Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BELEIDSREGEL SANCTIES SUBSIDIEAANVRAGEN HELMOND 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL SANCTIES SUBSIDIEAANVRAGEN HELMOND 2013
CiteertitelBELEIDSREGEL SANCTIES SUBSIDIEAANVRAGEN HELMOND 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur
Externe bijlagenBijlage 1 Sanctiebeleid subsidies (verleningsfase) Bijlage 2 Sanctiebeleid subsidies (vaststellingsfase)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Helmond 2009
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad, 2012, 106

Collegebesluit, 2012, 1214689

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL SANCTIES SUBSIDIEAANVRAGEN HELMOND 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Helmond 2009 en titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

Vast te stellen de Beleidsregel sancties subsidieaanvragen Helmond 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 • b.

  instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.1 onder f van de ASV;

 • c.

  nadere regels: algemeen verbindende voorschriften inzake gemeentelijke subsidie vastgesteld door het college van burgemeester op basis van artikel 1.5, tweede lid, van de ASV;

 • d.

  onvolledige aanvraag: een door de aanvrager ingediende aanvraag om subsidieverlening of subsidievaststelling waarbij het aanvraagformulier niet volledig of onjuist is ingevuld of waarbij de

  vereiste bescheiden ontbreken;

 • e.

  structurele subsidie: een eenjarige of meerjarige subsidie als bedoeld in artikel 1.1 onder i respectievelijk j van de ASV;

 • f.

  termijnoverschrijding: overschrijding van de indieningstermijnen als bedoeld in de ASV of termijnen genoemd in de nadere regels met betrekking tot verlening en vaststelling van subsidie.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze beleidsregel heeft betrekking op termijnoverschrijding en onvolledige aanvragen om structurele subsidie.

 • 2.

  De artikelen 5 en 6 van deze beleidsregel zijn niet van toepassing op:

  • a.

   structurele subsidies die volgens de regels ambtshalve worden vastgesteld;

  • b.

   structurele subsidies waarbij het verlenings- en vaststellingsbesluit samenvallen.

Artikel 3 Sancties bij termijnoverschrijding in verleningsfase

 • 1.

  Een instelling die in het verleden een structurele subsidie heeft ontvangen en geen aanvraag heeft ingediend voor een aansluitend tijdvak, ontvangt uiterlijk vier weken voorafgaand aan de indieningstermijn een rappel van of namens het college.

 • 2.

  Voorzover een instelling, na rappel hiertoe, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt een reguliere behandeling van de aanvraag.

 • 3.

  Bij termijnoverschrijding na rappel volgt in beginsel een besluit waarbij de gevraagde subsidie wordt geweigerd. Alvorens te weigeren wordt door het college onderzocht of toepassing kan worden gegeven aan de hardheidsbepaling uit de ASV.

 • 4.

  Bij toepassing van de hardheidsbepaling volgt een reguliere behandeling van de aanvraag waarbij, afhankelijk van de inhoudelijke beoordeling en andere beperkingen en omstandigheden, een beslissing tot volledige toekenning van de subsidie tot de mogelijkheden behoort.

 • 5.

  Voorzover geen toepassing wordt gegeven aan de hardheidsbepaling volgt een volledige afwijzing van de gevraagde subsidie, tenzij een dergelijke beslissing door het college niet proportioneel wordt geacht.

 • 6.

  Indien het college besluit dat een volledige afwijzing, als bedoeld in het vorige lid, niet proportioneel is volgt - afhankelijk van de inhoudelijke beoordeling en andere beperkingen en omstandigheden - een

  beslissing tot toekenning waarbij de volgende kortingspercentages worden gehanteerd:

  • a.

   tot twee weken te laat : 5 % tot een maximum van € 15.000,--;

  • b.

   twee tot vier weken te laat : 10 % tot een maximum van

   € 25.000,--;

  • c.

   vier tot acht weken te laat : 15 % tot een maximum van € 50.000,--;

  • d.

   acht weken tot twaalf weken te laat : 25 % waarbij geen maximum geldt.

 • 7.

  Indien na inwerkingtreding van deze beleidsregel en binnen een termijn van vijf subsidiejaren de aanvrager opnieuw tekort schiet en in aanmerking komt voor een kortingspercentage, wordt de bevoorschotting ten opzichte van het voorgaande subsidiejaar gehalveerd.

 • 8.

  Een aanvraag die meer dan twaalf weken te laat wordt ingediend, wordt in beginsel geweigerd.

