Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Geurverordening Noordrand Hasseler Es

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening Noordrand Hasseler Es
CiteertitelGeurverordening Noordrand Hasseler Es
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

23-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening Noordrand Hasseler Es

 

De raad van de gemeente Hengelo;

gelet op de artikelen 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op de in het voorstel opgenomen overwegingen vast te stellen de verordening

“Geurverordening Noordrand Hasseler Es”.

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

  • a.

    de wet: de Wet geurhinder en veehouderij

  • b.

    geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

  • c.

    veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Artikel 2

In afwijking van artikel 4 eerste lid van de wet geldt als afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object een afstand van ten minste 68 meter tot een geurgevoelig object binnen het deel van de bebouwde kom van Hengelo dat is aangewezen in bijlage 1 bij deze verordening.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2011.

De voorzitter, De Griffier,

 

 

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de verordening.

De verordening omvat het zwart omlijnde gebied van de bebouwde kom in onderstaande plattegrondtekening.

De adressen van de geurgevoelige objecten (woningen) in het gebied zijn hieronder opgesomd.

 

 

Adressen van woningen binnen het zwartomlijnde gebied van de verordening:

Rika Hopperstraat 28; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 30; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 32; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 34; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 36; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 38; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 40; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 42; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 44; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 46; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 48; 7558 SW Hengelo

Rika Hopperstraat 50; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 52; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 54; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 56; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 58; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 60; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 62; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 64; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 66; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 70; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 72; 7558 SX Hengelo

Rika Hopperstraat 76; 7558 SX Hengelo