Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Verordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking HHNK 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbekendmaking
Externe bijlageToelichting Verordening elektronische bekendmaking HHNK 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

11-12-2013

Holland Combinatie, 27-12-2013

13.33924

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014

 

 

Artikel 1- Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  hoogheemraadschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

 • b.

  dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap;

 • c.

  bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en kennisgevingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt;

 • d.

  besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet voorgeschreven inspraakprocedure, met afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure;

 • f.

  elektronisch waterschapsblad: een door het dagelijks bestuur elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2 – Wijze van bekendmaken

 • 1.

  Iedere bekendmaking geschiedt uitsluitend in een elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven.

 • 2.

  Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op www.overheid.nl.

 • 3.

  De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste en het derde lid kan het dagelijks bestuur besluiten een bekendmaking ook te plaatsen in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Artikel 3 – Terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van een besluit of een ontwerpbesluit en de daarbij behorende bijlage of bijlagen geschiedt uitsluitend in een elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan het dagelijks bestuur besluiten de stukken fysiek ter inzage te leggen.

Artikel 4 – Intrekking, wijziging en inwerkingtreding

 • 1.

  De Bekendmakingsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008 (reg.nr. 07.23060), vastgesteld bij besluit van 19 december 2007, reg.nr. 07.23058, wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Inspraakverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010 (reg.nr. 10.6520), vastgesteld bij besluit van 19 mei 2010, reg.nr. 10.6523, wordt als volgt gewijzigd:

  artikel 4 vervalt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 5 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014 of Verordening elektronische bekendmaking HHNK 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van hoofdingelanden van 11 december 2013.

Bijlage Toelichting Verordening elektronische bekendmaking HHNK 2014

Toelichting Verordening elektronische bekendmaking HHNK 2014