidie wordt achteraf vastgesteld voor het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

 • 2.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt uiterlijk ingediend op 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden en waarvoor de subsidie is verleend.

 • 3.

  Gelet op artikel 16, tweede lid van de ASV bevat de verantwoording van subsidies tot € 25.000,--:

  • a.

   het nummer waaronder het kindcentrum in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat;

  • b.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;

  • c.

   een overzicht per gesubsidieerde kindplaats met:

   • -

    actuele inkomensgegevens van de ouders van het kind dat de kindplaats bezet;

   • -

    een brief voorzien van een handtekening van de ouder van het kind waaruit blijkt over welke periode peuteropvang is aangeboden;

  • d.

   een financieel verslag waarin is opgenomen het totaal aantal gerealiseerde plaatsen, de totale kosten peuteropvang, de totale ouderbijdrage en het vast te stellen bedrag;

  • e.

   het bedrag dat aanvullend op de ouderbijdrage aan subsidie voor peuteropvang wordt aangevraagd.

 • 4.

  Aanvullend op het bepaalde in artikel 17, tweede lid, van de ASV kunnen ter vaststelling van subsidies vanaf € 25.000,-- tot € 75.000,-- steekproefsgewijs per gesubsidieerde kindplaats de gegevens opgenomen in het derde lid onder c. gecontroleerd worden.

Artikel 8 Bevoorschotting en betaling
 • 1.

  Per kwartaal wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van een vierde deel van de verleende subsidie. Op het voorschot wordt een gemiddeld te verwachten ouderbijdrage in mindering gebracht.

 • 2.

  De subsidie wordt betaald aan het geregistreerde kindercentrum waarvan de kindplaats waarvoor subsidie wordt aangevraagd deel uitmaakt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag volgend op die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regels peuteropvang gemeente Hellendoorn 2018.”

 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester