Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet e.a.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

09-11-2011

Onbekend

11G201489

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

Sector/afdeling: GBT

De raad van de gemeente Hengelo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

(Verordening brandweerrechten 2012)

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege aanslag of bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de brandweerrechten.

Artikel 8 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening Brandweerrechten 2008’ van 7 november 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Brandweerrechten 2012’.

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo

in zijn openbare vergadering van 9 november 2011

 

, voorzitter

, griffier

 

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening brandweerrechten 2012’.

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Werkzaamheden derden en ter beschikking stellen personeel

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

het verrichten van niet-repressieve werkzaamheden voor derden op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur,

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang tot en met onderofficier

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang van officier of hoger

46,10

59,25

1.1.2

het verrichten van

niet-repressieve werkzaamheden voor derden op werkdagen tussen 17.00 en

08.00 uur, op zaterdagen, zon- en feestdagen:

1.1.2.1

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang tot en met onderofficier

73,55

1.1.2.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

per personeelslid per uur of een gedeelte daarvan in de rang van officier of hoger,

het verrichten van repressieve werkzaamheden voor derden

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang tot en met onderofficier

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang van officier of hoger

95,50

73,55

95,50

Hoofdstuk 2 Behandeling, controle en keuren brandslangen en dergelijke

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

2.1.1

het reinigen en controleren per slang of reparatie per pleister/behandeling

46,10

2.1.2

het vullen van minder dan 10 200 of 300 bar ademlucht cilinders

46,10

2.1.2.1

Voor elke volgende 10 of gedeelte daarvan

 23,05

 

 

 

 

2.1.3

2.1.3.1

het reinigen en/of controleren van een gelaatstuk per stuk

indien uit de controle blijkt dat reparatie noodzakelijk is wordt het tarief ter zake verhoogd met

per kwartier of gedeelte daarvan exclusief materiaalkosten

11,50

11,50

 

 

 

 

2.1.4

2.1.4.1

het controleren van een ademlucht toestel per toestel

indien uit de controle blijkt dat reparatie noodzakelijk is wordt het tarief ter zake verhoogd met

per 20 minuten of gedeelte daarvan exclusief materiaalkosten

15,40

15,40

Hoofdstuk 3 Overige diensten

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.1.1.1

het verstrekken van schriftelijke inlichtingen aan verzekeringsmaatschappijen e.d. over incidentbestrijding, per uur of gedeelte daarvan

46,10

3.1.1.2

te vermeerderen met een bedrag per kopie van

0,05

 

 

 

 

3.1.2

het verlenen van een vergunning routering gevaarlijke stoffen

46,10

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 9 november 2011.

De griffier van de gemeente Hengelo,