Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

REGELING VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN STANDPLAATSEN OP KERMISTERREINEN VAN DE GEMEENTE HEUSDEN 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGELING VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN STANDPLAATSEN OP KERMISTERREINEN VAN DE GEMEENTE HEUSDEN 2018
CiteertitelRegeling voorwaarden voor verhuur standplaatsen op kermisterreinen gemeente Heusden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met inwerkingtreding van deze regeling komt de ‘Regeling voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen van de gemeente Heusden van 13 januari 2015’ te vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 169 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2018nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-83285

546298

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN STANDPLAATSEN OP KERMISTERREINEN VAN DE GEMEENTE HEUSDEN 2018

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de navolgende:

Regeling voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen van de gemeente Heusden 2018

Algemeen

Artikel 1

 

1. De kermissen worden jaarlijks gehouden:

 • -.

  in Drunen op het Raadhuisplein, Stationsstraat, Torenstraat en de Grotestraat (Hugo de Grootstraat tot de Jac. v/d Meijdenstraat) op de eerste en tweede Pinksterdag en de daaraan voorafgaande vrijdag en zaterdag;

 • -

  in Elshout in de Theodorus J. Rijkenstraat en de Hertog Janstraat op de laatste dinsdag in april en de daaraan voorafgaande zaterdag zondag en maandag;

 • -

  in Nieuwkuijk aan de Nieuwkuijksestraat (parkeerterrein) op de zaterdag voorafgaande aan de derde zondag in juni t/m de daaropvolgende dinsdag;

 • -

  in Haarsteeg aan de Haarsteegsestraat en de Mr. Prinsenstraat (parkeerterreinen) op de eerste zaterdag in september t/m de daaropvolgende dinsdag;

 • -

  in Vlijmen op het Plein (parkeerterrein) en de Akkerstraat (rotonde de Akker tot de Monseigneur van Kesselstraat), op de vrijdag voorafgaande aan de laatste zondag in september t/m de daarop volgende dinsdag;

 • -

  in Heusden (vesting) op de Vismarkt en de Botermarkt op Hemelvaartsdag en 3 dagen daaropvolgend;

 • -

  in Herpt in de Torenstraat (ter hoogte van de huisnummer 2A en 4A) op de eerste zaterdag in juli en 3 dagen daaropvolgend.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ook andere kermisperiodes en kermisterreinen aanwijzen.

 

Artikel 2

 • 1.

  De kermissen mogen geopend worden vanaf 13.00 uur.

 • 2.

  De kermissen zijn uiterlijk geopend tot 24.00 uur.

 

Artikel 3

Met “de organisator” wordt bedoeld de partij aan wie de organisatie van kermissen binnen de gemeente Heusden is gegund door middel van een openbare gunningsprocedure.

 

Artikel 4

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de organisator en de exploitanten van de kermissen binnen de gemeente Heusden.

 

Procedure inschrijving

 

Artikel 5

 

 • 1.

  De verhuur van de standplaatsen voor de kermis geschiedt bij inschrijving. Deze inschrijving dient te geschieden via de inschrijfformulieren van de kermisbonden Bovak of NKB. Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld en dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Voor met hydraulica aangedreven inrichtingen geldt bovendien dat een geldig keuringsbewijs moet worden overgelegd;

 • 2.

  Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten danwel door hun gemachtigden van kermisinrichtingen, zoals deze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie. De bevoegdheid van de gemachtigde moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen door de exploitant ondertekende volmacht.

 • 3.

  Op het inschrijfformulier moeten tenminste worden vermeld:

 • a.

  naam, voornaam, geboortedatum, correspondentieadres, telefoonnummer. Bank- of girorekeningnummer, alsmede handtekening van de exploitant;

 • b.

  naam en omschrijving van de inrichting, het handelsregisternummer, instantie waar de exploitant is ingeschreven.

 • c.

  het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat geboden wordt;

 • d.

  de juiste afmetingen van de frontbreedte en diepte en doorsnede van de inrichting alsmede uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa e.d., wanneer deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-/zij- en achteringangen;

 • e.

  de juiste afmetingen van de kassawoonwagen, indien het noodzakelijk is voor de exploitatie dat hiervan gebruik wordt gemaakt;

 • f.

  de benodigde aansluitwaarde in KWH en PK;

 • g.

  het aantal salon- en pakwagens, inclusief de afmetingen daarvan;

 • h.

  de verzekeringsmaatschappij, waar de exploitant een aansprakelijkheids- verzekering heeft.

