Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Verordening afvoerleiding Delft-Scheveningen 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening afvoerleiding Delft-Scheveningen 2003
CiteertitelVerordening afvoerleiding Delft-Scheveningen 2003
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 78 van de Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2003Onbekend

01-11-2003

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvoerleiding Delft-Scheveningen 2003

 

 

Verordening afvoerleiding Delft-Scheveningen 2003

 

Artikel 1  

 • 1.

  Onder afvoerleiding wordt in deze verordening verstaan de afvoerleiding tot afvoer van afvalwater van Delft naar Scheveningen, bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, sub b, nummer 4, van het Delflands Reglement met de daarbij behorende werken..

 • 2.

  Onder inrichtingen worden in deze verordening verstaan industrieën en bijzondere inrichtingen, die zijn aangesloten op de afvoerleiding.

 • 3.

  Onder kosten van de afvoerleiding worden in deze verordening verstaan alle kosten die het hoogheemraadschap maakt ten behoeve van dan wel in verband met de aanleg van de afvoerleiding.

 

Artikel 2  

Ter dekking van de kosten van de afvoerleiding over enig jaar wordt een nota gestuurd, aan de eigenaren, erfpachters, opstalhouders of vruchtgebruikers van inrichtingen, met dien verstande, dat de nota door een eerdergenoemde eerst dan verschuldigd is als de na hem genoemden ontbreken.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Als maatstaf voor de bepaling van de in artikel 2 bedoelde nota geldt de hoeveelheid afvalwater, die vanuit een inrichting in het desbetreffende jaar in de afvoerleiding wordt gebracht, afvloeit of geloosd.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt, indien en zolang slechts ter zake van één inrichting een nota wordt gestuurd, de hoogte van de nota over enig jaar bepaald op het totaal van de kosten van de afvoerleiding over dat jaar.

 • 3.

  Dijkgraaf en hoogheemraden stellen vóór 1 april van enig jaar de nota’s voorlopig vast, met dien verstande dat, indien een inrichting in de loop van een jaar op de afvoerleiding wordt aangesloten, de voor deze inrichting op te leggen voorlopige nota voor dat jaar wordt vastgesteld binnen drie maanden na bedoeld tijdstip.

 • 4.

  Dijkgraaf en hoogheemraden stellen vóór 1 juli van het volgende jaar de nota’s over enig jaar definitief vast.

 

Artikel 4  

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in voorgaande artikelen kan bij besluit van dijkgraaf en hoogheemraden worden bepaald, dat gedurende een bij dat besluit vast te stellen aantal jaren nog kosten kunnen woden verhaald over de inrichtingen, die niet meer op de afvoerleiding zijn aangesloten.

 • 2.

  Het bedrag van de te verhalen kosten wordt bij het in het eerste lid bedoelde besluit vastgesteld, uitgedrukt in procenten van het bedrag, dat naar raming verschuldigd zou zijn geweest, indien de aansluiting van de desbetreffende inrichting op de afvoerleiding niet zou zijn opgeheven.

 • Het jaarlijks te betalen bedrag is afkoopbaar.

 

Artikel 5  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2003.

 

Artikel 6  

De verordening kan worden aangehaald als “Verordening afvoerleiding Delft-Scheveningen 2003”.

De “Verordening afvoerleiding Delft-Scheveningen 1977”welke is vastgesteld bij besluit, genomen in de openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering van 8 december 1977, nr. 1950 vervalt, met dien verstande dat zij van kracht blijft ten aanzien van de jaren waarvoor zij heeft gegolden.