Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onder a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201601-01-2020Onbekend

15-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2016

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

(verordening lijkbezorgingsrechten 2017)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats in Malden;

 • b.

  graf: een huurgraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een periode van minimaal twintig jaar het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  urngraf: een huurgraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een periode van minimaal tien jaar het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van maximaal 4 asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  enkel graf: een graf waarin één lijk wordt begraven;

 • e.

  dubbel graf: een graf waarin twee lijken worden begraven;

 • f.

  columbariumelement: een bewaarplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een periode van minimaal 5 jaar het recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen.

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving in de vorm van een factuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Gewijzigde verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2014’ van 2 oktober 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feilen voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2017’.

Malden, 15 december 2016

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

J.Visser

De burgemeester,

P.Mengde.

Tarieventabel 2017

behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2017’

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

De volgende tarieven worden geheven:

1.1.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een graf uniform deel

 

 

1.1.1.

voor een periode van twintig jaar

1.225,00

1.1.2.

voor een periode van dertig jaar

1.800,00

1.2.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een graf uitbreidingsdeel (bos en park)

 

 

1.2.1.

voor een periode van dertig jaar

3.000,00

1.3.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een urngraf

 

 

1.3.1.

voor een periode van tien jaar

650,00

1.3.2.

voor een periode van twintig jaar

1.225,00

1.4.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een columbariumelement

 

 

1.4.1.

Voor een periode van vijf jaar

400,00

1.4.2.

voor een periode van tien jaar

650,00

1.4.3.

voor een periode van twintig jaar

1.225,00

1.5.

Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een graf uniform deel

 

 

1.5.1.

voor een periode van vijf jaar

400,00

1.5.2.

voor een periode van tien jaar

650,00

1.6.

Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een urngraf

 

 

1.6.1.

voor een periode van vijf jaar

400,00

1.6.2.

voor een periode van tien jaar

650,00

1.6.

Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een columbariumelement

 

 

1.6.1.

voor een periode van vijf jaar

400,00

1.6.2.

voor een periode van tien jaar

650,00

Hoofdstuk 2 Begraven

De volgende tarieven worden geheven:

Uniform deel

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

 

 

2.1.1

In een enkel graf

1.145,00

2.2.2

In een dubbel graf:

 

 

2.2.2.1.

-Op de tweede laag (onderste kist)

1.190,00

2.2.2.2.

-Op de eerste laag (bovenste kist)

750,00

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar

870,00

2.4.

Voor het begraven op zaterdag een toeslag van

170,00

2.5.

Voor het uitzoeken van een graf

65,00

2.6.

Voor het opgraven van een lijk

 

 

2.6.1.

van een persoon van 12 jaar en ouder

1.000,00

2.6.2.

van een kind jonger dan 12 jaar

760,00

Uitbreidingsdeel

2.6.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

 

 

2.6.1

In een enkel graf

995,00

2.7.2

In een dubbel graf:

 

 

2.8.2.1.

-op de tweede laag (onderste kist)

1.060,00

2.8.2.2.

-op de eerste laag (bovenste kist)

790,00

2.9.

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar

745,00

2.10.

Voor het begraven op zaterdag een toeslag van

170,00

2.11.

Voor het opgraven van een lijk:

 

 

2.11.1.

van een persoon van 12 jaar en ouder

1.000,00

2.11.2.

van een kind jonger dan 12 jaar

760,00

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en gedenkplaten columbarium/(urn)graven

De volgende tarieven worden geheven:

3.1.

Voor het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken bedoeld als in artikel 16 van de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Malden

150,00

3.2.

Voor het vervangen van een gedenkplaat ten aanzien van

 

 

3.2.1.

-graf uniform deel (inclusief graveren)

130,00

3.2.2.

-columbarium (exclusief graveren)

100,00

3.2.3.

-urngraf (exclusief graveren)

110,00

3.3.

Graveerkosten gedenkplaat columbarium en urngraf per teken

4,00

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen, met of zonder urn

De volgende tarieven worden geheven:

4.1.

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand graf uniform deel

300,00

4.2.

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand graf uitbreidingsdeel

300,00

 

exclusief verwijderen grafbedekking

 

 

4.3.

Voor het bijzetten van een asbus in het columbarium

 

 

4.3.1.

-Voor een eerste asbus

295,00

4.3.2.

-voor een tweede asbus (mits bijgraveren gedenkplaat mogelijk is)

195,00

4.4.

Voor het bijzetten van een asbus in een urngraf

 

 

4.4.1.

-Voor een eerste asbus

455,00

4.4.2.

-voor een tweede, derde, vierde asbus (mits bijgraveren gedenkplaat mogelijk is)

200,00