Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens 2012
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Redactioneel ingetrokken omdat wettelijke grondslag is vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Gemeenteadvertentie

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens 2012

De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, besluit

de volgende verordening vast te stellen:

VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  GBA: gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in de wet;

 • c.

  afnemer: een bestuursorgaan als bedoel in artikel 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een taak uitvoert onder de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo;

 • e.

  authentiek gegeven: een in de GBA opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 • f.

  vrije derden: rechtspersonen zonder winstoogmerk en natuurlijke personen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen regels op voor de systematische verstrekking van gegevens uit de GBA aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de GBA en de verbanden tussen de GBA en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen regels op voor de verstrekking van authentieke gegevens uit de GBA aan binnengemeentelijke afnemers, zodat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen die zij hebben op grond van de artikelen 3b en 62 lid 1 van de wet.

Artikel 3 Verstrekking aan vrije derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen hiervoor nadere regels op.

Artikel 4 Intrekken oude verordening

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld op 18 december 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2012.

Artikel 6 Aanhaling

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 april 2012

 

De voorzitter,

De griffier,