4. Bij de inschrijving dienen te worden gevoegd:

 • a.

  een plattegrond, waarop de juiste afmetingen van de inrichting staan aangegeven, de juiste positie van de kassa’s en de hoogte van de inrichting alsmede de aanduiding voor welke kermis wordt ingeschreven;

 • b.

  voor zover van toepassing, de volmacht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

5. Indien het inschrijvingsbedrag in letters afwijkt van het daarbij vermelde bedrag in cijfers, zal het bedrag in letters worden aangenomen als de geboden som;

Op een inschrijfformulier mag slechts voor één inrichting worden ingeschreven.

Inschrijvingen met een combinatie van twee of meer inrichtingen, alsmede gecombineerde inschrijvingen door of voor verschillende exploitanten zijn niet toegestaan.

6. Wanneer ten aanzien van een geboden huursom het voorbehoud “zonder concurrentie” of een ander voorbehoud van dezelfde strekking wordt gemaakt, moet daarbij nauwkeurig worden aangegeven:

 • a.

  welke inrichtingen de exploitant als van concurrerende aard beschouwt, en

 • b.

  of het voorbehoud betrekking heeft op het gehele complex kermisterreinen, danwel alleen op een gedeelte daarvan;

 • c.

  in dit laatste geval moet duidelijk worden omschreven welk gedeelte van het kermisterrein dan wordt bedoeld.

7. Onvolledige en onduidelijke inschrijvingen alsmede inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kunnen door de organisator als niet gedaan worden beschouwd. De exploitant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

 

Voorwaarden inschrijving

 

Artikel 6

 • 1.

  Inschrijvers geven door het inzenden van hun inschrijvingen te kennen dat zij bekend zijn en akkoord gaan met de voorwaarden en hun inschrijvingen daarop hebben gebaseerd.

 • 2.

  Gecombineerde inschrijvingen van verschillende exploitanten zijn niet toegelaten.

 • 3.

  Als blijkt, dat onder een andere dan de eigen naam is ingeschreven of dat betrokkene bij vroegere gunningen hier of elders niet aan zijn verplichtingen jegens de gemeente heeft voldaan of niet in het bezit is van een vestigingsvergunning kleinbedrijf, kan het betrokken inschrijvingsbiljet zonder meer ongeldig worden verklaard.

 • 4.

  De inschrijvers moeten hun bod gedurende vier weken na de inschrijving gestand doen.

 • 5.

  Aan de inschrijver, aan wie een voorlopige plaats is gegund, wordt zo mogelijk binnen een week na beëindiging van de inschrijftermijn hiervan mededeling gedaan.

 • 6.

  Voor alle kermissen in de gemeente Heusden gelden de volgende maximale ritprijzen:

  • a.

   voor alle kinderattracties geldt een maximale ritprijs van € 1,50;

  • b.

   voor de overige attracties een ritprijs van maximaal € 2;

  • c.

   voor één publiekstrekkende attractie op de kermissen mag een vrije ritprijs gehanteerd worden.

 • 7.

  De ritprijzen worden vermeld in de advertentie in de kermisvakbladen en de exploitanten zijn hieraan gebonden.

 

Gunning en betaling huursom

 

Artikel 7

 

 • 1.

  De organisator beslist namens de gemeente omtrent de toewijzing van de standplaatsen. Bij het maken van zijn keuze houdt de organisator rekening met de soort van kermisinrichtingen, de afmetingen ervan en eventueel met de tarieven.

 • 2.

  De organisator heeft daarbij de bevoegdheid standplaatsen onderhands te gunnen onder door hem te stellen voorwaarden.

 • 3.

  Bij toewijzing van standplaatsen heeft de organisator de bevoegdheid om uit de inschrijvingen een keuze te doen, om standplaatsen al dan niet aan de hoogste inschrijvers of in het geheel niet toe te wijzen.

 • 4.

  Bij niet voldoende bezetting van het kermisterrein dan wel bij onvoldoende attractiviteit of diversiteit van inrichtingen op een bepaald terrein, kan de organisator onderhands standplaatsen toe wijzen voor alle inrichtingen die hij wenst toe te laten.

 • 5.

  Door exploitanten opgegeven plaatsbepalingen zullen uitsluitend als voorkeur worden aangemerkt.

 • 6.

  De organisator behoudt zich het recht voor aan verschillende inschrijvers, standplaatsen voor een zelfde soort inrichting te gunnen.

 • 7.

  Bij gelijke omstandigheden zal door het lot worden beslist aan wie de standplaats wordt gegund.

 • 8.

  Aan elke inschrijver zal binnen 6 weken bericht worden gezonden of de standplaats(en), waarvoor hij heeft ingeschreven, hem al dan niet is (zijn) gegund.

 • 9.

  Indien de exploitant te kennen geeft dit te wensen, zal de organisator zijn beslissing omtrent het wel of niet gunnen van een standplaats aan de exploitant nader motiveren.

 

Artikel 8

1.

 • a.

  De inschrijver die bericht heeft gekregen van een voorlopige vergunning, is gehouden binnen 14 dagen na de datum van de verzending van de brief, 25% van de huursom die bij inschrijving voor een standplaats is geboden, te voldoen;

 • b.

  Nadat het betreffende bedrag op de bank- op girorekening van de organisator is ontvangen, wordt de voorlopige vergunning definitief. Hiervan zal de betrokken inschrijver bericht worden gedaan, waarna deze gehouden is het resterende gedeelte van de huursom te voldoen of de betaling daarvan naar genoegen van organisator voldoende zeker te stellen en wel 14 dagen vóór de kermis waarvoor een plaats is toegekend;

 • c.

  Zonder bewijs van betaling mag een zaak of attractie niet worden opgebouwd of geopend, tenzij de organisator hiertoe toestemming verleent.

2. Als de huursom of de voorgeschreven gedeelten daarvan, niet betaald zijn binnen de termijnen in dit artikel bedoeld, zijn de huurders in gebreke door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daarvoor een bevel of soortgelijke akte nodig is. Zij kunnen daardoor onherroepelijk het recht op de hen (voorlopig) toegewezen plaats verliezen. De organisator is bevoegd om alsnog aan een andere inschrijver dan wel onderhands de op deze wijze vrijgekomen standplaats te gunnen. De huurders verbeuren dan bovendien de sommen, die door hen al in mindering van de huursom zijn voldaan, onverminderd de bevoegdheid van de organisator om hen alsnog tot betaling van de door hen nog verschuldigde gelden te dwingen.

 

Innemen standplaats

 

Artikel 9

Geen standplaats mag worden bezet:

 • a.

  dan nadat deze eerst op het terrein is aangewezen;

 • b.

  tot een ander doel dan waarvoor zij is uitgegeven;

 • c.

  dan nadat aan de organisator, belast met de aanwijzing der standplaatsen, is aangetoond dat de huursom volledig is betaald;

 • d.

  dan nadat is aangetoond dat de inrichting, waarvoor is ingeschreven, door de exploitant zelf of door een bij deze in dienst zijnde bedrijfsleider wordt geëxploiteerd.

 

Artikel 10

Een eventueel bij de gunning gevoegde indelingstekening heeft geen rechtskracht en dient slechts ter globale aanduiding van de standplaats. De definitieve plaats zal op het terrein door de organisator worden aangewezen.

 

Artikel 11

Indien van gemeentewege daarom wordt verzocht, dient de exploitant over te kunnen leggen:

 • a.

  een recente foto, waarop het uiterlijk aanzien van de inrichting kan worden beoordeeld;

 • b.

  de verzekeringspolis.

 

Artikel 12

 • 1.

  De exploitant mag de aan hem verhuurde standplaats alleen gebruiken voor de plaatsing en de exploitatie van de inrichting als waarvoor is ingeschreven;

 • 2.

  De exploitatie van de inrichting moet geheel in overeenstemming zijn met de daarvan in het desbetreffende door de exploitant ingezonden inschrijfformulier gegeven benaming of omschrijving;

 • 3.

  Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, dient de exploitant zijn inrichting voor het publiek open te houden en te exploiteren.

 

Artikel 13

 • 1.

  Afstand of overdracht van de huur aan een derde en ruiling of verwisseling van een standplaats met een andere exploitant mag alleen geschieden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator, uiterlijk tot een week voor de aanvang van de kermis.

 • 2.

  Indien tijdens het opbouwen blijkt dat een exploitant, waaraan een standplaats op een kermis is gegund, deze plaats zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator heeft doorverpacht dan kan hem verboden worden zijn plaats in te nemen. De plaats vervalt dan aan de organisator en kan aan een ander worden toegewezen.

 

Artikel 14

 • 1.

  Met het opbouwen der inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan

  • a.

   3 dagen voor de aanvang van de kermis;

  • b.

   of indien speciale omstandigheden dat noodzakelijk maken op het tijdstip, medegedeeld in de aan betreffende exploitant verleende vergunning.

Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens toestemming van de organisator.

 • 1.

  Met het afbreken der inrichtingen mag niet worden begonnen voor het sluitingsuur van de laatste dag van de kermis, behoudens toestemming van de organisator.

 • 2.

  Behalve voor opbouw- en afbraakactiviteiten mogen gedurende de kermis op het kermisterrein geen salon-, vracht-, en pakwagens staan, zulks met uitzondering van een kassawoonwagen, indien dit voor de exploitatie noodzakelijk is.

 • 3.

  Vracht- en pakwagens mogen alleen worden geparkeerd op de plaats zoals die is vermeld op de tekeningen die zijn opgesteld door de organisator.

 • 4.

  Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, mag er geen proviandering plaatsvinden.

 

Artikel 15

 • 1.

  Een standplaats die 24 uur voor de aanvang van de kermis door de betreffende exploitant niet is ingenomen, vervalt aan de organisator en kan aan een ander worden toegewezen.

 • 2.

  Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene wiens recht vervallen is, tot betaling van de geboden huursom onverlet.

  

Artikel 16

 • 1.

  Indien bij het opbouwen van een inrichting blijkt, dat de afmetingen ervan groter zijn, dan bij de inschrijving is opgegeven en daardoor plaatsing van de inrichting op de aangewezen plaats niet mogelijk is, verliest degene aan wie de standplaats is toegewezen het recht op de plaats en de huursom die door hem reeds is betaald.

 • 2.

  De exploitant zal binnen 24 uur, na constatering van de afwijking, de standplaats ontruimd dienen te hebben, opdat de organisator deze standplaats zo mogelijk aan een ander kan gunnen.

 • 3.

  Indien, ondanks dat de inrichting groter is dan bij de inschrijving opgegeven afmetingen, de inrichting toch geplaatst kan worden, wordt per extra ingenomen vierkante meter een bedrag in rekening gebracht gelijk aan de vierkante meterprijs van de inschrijving.

 • 4.

  Voor het bepalen van de vierkante meterprijs van de inschrijving wordt het bedrag van de inschrijving gedeeld door de opgegeven afmeting van de inrichting.

 

Elektriciteitsvoorziening en watervoorziening

 

Artikel 17

De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen en die voor hun inrichting elektriciteit dan wel water nodig hebben, moeten deze betrekken van de leverancier die de organisator hiervoor ingeschakeld heeft.

 

Zorg voor het kermisterrein

 

Artikel 18

Op het kermisterrein, alsmede op het terrein waar de salonslaapwagens worden geplaatst, zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende wateraftappunten en stroomtoevoercontacten, naar behoefte zoals door de exploitanten bij inschrijving is aangegeven. De kosten van het verbruik van water en elektriciteit zijn voor rekening van de exploitant. De verantwoordelijkheid voor het plaatsen van containers ligt bij de organisator.

 

Artikel 19

Diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting dienen op een dusdanige wijze geplaatst te worden dat geluidshinder en stankoverlast voor omwonenden of nabijgelegen bedrijven te allen tijde wordt voorkomen.

 

Artikel 20

In de bestrating mogen geen pennen, wiggen of andere soortgelijke voorwerpen worden geslagen, gedreven of op welke andere wijze ook ingebracht, noch gaten of kuilen worden gemaakt.

 

Artikel 21

Onder alle stoom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en/of machinerieën waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.

 

Artikel 22

De exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd.

  

Oplevering standplaatsen

 

Artikel 23

De standplaats moet vrij van alle opstallen, in oorspronkelijke staat, 24 uur na het einde van de kermis aan de gemeente worden opgeleverd.

 

Bijzondere verplichtingen

 

Artikel 24

 • 1.

  De inrichtingen voor kermisvermaak kunnen voor de opening door technisch personeel, in samenwerking met politie en brandweer, aan een strenge keuring worden onderworpen, waarbij met name op de geluidshinderaspecten en op de veiligheids- en zedelijkheidseisen wordt gelet. Geen inrichting mag voor het publiek toegankelijk worden gesteld, tenzij is voldaan aan de voorschriften door of namens het bevoegd gezag in het belang van de veiligheid van de bezoekers gegeven.

 • 2.

  Ritprijzen moeten op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats vanuit de kassa worden aangegeven. Hierbij mag niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders afgeweken worden van vastgestelde ritprijzen.

 

Maatregelen en sancties

 

Artikel 25

 

 • 1.

  Als aanmerkingen kunnen worden gemaakt op het gedrag van het personeel van een

  inrichting of op de inrichting zelf, of als blijkt, dat door de exploitant van desbetreffende onderneming een strafbaar feit wordt gepleegd, of als deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk, worden nageleefd, hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid de volgende maatregelen te treffen:

 • a.

  onmiddellijke stopzetting van de levering van stroom;

 • b.

  belemmering van de exploitatie van de kermisinrichting vanwege door burgemeester en wethouders nodig te achten maatregelen;

 • c.

  bevel tot sluiting van de kermisinrichting;

 • d.

  verwijdering van de kermisinrichting c.q. ontruimen van het kermisterrein;

 • e.

  uitsluiting van het verkrijgen van een plaats in de toekomst.

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om –afhankelijk van de ernst van de overtreding c.q. niet nakoming van de uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen– één of meerdere bovengenoemde maatregelen, afzonderlijk en/of in combinatie, onmiddellijk ten uitvoer te leggen.

3. Burgemeester en wethouders gaan hiertoe niet over voordat de exploitant op zijn verzuim is gewezen en hem alsnog een termijn is gesteld alsnog het verzuim te herstellen.

4.Burgemeester en wethouders bepalen het tijdstip waarop tot ontruiming van het kermisterrein moet worden overgegaan. Als de huurder niet voldoet aan het door burgemeester en wethouders gegeven bevel tot sluiting en/of opruiming vindt de verwijdering op kosten van de huurder door de gemeente plaats.

5. Bij toepassing van deze maatregelen hebben de exploitanten geen enkel recht op schadevergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde huursom casu quo ontslag van de verplichting om de nog verschuldigde huursom te betalen.

6. Dit artikel geldt bovendien, ingeval het inschrijvingsbiljet of de daarbij overlegde verklaringen onwaarheden bevatten, de inrichtingen niet overeenstemmen met de opgaven en/of omschrijving, vervat in de inschrijfbiljetten, voor wat betreft de oppervlakte, de aard van de vermakelijkheden en/of consumptieartikelen etc.

 •  

 

Niet doorgaan kermis of kermisdagen

 

Artikel 26

Wanneer als gevolg van overmacht de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan, dan wel als gevolg van overmacht aan de zijde van de exploitant deze de gehuurde standplaats niet kan innemen, wordt de (gedeeltelijke) betaalde huursom teruggegeven, dan wel gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet kunnen worden gebruikt, gerestitueerd. Daarnaast kan geen enkele aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt. Alle te voorziene en niet te voorziene gewone en buitengewone toevallen nemen de huurders voor hun rekening en risico.

 

Aansprakelijkheid/vrijwaring

 

Artikel 27

 • 1.

  De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen (daaronder begrepen het gehuurde), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, te verzekeren. De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie ingeschakelde derden.

 • 2.

  De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij de schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

 • 3.

  De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of door welke andere oorzaak ook.

 

Bindende partijbeslissing

 

Artikel 28

De organisator is namens Burgemeester en wethouders gerechtigd jaarlijks de staanplaatsen te verhuren, met inachtneming van de bepalingen in bovenstaande artikelen, alsmede al dat gene te verrichten, wat uit deze verhuur voortvloeit. Bij verschil over de uitlegging van bovenstaande artikelen c.q. in de gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Voorbehoud tot wijziging regeling

 

Artikel 29

De gemeente Heusden behoudt zich het recht om de regeling tussentijds te wijzigen.

 

Citeertitel/Inwerkingtreding

Artikel 30

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen van de gemeente Heusden 2018’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking onmiddellijk nadat zij is bekend gemaakt.

 • 3.

  Met inwerkingtreding van deze regeling komt de ‘Regeling voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen van de gemeente Heusden van 13 januari 2015’ te vervallen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 april 2018.

het college van Heusden,

 

de secretaris, de wnd. burgemeester,

    

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn