Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening gemeente Heusden 2018
CiteertitelWinkeltijdenverordening gemeente Heusden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. wet Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuw

19-12-2017

gmb-2017-230023

00528272

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2018

De raad van de gemeente Heusden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat in verband met de aanpassing van het beleid met betrekking tot de winkelopenstelling op zon- en feestdagen een wijziging van de Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2014 noodzakelijk is;

besluit vast te stellen de navolgende Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste en tweede Kerstdag;

 • 2.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 3.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 2Algemene vrijstellingen voor zon- en feestdagen 

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zondagen en op de in artikel 1 genoemde feestdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.2, tweede lid van het Vuurwerkbesluit .

 

Artikel 3 Individuele ontheffinge

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

2. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

3. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden onder meer over de tijden of de zaken, die mogen worden verkocht.

4. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als door het verlenen van ontheffing de veiligheid, het woon- en leefklimaat of de openbare orde in de omgeving van de winkel of van de locatie waar de verkoop of het te koop aanbieden van goederen aan particulieren plaatsvindt, nadelig wordt beïnvloed.

 

 Artikel 4 Intrekken of wijzigen van verleende vrijstelling of ontheffing

1. Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing of vrijstelling intrekken of wijzigen, als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing of vrijstelling is vereist;

 • c.

  de exploitatie van een winkel of de verkoop of het te koop aanbieden van goederen aan particulieren, anders dan in een winkel, gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse.

2. Burgemeester en wethouders kunnen voorts een ontheffing intrekken of wijzigen, als:

 • a.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • b.

  de houder dit verzoekt.

 

Artikel 5 Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht.

 

Artikel 6 Benzinestations

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor een winkel in een benzinestation, mits in die winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen voor voertuigen en van benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van voertuigen alsmede accessoires daarvoor.

 

Artikel 7 Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 

Artikel 8 Sportcomplexen

 • 1.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 

Artikel 9 Bejaardenoorden

De in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 

Artikel 10 E.H. Communie

 • 1.

  De in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk fotoartikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 

Artikel 11 Allerheiligen en Allerzielen

De in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet in of buiten winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 

Artikel 12 Ramadan

De in artikel 2van de wet vervatte verboden gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet in of buiten winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 

Artikel 13 Bedevaartplaats

De in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet in of buiten winkels in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien op die locatie of in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan:

 • a.

  voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

 • b.

  religieuze artikelen en souvenirs;

 • c.

  bloemen en planten.

 

Artikel 14 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de toezichthoudend- en opsporingsambtenaren van de gemeente Heusden;

 • 2.

  Het college kan daarnaast andere personen met het toezicht van het bij of krachtens deze verordening bepaalde belasten.

 

Artikel 15 Intrekking oude verordening

De Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2018’.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2017.

 

De griffier,

   

mw. drs. F.E.H.M. Backerra