Artikel 4 Sancties bij onvolledige aanvragen in verleningsfase

 • 1.

  Een instelling die in het verleden een structurele subsidie heeft ontvangen en een onvolledige aanvraag indient voor de indieningstermijn, wordt door of namens het college in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen tot aan de indieningstermijn of een andere datum voorbij de indieningstermijn in verband met het bepaalde in het volgende lid.

 • 2.

  De termijn tot aanvulling bedraagt minimaal twee weken.

 • 3.

  Voorzover een instelling, na rappel hiertoe, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt een reguliere behandeling van de aanvraag.

 • 4.

  Bij overschrijding van de hersteltermijn tot twee weken in combinatie met een volledige aanvraag is het bepaalde in artikel 3, zesde lid, onder a van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Bij overschrijding van de hersteltermijn met meer dan twee weken of het uitblijven van de gevraagde aanvulling na rappel, wordt de aanvraag overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:5 Awb door het

  college buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Sancties bij termijnoverschrijding in vaststellingsfase

 • 1.

  Een instelling die een structurele subsidie heeft ontvangen en die twee weken voorafgaand aan de indieningstermijn nog geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie heeft ingediend, ontvangt een rappel van of namens het college.

 • 2.

  Voorzover een instelling, na rappel hiertoe, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt een reguliere behandeling van de aanvraag.

 • 3.

  Voorzover een instelling, na rappel hiertoe, geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient bij het college, wordt de subsidie ambtshalve lager vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met het

  bepaalde in artikel 3:4, tweede lid, Awb. Alvorens de subsidie lager vast te stellen wordt de instelling gehoord.

 • 4.

  Bij termijnoverschrijding na rappel, volgt in beginsel een besluit waarbij de verleende subsidie lager wordt vastgesteld. Alvorens te besluiten wordt door het college bezien of de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In dat verband wordt de instelling vooraf gehoord.

 • 5.

  In het geval het college de termijnoverschrijding verschoonbaar acht, wordt de subsidie, voorzover zich voor het overige geen onregelmatigheden hebben voorgedaan en feiten en omstandigheden onveranderd zijn gebleven, vastgesteld overeenkomstig het verleningsbesluit.

 • 6.

  In het geval het college de termijnoverschrijding niet verschoonbaar acht, wordt de subsidie lager vastgesteld met toepassing van de volgende kortingspercentages:

  • a.

   tot twee weken te laat : 5 % tot een maximum van € 15.000,--;

  • b.

   twee tot vier weken te laat : 10 % tot een maximum van

   € 25.000,--;

  • c.

   vier tot acht weken te laat : 15 % tot een maximum van € 50.000,--;

  • d.

   acht weken of meer te laat : 25 % waarbij geen maximum geldt.

Artikel 6 Sancties bij onvolledige aanvragen in vaststellingsfase

 • 1.

  Een instelling die een structurele subsidie heeft ontvangen en in verband met de vaststelling een onvolledige aanvraag indient voor de indieningstermijn, wordt door of namens het college in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen tot aan de indieningstermijn of een andere datum voorbij de indieningstermijn in verband met het bepaalde in het volgende lid.

 • 2.

  De termijn tot aanvulling bedraagt minimaal twee weken.

 • 3.

  Voorzover een instelling, na rappel hiertoe, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt een reguliere

  behandeling van de aanvraag.

 • 4.

  Bij overschrijding van de hersteltermijn tot twee weken in combinatie met een volledige aanvraag wordt de subsidie in beginsel lager vastgesteld. Alvorens te besluiten wordt door het college bezien of de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In dat verband wordt de instelling vooraf gehoord.

 • 5.

  Voorzover het college de termijnoverschrijding niet verschoonbaar acht wordt de subsidie lager vastgesteld met toepassing van de kortingspercentages als bedoeld in artikel 5, zesde lid.

Artikel 7 Stroomschema en evaluatie

 • 1.

  Bij de uitvoering van deze beleidsregel maakt het college gebruik van twee ondersteunende stroomschema’s die als bijlage 1 en 2 aan deze beleidsregel zijn toegevoegd.

 • 2.

  De werking van deze beleidsregel wordt om de twee jaar geëvalueerd en voor het eerst voor 31 december 2015 of zoveel eerder en frequenter als het college noodzakelijk acht.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2013.

 

Besloten in de vergadering van 18 december 2012.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma - van den Heuvel

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

21 december 2012,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA